Luật kiểm toán nhà nước mới nhất

     

 

1. Chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và tổ chức kiểm toán nhà nước

- kiểm toán nhà nước trình dự án công trình luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bạn đang xem: Luật kiểm toán nhà nước mới nhất

- Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch truy thuế kiểm toán viên KTNN

+ Đáp ứng các tiêu chuẩn chung của truy thuế kiểm toán viên NN cơ chế tại Điều 21 của Luật truy thuế kiểm toán nhà nước.

+ nắm rõ đường lối, nhà trương của Đảng, chính sách, quy định về kiểm toán nhà nước; có kiến thức về thống trị nhà nước, cai quản kinh tế - buôn bản hội.

+ nuốm được tiến trình nghiệp vụ, chuẩn mực truy thuế kiểm toán nhà nước.

+ Đã đỗ kỳ thi ngạch truy thuế kiểm toán viên đơn vị nước.

2. Hoạt động kiểm toán đơn vị nước

-Nội dung kiểm toán NN theo Luật truy thuế kiểm toán NN 2015, bao gồm:

+ truy thuế kiểm toán tài đó là việc kiểm toán để tiến công giá, chứng thực tính đúng đắn, trung thực của những thông tin tài thiết yếu và báo cáo tài thiết yếu của đơn vị chức năng được kiểm toán;

+ Kiểm toán tuân thủ là việc truy thuế kiểm toán để đánh giá và chứng thực việc tuân thủ thuật luật, nội quy, quy định mà đơn vị được kiểm toán phải thực hiện;

+ Kiểm toán chuyển động là việc truy thuế kiểm toán để review tính kinh tế, hiệu lực thực thi hiện hành và công dụng trong làm chủ và áp dụng tài thiết yếu công, gia sản công.

- cơ chế Kiểm toán năm ngoái quy định thời hạn kiểm toán như sau:

+ Thời hạn của cuộc truy thuế kiểm toán được tính tự ngày chào làng quyết định kiểm toán đến khi ngừng việc truy thuế kiểm toán NN tại đơn vị được kiểm toán.

+ Thời hạn của một cuộc kiểm toán không thực sự 60 ngày, trừ trường hợp mức sử dụng tại khoản 3 Điều 34 Luật kiểm toán nhà nước. Trường hòa hợp phức tạp, thì Tổng kiểm toán nhà nước ra quyết định gia hạn một lần, thời gian gia hạn không quá 30 ngày.

- Lập cùng gửi báo cáo kiểm toán quy định tại Luật kiểm toán NN 2015

+ chậm nhất là 30 ngày, tính từ lúc ngày kết thúc kiểm toán, truy thuế kiểm toán nhà nước hoàn thành dự thảo báo cáo kiểm toán và gửi lấy ý kiến của đơn vị chức năng được kiểm toán.

+ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận thấy dự thảo, đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán phải có ý kiến bằng văn bản gửi truy thuế kiểm toán nhà nước;

+ báo cáo kiểm toán được truy thuế kiểm toán nhà nước gửi cho đơn vị chức năng được kiểm toán NN và cơ sở có tương quan theo dụng cụ của Tổng kiểm toán nhà nước chậm nhất là 45 ngày, tính từ lúc ngày hoàn thành kiểm toán tại đơn vị chức năng được kiểm toán; ngôi trường hợp đặc trưng thì hoàn toàn có thể kéo dài, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày chấm dứt kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ----------------

Luật số: 81/2015/QH13

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2015

LUẬT

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Hiến pháp nước cùng hòa xãhội công ty nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Kiểm toánnhà nước.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Luật này điều khoản về chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn, tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của Kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạncủa Tổng kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm toán viên bên nước;quyền hạn và trọng trách của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hoạtđộng kiểm toán nhà nước.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Kiểm toán nhà nước.

2. Cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụngtài chính công, gia tài công.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác cóliên quan lại đối với chuyển động kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Giảithích từ bỏ ngữ

Trong lao lý này, những từ ngữ bên dưới đâyđược gọi như sau:

1. Report kiểm toán của Kiểm toánnhà nước là văn bạn dạng do truy thuế kiểm toán nhà nước lập và công bố sau mỗi cuộc kiểmtoán để tiến công giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị về gần như nội dung đang kiểmtoán. Report kiểm toán của kiểm toán nhà nước vị Tổng kiểm toán nhà nước hoặcngười được Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước ủy quyền cam kết tên, đóng dấu.

2. Minh chứng kiểm toán là tàiliệu, tin tức do kiểm toán viên đơn vị nước tích lũy liên quan mang đến cuộc kiểmtoán, làm các đại lý cho bài toán đánh giá, xác nhận, tóm lại và ý kiến đề xuất kiểm toán.

3. Đơn vị được kiểm toán là cơquan, tổ chức quản lý, áp dụng tài chính công, gia tài công.

