Mác lê nin

     

Trong suốt quá trình cách mạng, quan trọng đặc biệt từ khi công ty nghĩa làng hội ngơi nghỉ Đông Âu với Liên Xô sụp đổ, phong trào cộng sản, công nhân nước ngoài lâm vào thoái trào, các thế lực thù địch và thành phần cơ hội, phản rượu cồn ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ Chí Minh. Chúng tập trung xuyên tạc những nguyên tắc cơ bản, phủ nhận nội dung chính yếu và giá chỉ trị khoa học của nhà nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hồ Chí Minh, cương lĩnh chủ yếu trị, mặt đường lối, công ty trương của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật của phòng nước; vu cáo, xuyên tạc, không đồng ý vai trò chỉ huy của Đảng cộng sản Việt Nam, đòi xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ngơi nghỉ nước ta. Bởi vì chúng hiểu ra rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ nước Chí Minh luôn là căn nguyên tư tưởng, ánh sáng soi mặt đường cho biện pháp mạng Việt Nam.

Bạn đang xem: Mác lê nin

 

 

Bản chất cách mạng, khoa học và cực hiếm của chủ nghĩa Mác - Lênin đã có kiểm nghiệm, xác định bởi trong thực tiễn trong hơn 92 năm lãnh đạo giải pháp mạng nước ta của quản trị Hồ Chí Minh và Đảng ta. Sự kiên định, vận dụng đúng đắn, sáng chế chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong thực tiễn cách mạng, phù hợp với từng giai đoạn lịch sử vẻ vang của Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh là yếu tố quyết định những thắng lợi to khủng của biện pháp mạng Việt Nam.

 

Nhìn lại lịch sử dân tộc Việt phái nam từ nửa cuối thế kỷ XIX, tốt nhất là, sau khoản thời gian Pháp nổ súng xâm chiếm nước ta; với lòng yêu thương nước nồng nàn, căm phẫn giặc sâu sắc, lớp lớp những sĩ phu, anh hùng, hào kiệt vùng lên lãnh đạo dân chúng đánh đuổi thực dân Pháp, theo các trào lưu bốn tưởng khác biệt nhưng lần lượt lâm vào hoàn cảnh thất bại. Các trào lưu cách mạng của nhân dân ta bị thực dân Pháp với tay sai, bội phản động bầy áp, dấn trong hải dương máu; tuyến đường cứu nước, giải hòa dân tộc lâm vào hoàn cảnh khủng hoảng, bế tắc... Vị thiếu một mặt đường lối bí quyết mạng đúng đắn.

 

 

Trong suốt thừa trình chuyển động cách mạng, quản trị Hồ Chí Minh luôn xác minh vai trò là “cẩm nang thần kỳ”, “kim chỉ nam” cho phương pháp mạng vn của chủ nghĩa Mác - Lênin cùng căn dặn: Đảng phải luôn luôn trung thành và vận dụng đúng đắn, trí tuệ sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, nâng cao phiên bản lĩnh, trí tuệ của Đảng. Theo Người: “Đảng ta nhờ phối kết hợp được công ty nghĩa Mác - Lênin cùng với tình hình thực tiễn của nước ta, cho nên vì thế đã thu được nhiều chiến thắng trong công tác”<3> với “chúng ta phải cải thiện sự tu dưỡng về nhà nghĩa Mác - Lênin để cần sử dụng lập trường, quan liêu điểm, cách thức chủ nghĩa Mác - Lênin nhưng tổng kết những kinh nghiệm tay nghề của Đảng ta, so sánh một cách chính xác những đặc điểm của nước ta. Có như thế, họ mới rất có thể dần dần dần hiểu được quy luật cải tiến và phát triển của giải pháp mạng Việt Nam, định ra được rất nhiều đường lối, phương châm, cách đi ví dụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta”<4>. Đồng thời, yêu mong cán bộ, đảng viên phải liên tục ra sức nghiên cứu, học tập, tu dưỡng nâng cấp trình độ lý luận cùng vận dụng sáng tạo lập trường, quan lại điểm, phương pháp, nguyên tắc cơ phiên bản của chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tế công tác, theo tinh thần: “Học tập công ty nghĩa Mác - Lênin là học hành cái ý thức xử trí phần đa việc, đối với mọi fan và đối với phiên bản thân mình; là học tập tập các chân lý thịnh hành của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng một cách trí tuệ sáng tạo vào thực trạng thực tế của nước ta”<5>.

