Tiêu chuẩn thiết kế đập đất

     

Tổng hợp một trong những tiêu chuẩn công trình thủy lợi giao hàng công tác thay thế sửa chữa đập đất bao gồm các khuôn khổ đập, cống, tràn và đường thi công.

*

Tiêu chuẩn khảo sát

– TCVN 8478 : 2018 – công trình thủy lợi – Yêu mong về thành phần, cân nặng khảo sát địa hình trong số giai đoạn lập dự án công trình và thiết kế;

– TCVN 8223 : 2009 – công trình xây dựng thủy lợi.Các quy định đa số về đo địa hình, xác định tim kênh và dự án công trình trên kênh;

– TCVN 8224 : 2009 – dự án công trình thủy lợi.Các quy định chủ yếu về lưới khống chế mặt phẳng địa hình;

– TCVN 8225 : 2009 – công trình thủy lợi.Các quy định hầu hết về lưới khống chế cao trình địa hình;

– TCVN 8226 : 2009 – công trình xây dựng thủy lợi.Các quy định hầu hết về khảo sát mặt giảm và bình đồ dùng địa hình các tỷ lệ từ 1/200 cho 1/5000;

– TCVN 8477 : 2018 – công trình xây dựng thủy lợi – Yêu mong về thành phần, khối lượng khảo gần kề địa chất trong những giai đoạn lập dự án và thiết kế;

– Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9155 : 2012 công trình thủy lợi – Yêu ước kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất;

– Tiêu chuẩn chỉnh Quốc gia TCVN 9140 : 2012 dự án công trình thủy lợi – yêu cầu bảo vệ mẫu nõn khoan trong công tác điều tra địa chất công trình;

– Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8217 : 2010 Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phân loại;

– Tiêu chuẩn chỉnh Quốc gia TCVN 4195 : 2012 Đất thiết kế – phương pháp xác định cân nặng riêng trong phòng thí nghiệm;

– Tiêu chuẩn chỉnh Quốc gia TCVN 4196 : 2012 Đất thiết kế – phương pháp xác định nhiệt độ và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm;

– Tiêu chuẩn chỉnh Quốc gia TCVN 4197 : 2012 Đất desgin – phương thức xác định giới hạn dẻo và số lượng giới hạn chảy trong chống thí nghiệm;

– Tiêu chuẩn chỉnh Quốc gia TCVN 4200 : 2012 Đất gây ra – phương thức xác định tính nén nhún trong chống thí nghiệm;

– Tiêu chuẩn chỉnh Quốc gia TCVN 4201 : 2012 Đất kiến thiết – phương thức xác định độ chặt tiêu chuẩn chỉnh trong chống thí nghiệm;

– Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4202 : 2012 Đất desgin – cách thức xác định khối lượng thể tích trong chống thí nghiệm;

– Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8721 : 2012 Đất xây dựng dự án công trình thủy lợi – phương thức xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ tuổi nhất của khu đất rời trong phòng thí nghiệm;

– Tiêu chuẩn chỉnh Quốc gia TCVN 8723 : 2012 Đất xây dựng dự án công trình thủy lợi – phương pháp xác định thông số thấm của đất trong phòng thí nghiệm;

– Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9153 : 2012 công trình xây dựng thủy lợi – phương pháp chỉnh lý công dụng thí nghiệm mẫu đất;

– Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8731 : 2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – cách thức xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào cùng trong hố khoan tại hiện trường;

– Tiêu chuẩn chỉnh Quốc gia TCVN 9437 : 2012 Khoan thăm dò địa hóa học công trình.

Tiêu chuẩn thiết kế

*

– QCVN 04-01 : 2010/BNNPTNT – Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật quốc gia về thành phần, văn bản lập báo cáo đầu tư, dự án công trình đầu tư, report kinh tế kỹ thuật những dự án thủy lợi;

– QCVN 04-02 : 2010/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật đất nước về thành phần, ngôn từ hồ sơ kiến thiết kỹ thuật và thiết kế bản vẽ xây đắp công trình thủy lợi;

– QCVN 04-05 : 2012/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – dự án công trình thủy lợi – các quy định đa phần về thiết kế;

– QPTL – C6-77 – Quy phạm giám sát các đặc thù thuỷ văn thiết kế;

– TCVN 4116 : 1985 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công – Tiêu chuẩn chỉnh thiết kế.

– TCVN 2737 : 1995 – tải trọng và ảnh hưởng – Tiêu chuẩn thiết kế;

– TCVN 4453 : 1995 – Kết cấu bê tông và khối bê tông toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu;

– TCVN 8216 : 2009 – thiết kế đập đất đầm nén;

– TCVN 8215 : 2009 – công trình xây dựng thủy lợi – những quy định đa phần về thiết kế bố trí thiết bị quan tiền trắc cụm công trình xây dựng đầu mối;

– TCVN 8227 : 2009 – Mối khiến hại công trình đê, đập – Định loại, xác định điểm sáng sinh học và reviews mức độ khiến hại;

– TCVN 8297 : 2009 – dự án công trình thủy lợi – Đập đất – Yêu ước kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén;

– TCVN 8422 : 2010 – công trình xây dựng thủy lợi – xây dựng tầng thanh lọc ngược công trình xây dựng thủy công;

– TCVN 8479 : 2010 – công trình xây dựng đê đập – Yêu mong kỹ thuật điều tra khảo sát mối, một số ẩn họa và xử trí mối khiến hại;

– TCVN 8480 : 2010 – công trình đê đập – Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát cách xử trí mối gây hại;

– TCVN 8641 : 2011 – công trình thủy lợi – kỹ thuật tưới tiêu nước đến cây lương thực và thực phẩm;

– TCVN 8644 : 2011 – công trình thủy lợi – Yêu mong kỹ thuật khoan phụt vữa gia cố gắng đê;

– TCVN 4253 : 2012 – công trình xây dựng thủy lợi – Nền các công trình thuỷ công – Yêu mong thiết kế;

– TCVN 4447 : 2012 – công tác đất – xây dựng và nghiệm thu;

– TCVN 9143 : 2012 – dự án công trình thủy lợi – tính toán đường viền ngấm dưới khu đất của đập trên nền không phải là đá;

– TCVN 9147 : 2012 – công trình thủy lợi – Quy trình giám sát thủy lực đập tràn;

– TCVN 9151 : 2012 về công trình thủy lợi – Quy trình giám sát thủy lực cống dưới sâu;

– TCVN 9152 : 2012 về dự án công trình thủy lợi – Quy trình kiến thiết tường chắn công trình thủy lợi;

– TCVN 9160 : 2012 về công trình xây dựng thủy lợi – yêu thương cầu kiến tạo dẫn loại trong xây dựng;