Phan bội châu và phan châu trinh

     

So sánh hai xu thế cứu nước: đảo chính của Phan Bội Châu và cải tân của Phan Châu Trinh (chủ trương, biện pháp, năng lực thực hiện, tác dụng, hạn chế,…)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


* Bảng so sánh hai xu hướng cứu nước: đảo chính của Phan Bội Châu

và cải cách của Phan Châu Trinh (chủ trương, biện pháp, tài năng thực hiện, tác dụng, hạn chế,…)

Xu hướng

Chủ trương

Biện pháp

Khả năng thực hiện

Tác dụng

Hạn chế

Bạo cồn của Phan Bội Châu

Đánh Pháp giành chủ quyền dân tộc, xuất bản xã hội tiến bộ

Tập đúng theo lực lượng tiến công Pháp, thứ 1 là sản xuất lực lượng về hầu hết mặt, kết hợp cầu viện Nhật Bản

Phù phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, nhưng chủ trương cầu viện Nhật bản khó thực hiện

Thức tỉnh niềm tin dân tộc vào nhân dân, để lại bài học về kiến thiết lực lượng, mặt đường lối chống chọi trong giai đoạn sau

Chủ trương mong viện Nhật bản là sai lầm, nguy hiểm vì thực chất của Nhật cũng là một trong nước đế quốc

Cải bí quyết của Phan Châu Trinh

Vận động cách tân trong nước, khai thông dân trí, mở mang công, yêu thương nghiệp.

Mở trường học, tổ chức các buổi diễn thuyết, bình văn,… nhằm bồi dưỡng, nâng cấp lòng yêu thương nước, truyền bá câu chữ học tập với nếp sống new giúp nước ta tiến bộ

Không thể triển khai được vì trái với cơ chế cai trị của Pháp

Cổ vũ lòng tin tự lập tự cường, giáo dục tư tưởng phòng hủ tục phong kiến, thức tỉnh niềm tin dân tộc trong nhân dân. Tất cả sức ảnh hưởng lớn dẫn đến phong trào vũ trang sống Trung Kì.

Biện pháp cải lương, xu thế bắt tay cùng với Pháp làm phân tâm tư tưởng cứu vãn nước của nhân dân