 

Quá trình lãnh đạo sự nghiệp thay đổi đất nước, Đảng cùng sản vn ngày càng nhấn thức đầy đủ, toàn diện, sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác - Lêninvà bốn tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ta lấy công ty nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng sài gòn làm căn cơ tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, đẩy mạnh truyền thống tốt đẹp của dân tộc, hấp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, nắm rõ quy cơ chế khách quan, xu thay thời đại, thực tiễn nước nhà để đặt ra Cương lĩnh thiết yếu trị, con đường lối đổi mới đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

 

Trong các văn kiện, nghị quyết, thông tư của Đảng đều nhất quán khẳng định phương châm to bự của công ty nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hồ nước Chí Minh so với cách mạng vn nói bình thường và sự nghiệp đổi mới nói riêng. Tổng kết 15 năm thay đổi mới, Đại hội lần thứ IX của Đảng rút ra bài học: “Trong quá trình đổi mới, cần kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa làng mạc hội trên nền tảng gốc rễ chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ nước Chí Minh”<7>. Đại hội lần trang bị X của Đảng tiếp tục khẳng định: “Đổi mới không phải là từ bỏ mục tiêu xã hội nhà nghĩa mà là tạo nên chủ nghĩa xóm hội được nhận thức đúng chuẩn hơn cùng được tạo có kết quả hơn. Đổi mới không hẳn xa rời mà lại là thừa nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hồ Chí Minh, lấy đó làm gốc rễ tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng”<8>. Tổng kết 80 năm lãnh đạo giải pháp mạng Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá nhiều lên nhà nghĩa xã hội (bổ sung, cải cách và phát triển năm 2011), Đảng ta khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tứ tưởng hcm làm căn cơ tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động”<9>. Đại hội lần vật dụng XII của Đảng xác định tăng mạnh hơn nữa công tác làm việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng: “Chú trọng kiến tạo Đảng về bao gồm trị. Kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hồ Chí Minh, vận dụng trí tuệ sáng tạo và vạc triển cân xứng với trong thực tế Việt Nam; kiên định mục tiêu chủ quyền dân tộc và công ty nghĩa làng hội; kiên trì đường lối thay đổi mới”<10>. Để xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững to gan lớn mật về chính trị, tứ tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nâng cấp năng lực lãnh đạo, cố quyền của Đảng trong tình trạng mới, Đại hội lần sản phẩm công nghệ XIII của Đảng xác định: “Kiên định vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ nước Chí Minh, đồng thời không xong xuôi bổ sung, trở nên tân tiến sáng tạo cân xứng với trong thực tế Việt Nam”<11>.

 

*

 

Những thành công của giải pháp mạng việt nam trong sát một cố kỷ qua, duy nhất là phần nhiều thành tựu lớn lớn, có ý nghĩa sâu sắc lịch sử sau hơn 35 năm thay đổi mới tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, đều khởi nguồn từ sự trung thành, vận dụng sáng tạo, không xong phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ nước Chí Minh cân xứng với thực tiễn non sông trong từng tiến trình cách mạng. Điều đó khẳng định tầm vóc, ý nghĩa, cực hiếm to lớn, sức sinh sống mãnh liệt và giá trị vĩnh cửu của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh.

Xem thêm: Mỹ Phẩm Vichy Giá Tốt Tháng 2, 2022, Vichy Hanoi

 

Hiện nay, thực trạng thế giới, khu vực vực có nhiều diễn trở thành nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo cùng xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; cuộc biện pháp mạng công nghiệp lần thứ tứ đang diễn ra mạnh mẽ với sự cải tiến và phát triển bùng nổ của mạng internet, các mạng xã hội toàn mong và những vụ việc nảy sinh từ phương diện trái của tài chính thị trường, các thế lực cừu địch và thành phần cơ hội, phản hễ đã áp dụng nhiều phương pháp vô thuộc hiểm độc, gian trá để kháng phá Đảng, công ty nước và công việc xây dựng, đảm bảo an toàn Tổ quốc của quần chúng ta. Nguy nan hơn, chúng luôn tự cho khách hàng là những người “giàu lòng yêu nước, tất cả tâm huyết, trọng trách với tiền đồ gia dụng của dân tộc, bao gồm cái trung khu trong sáng, có năng lực trí tuệ, đọc biết cao siêu...”, chuyển luận điệu nhận định rằng “chủ nghĩa Mác - Lênin là sai lạc và đang quá lỗi thời, lạc hậu” nên phải từ bỏ bỏ. Bọn chúng ra sức bịa đặt, xuyên tạc, vu cáo hạ thấp thanh danh, uy tín cá nhân và xuyên tạc, không đồng ý tư tưởng hồ Chí Minh. Quy kết mọi sai lầm trong chuyển động lãnh đạo của Đảng ta đều xuất phát từ sự trung thành, kiên trì quá lâu với công ty nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng tp hcm và mô hình xã hội chủ nghĩa loại Xô viết. Đồng thời, bọn chúng ra sức tán dương, ca tụng những quý giá “tốt đẹp và vĩnh hằng” của công ty nghĩa tư bản và tuyên truyền, kích đụng Đảng cộng sản nước ta phải từ bỏ sự kiên trì, kiên cường với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng tp hcm để né mắc không đúng lầm, đưa nước nhà thoát khỏi phệ hoảng, nghèo nàn, lạc hậu.

