A (D = uyetdenbatngo.comathbbRackslash left 1;,,3 ight.) B (D = uyetdenbatngo.comathbbRackslash left - 1;,,3 ight.) C (D = uyetdenbatngo.comathbbRackslash left 1;,, - 3 ight.) D (D = uyetdenbatngo.comathbbRackslash left - 1;,, - 3 ight.) 

Lời giải bỏ ra tiết:

Hàtuyetdenbatngo.com số khẳng định ( Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 e 0 Leftrightarrow left( x - 1 ight)left( x - 3 ight) e 0 Leftrightarrow left{ eginarraylx e 1\x e 3endarray ight..)

Vậy tập xác tuyetdenbatngo.cominh của hàtuyetdenbatngo.com số là (D = uyetdenbatngo.comathbbRackslash left 1;,,3 ight.) 

Chọn A.

Bạn đang xem: Tìm miền xác định của hàm số


Câu 2: (y = fracsqrt x left( x - 1 ight)left( x + 2 ight))

A (D = left( 0; + infty ight)ackslash left 1 ight.)B (D = left< 0; + infty ight)ackslash left 1 ight.)C (D = left< 0; + infty ight))D (D = left( 0; + infty ight))

Lời giải đưa ra tiết:

Hàtuyetdenbatngo.com số khẳng định ( Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\left( x - 1 ight)left( x + 2 ight) e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\x e 1\x e - 2endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\x e 1endarray ight..)

Vậy tập xác tuyetdenbatngo.cominh của hàtuyetdenbatngo.com số (D = left< 0; + infty ight)ackslash left 1 ight.)

Chọn B.


Câu 3: (y = fracsqrt x + 2 left)

A (D = left< - 2; + infty ight)ackslash left 1 ight.)B (D = left< - 2; + infty ight)ackslash left - 1;,,1 ight.)C (D = left( - 2; + infty ight)ackslash left - 1;,,1 ight.)D (D = left( - 2; + infty ight)ackslash left 1 ight.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Hàtuyetdenbatngo.com số xác tuyetdenbatngo.cominh ( Leftrightarrow left{ eginarraylx + 2 ge 0\left| x ight| - 1 e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge - 2\x e 1\x e - 1endarray ight..)

Vậy tập xác tuyetdenbatngo.cominh của hàtuyetdenbatngo.com số là (D = left< - 2; + infty ight)ackslash left - 1;,,1 ight.)

Chọn B.


Câu 4: (y = sqrt 6 - x + frac1x^2 - 4)

A (D = left< 6; + infty ight)ackslash left - 2;,,2 ight.)B (D = left( - infty ;6 ight)ackslash left - 2;,,2 ight.)C (D = left( 6; + infty ight)ackslash left - 2;,,2 ight.)D (D = left( - infty ;,,6 ight>ackslash left - 2;,,2 ight.)

Lời giải chi tiết:

Hàtuyetdenbatngo.com số khẳng định ( Leftrightarrow left{ eginarrayl6 - x ge 0\x^2 - 4 e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx le 6\x e 2\x e - 2endarray ight..) 

Vậy tập xác tuyetdenbatngo.cominh là (D = left( - infty ;,,6 ight>ackslash left - 2;,,2 ight.) 

Chọn D.


Câu 5: (y = frac4x - 5left( x - 1 ight)sqrt x + 4 )

A (D = left( - 4; + infty ight)ackslash left 1 ight.)B (D = left< - 4; + infty ight)ackslash left 1 ight.)C (D = left( - 4; + infty ight).)D (D = left< - 4; + infty ight).)

Lời giải đưa ra tiết:

Hàtuyetdenbatngo.com số khẳng định ( Leftrightarrow left{ eginarraylx - 1 e 0\x + 4 > 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx e 1\x > - 4endarray ight..) 

Vậy tập xác tuyetdenbatngo.cominh của hàtuyetdenbatngo.com số là (D = left( - 4; + infty ight)ackslash left 1 ight.)

Chọn A.

Xem thêm: Tìm Ra 'Thành Phố Bị Thất Lạc' Của Đế Quốc Khmer Archives


Câu 6: (y = frac3x + 5 x - 1 ight)

A (D = uyetdenbatngo.comathbbRackslash left 1 ight\)B (D = uyetdenbatngo.comathbbRackslash left - 1 ight\)C (D = uyetdenbatngo.comathbbRackslash left ptuyetdenbatngo.com 1 ight\)D (D = uyetdenbatngo.comathbbR.)

Lời giải đưa ra tiết:

Hàtuyetdenbatngo.com số xác định ( Leftrightarrow left| x + 1 ight| + left| x - 1 ight| e 0) 

Ta có: (left| x + 1 ight| + left| x - 1 ight| = 0 Leftrightarrow left{ eginarraylx + 1 = 0\x - 1 = 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx = 1\x = - 1endarray ight.) (tuyetdenbatngo.comâu thuẫn)

( Rightarrow left| x + 1 ight| + left| x - 1 ight| e 0,,forall x in R).

Vậy tập xác tuyetdenbatngo.cominh của hàtuyetdenbatngo.com số là (D = uyetdenbatngo.comathbbR.)

Chọn D.


Câu 7: (y = fracsqrt<3>x - 1 x - 2 ight)

A (D = uyetdenbatngo.comathbbR.)B (D = uyetdenbatngo.comathbbRackslash left 2 ight\)C (D = uyetdenbatngo.comathbbRackslash left ptuyetdenbatngo.com 2 ight\)D (D = uyetdenbatngo.comathbbRackslash left 0 ight\)

Lời giải chi tiết:

Hàtuyetdenbatngo.com số khẳng định khi còn chỉ khi

(eginarraylleft| x - 2 ight| - left| x + 2 ight| e 0\ Leftrightarrow left| x - 2 ight| e left| x + 2 ight|\ Leftrightarrow left( x - 2 ight)^2 e left( x + 2 ight)^2\ Rightarrow x^2 - 4x + 4 e x^2 + 4x + 4\ Leftrightarrow 8x e 0\ Leftrightarrow x e 0endarray)

Vậy TXĐ của hàtuyetdenbatngo.com số là (D = Rackslash left 0 ight\) 

Chọn D.


Câu 8: (y = sqrt x - 1 + sqrt 9 - x^2 )

A (D = left( 1;3 ight).)B (D = left< - 3;1 ight>)C (D = left< 1;,,3 ight>.)D (D = left( - infty ;3 ight> cup left< 1;3 ight>)

Lời giải bỏ ra tiết:

Hàtuyetdenbatngo.com số xác định ( Leftrightarrow left{ eginarraylx - 1 ge 0\9 - x^2 ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 1\ - 3 le x le 3endarray ight. Leftrightarrow 1 le x le 3.) 

Vậy tập xác định của hàtuyetdenbatngo.com số là (D = left< 1;,,3 ight>.)

Chọn C.


câu hỏi trước thắc tuyetdenbatngo.comắc tiếp theo


Liên hệ | cơ chế


Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu tuyetdenbatngo.comiễn phí

Cho phép tuyetdenbatngo.com.cotuyetdenbatngo.com gởi các thông tin đến bạn để nhận được các giải tuyetdenbatngo.comã hay tương tự như tài liệu tuyetdenbatngo.comiễn phí.