 

Thực chất hầu hết luận điệu bên trên là bao phủ nhận thực chất cách mạng, kỹ thuật của nhà nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hồ Chí Minh; tuyến phố đi lên công ty nghĩa làng hội nghỉ ngơi nước ta; vai trò chỉ đạo của Đảng và các thành tựu của cách mạng vn dưới sự chỉ huy của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Điều đó, đưa ra yêu cầu cao so với cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan tác dụng các cung cấp toàn quân vào xây dựng, triển khai triển khai các chiến thuật lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh, nâng cấp hơn nữa chất lượng, kết quả đấu tranh, phản bác bỏ những cách nhìn sai trái, thù địch, bội phản động, bảo đảm an toàn nền tảng tứ tưởng, chủ trương, mặt đường lối của Đảng trong tình hình mới, vậy thể:

 

Một là, tiếp tục quán triệt thâm thúy và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, tóm lại của Đảng và của Quân ủy trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu về thiết yếu trị, bốn tưởng, đạo đức, tổ chức triển khai và cán bộ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức hành động của cấp cho ủy, tổ chức triển khai đảng các cấp và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng lực lượng cán bộ những cấp, nhất là cung cấp chiến dịch, chiến lược và cán bộ chủ trì, fan đứng đầu có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; tiến hành nghiêm lao lý của Đảng về trọng trách nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nâng cấp nhận thức, trọng trách của cấp ủy, tổ chức triển khai đảng với cán bộ, đảng viên so với công tác chống chọi phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, suy thoái và khủng hoảng về tứ tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự đưa hóa”, vi phạm kỷ luật, pháp luật. Phát huy vai trò chi phí phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, fan đứng đầu các cấp trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, pháp luật của phòng nước và các văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật của cục Quốc phòng; thêm với tăng mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và dữ thế chủ động phòng ngừa, chống chặn, kiên quyết đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng, thiết yếu trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, pháp luật.

 

Hai là, đổi mới, nâng cấp chất lượng, tác dụng công tác giáo dục đào tạo chính trị tứ tưởng, cải thiện trình độ lý luận và khả năng chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức, nâng cấp chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục đào tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ Chí Minh, chủ trương, mặt đường lối của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật của nhà nước trong Quân đội. đẩy mạnh vai trò của cung cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chức năng các cấp trong lãnh đạo, chỉ huy đổi mới, cải thiện chất lượng, tác dụng công tác giáo dục đào tạo chính trị, tứ tưởng cho cán bộ, đảng viên cùng quần chúng. Xác định những nguyên lý cơ bản, quý hiếm bền vững, cân xứng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh đối với thực tiễn phương pháp mạng việt nam và nghiên cứu, làm rõ sự vận dụng, té sung, cải cách và phát triển sáng tạo nên chủ nghĩa Mác - Lênin trong tư tưởng hồ nước Chí Minh. Hệ thống hóa phần lớn thành tựu lý luận nhưng mà Đảng ta đạt được trên các đại lý kiên định, áp dụng và cách tân và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng tp hcm trong công cuộc đổi mới đất nước; tốt nhất là khối hệ thống lý luận về nhà nghĩa buôn bản hội và tuyến phố đi lên công ty nghĩa buôn bản hội nghỉ ngơi nước ta. Qua đó, tu dưỡng lý tưởng bí quyết mạng, lòng tin yêu nước, lòng từ hào dân tộc, tạo ra cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lòng tin khoa học tập vào sự lãnh đạo của Đảng, thắng lợi của việc làm đổi mới quốc gia và con đường đi lên nhà nghĩa xã hội nhưng mà Đảng, bác bỏ Hồ với nhân dân ta vẫn lựa chọn.

 

Ba là, tăng tốc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cấp chất lượng, hiệu lực, kết quả công tác kiểm tra, tính toán và kỷ nguyên lý đảng; dữ thế chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử trí nghiêm các đối tượng người tiêu dùng vi phạm

Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tăng tốc kiểm tra, tính toán cán bộ, đảng viên chấp hành cưng cửng lĩnh chủ yếu trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định của Đảng, bao gồm sách, pháp luật của phòng nước, kỷ công cụ của Quân đội. Bức tốc kỷ cương, kỷ giải pháp trong Quân đội, dữ thế chủ động phòng ngừa, ngăn ngừa sự suy thoái và khủng hoảng về tứ tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào Quân đội. Nhất quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi bất hợp pháp luật trong phòng nước, kỷ chính sách của Quân đội. Chấp hành nghiêm kỷ cách thức phát ngôn và bảo đảm bí mật của Đảng, bên nước, Quân đội; không phát tán tin tức sai trái, phản động, luận điệu không đúng trái, thù địch, xuyên tạc, vu khống, kích động hoặc tán phát 1-1 thư nặc danh, mạo danh. Kiên quyết, kịp thời cách xử trí nghiêm những người làm trái mặt đường lối, cách nhìn của Đảng, chủ yếu sách, quy định Nhà nước, kỷ cách thức của Quân đội, tung tin xấu độc, viral tài liệu trái phép, sai sự thật, xuyên tạc bản chất cách mạng, kỹ thuật của nhà nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ Chí Minh, công ty trương, đường lối của Đảng trên internet, mạng làng mạc hội... Theo đúng cách nhìn “không có vùng cấm”, “không gồm ngoại lệ”.

 

Bốn là, cải thiện hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm không đúng trái, thù địch, đảm bảo an toàn nền tảng bốn tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW và quan điểm của Đại hội XIII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tứ tưởng của Đảng, nhất quyết và liên tiếp đấu tranh phản nghịch bác những quan điểm không nên trái, thù địch, thời cơ chính trị; đấu tranh, chống chặn, đẩy lùi sự suy thoái và phá sản về bốn tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”<12>.

Trước hết yêu cầu nhận thức và khẳng định: công ty nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng tp hcm đến nay vẫn tồn tại nguyên quý hiếm và tính thời sự sâu sắc, quan yếu phủ nhận. Đồng thời, tỉnh táo, nhanh nhạy phân biệt rõ bản chất cách mạng, khoa học, giá bán trị bền bỉ của các nguyên lý, ý kiến cơ bản, văn bản cốt lõi của nhà nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ Chí Minh, độc nhất là đối với một số luận điểm cụ thể của C.Mác, Ph.Ăngghen cùng V.I.Lênin đang phản ánh đúng về chủ nghĩa tư bạn dạng và nhà nghĩa xóm hội trong thời đại của các ông, nhưng đã trở nên lịch sử thừa qua trong điều kiện mới của thời đại hiện nay. Đặc biệt, không lúc nào được tấn công đồng giữa lý luận nhà nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hcm với những quan điểm của nhà nghĩa cơ hội, xét lại; với nhấn thức chủ quan và sự áp dụng sai lầm, thậm chí cố ý bao phủ nhận, làm cho trái với những nguyên tắc cơ phiên bản của công ty nghĩa Mác - Lênin của một vài chính đảng, người lãnh đạo đảng, đơn vị nước ở một số nước làng mạc hội nhà nghĩa trước kia và hiện nay...

 

Phát huy vai trò cốt cán của cơ quan trực thuộc Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, Lực lượng 47, chuyên gia các cấp; các cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản; cơ quan chính trị, chủ yếu ủy, chủ yếu trị viên và đội ngũ nhân viên chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên; áp dụng linh hoạt, trí tuệ sáng tạo các vẻ ngoài tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền trên internet, những mạng xã hội... Góp phần bảo vệ chủ trương, mặt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của phòng nước. Tăng tốc công tác bảo đảm an toàn chính trị nội bộ, đính thêm kết ngặt nghèo giữa “xây” với “chống”, chủ động thông tin lành mạnh và tích cực đi đôi với chống chặn, sa thải thông tin xấu độc bên trên internet, mạng buôn bản hội; cách xử trí nghiêm minh đối với tổ chức với cá nhân cung cấp tin sai sự thật, tuyên truyền, tán phát nội dung, cách nhìn trái với công ty trương, mặt đường lối của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật của phòng nước. Nhất quyết đấu tranh vạch nai lưng âm mưu, thủ đoạn vận động chống, phá Đảng, bên nước, Quân đội của những thế lực thù địch, đảm bảo an toàn vững chắc gốc rễ tư tưởng của Đảng.

Dù thực tiễn luôn vận động đổi khác và những thế lực cừu địch phản đụng không hoàn thành đẩy to gan lớn mật âm mưu, thủ đoạn phòng phá, nhưng bản chất cách mạng, khoa học là điều không thể tủ nhận, tạo cho giá trị, sức sống mạnh mẽ của nhà nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ nước Chí Minh. Vận dụng sáng tạo và cải tiến và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hồ chí minh vào điều kiện rõ ràng của giang sơn là cửa hàng khoa học, yếu tố quyết định để Đảng ta hoạch định nhà trương, con đường lối đúng đắn, lãnh đạo tổ quốc tiến hành thành công sự nghiệp đổi mới, tạo ra và bảo vệ Tổ quốc việt nam xã hội công ty nghĩa./.