4. Hồ sơ truy thuế kiểm toán của cuộc kiểmtoán là những tài liệu do kiểm toán nhà nước thu thập, phân loại, sử dụng, lập,lưu trữ và quản lý theo quy định.

5. Hoạt động kiểm toán của Kiểmtoán đơn vị nước là việc review và chứng thực tính đúng đắn, chân thực củacác thông tin tài bao gồm công, tài sản công hoặc report tài chính liên quan đếnquản lý, thực hiện tài thiết yếu công, gia tài công; việc chấp hành luật pháp và hiệuquả trong câu hỏi quản lý, áp dụng tài bao gồm công, gia tài công.

6. Kiểm toán nhà nước chuyên ngànhlà đơn vị chức năng trực thuộc truy thuế kiểm toán nhà nước, tiến hành kiểm toán đối với đơn vị đượckiểm toán ở trung ương và những nhiệm vụ theo sự cắt cử của Tổng kiểm toán nhànước.

7. Truy thuế kiểm toán nhà nước quần thể vựclà đơn vị chức năng trực thuộc truy thuế kiểm toán nhà nước, triển khai kiểm toán đối với đơn vị đượckiểm toán ngơi nghỉ địa phương và những nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng kiểm toán nhànước.

8. Kiểm toán viên công ty nước làcông chức công ty nước được Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước chỉ định vào những ngạch kiểmtoán viên bên nước để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

9. Ngạch truy thuế kiểm toán viên đơn vị nướclà tên thường gọi thể hiện thiết bị bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nhiệm vụ củaKiểm toán viên công ty nước, bao hàm các ngạch: kiểm toán viên, truy thuế kiểm toán viên chínhvà truy thuế kiểm toán viên cao cấp.

10. Tài thiết yếu công bao gồm:ngân sách đơn vị nước; dự trữ quốc gia; các quỹ tài thiết yếu nhà quốc tế ngânsách; tài chính của những cơ quan đơn vị nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sựnghiệp công lập, đơn vị hỗ trợ dịch vụ, hàng hóa công, tổ chức chính trị, tổchức bao gồm trị - thôn hội, tổ chức triển khai chính trị làng hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội,tổ chức xóm hội - công việc và nghề nghiệp có thực hiện kinh phí, ngân quỹ đơn vị nước; phần vốnnhà nước tại các doanh nghiệp; những khoản nợ công.

11. Tài sản công bao gồm: đấtđai; tài nguyên nước; khoáng sản khoáng sản; nguồn lợi ngơi nghỉ vùng biển, vùng trời;tài nguyên vạn vật thiên nhiên khác; tài sản nhà nước tại cơ sở nhà nước, đơn vị chức năng vũtrang nhân dân, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị- buôn bản hội, tổ chức chính trị buôn bản hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp; gia tài công được giao cho các doanh nghiệp cai quản và sử dụng;tài sản dự trữ đơn vị nước; gia tài thuộc kết cấu hạ tầng phục vụ ích lợi công cộngvà những tài sản khác bởi Nhà nước đầu tư, làm chủ thuộc tải toàn dân vị Nhà nướcđại diện chủ cài và thống độc nhất quản lý.

Điều 4. Đối tượngkiểm toán của truy thuế kiểm toán nhà nước

Đối tượng truy thuế kiểm toán của truy thuế kiểm toán nhànước là việc quản lý, thực hiện tài chính công, gia tài công cùng các chuyển động cóliên quan đến việc quản lý, áp dụng tài chủ yếu công, tài sản công của đơn vị chức năng đượckiểm toán.

Điều 5. Nguyên tắchoạt động truy thuế kiểm toán của kiểm toán nhà nước

1. Độc lập còn chỉ tuân theo pháp luật.

2. Trung thực, khách hàng quan, công khai,minh bạch.

Điều 6. Chuẩn mựckiểm toán công ty nước

1. Chuẩn mực kiểm toán nhà nước là nhữngquy định và hướng dẫn về yêu thương cầu, nguyên tắc, thủ tục kiểm toán với xử lý các mốiquan hệ tạo nên trong vận động kiểm toán mà kiểm toán viên bên nước phảituân thủ lúc tiến hành hoạt động kiểm toán; là đại lý để kiểm tra, review chấtlượng kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên công ty nước.

2. Tổng kiểm toán nhà nước xây dựngvà phát hành hệ thống chuẩn chỉnh mực kiểm toán nhà nước theo phương tiện của chính sách banhành văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật.

Điều 7. Giá trịpháp lý của report kiểm toán

1. Report kiểm toán của Kiểm toánnhà nước sau thời điểm phát hành và công khai minh bạch có giá bán trị bắt buộc phải tiến hành đốivới đơn vị được truy thuế kiểm toán về không nên phạm trong bài toán quản lý, thực hiện tài chínhcông, tài sản công.

2. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toánnhà nước là căn cứ để:

a) Quốc hội áp dụng trong thừa trìnhxem xét, đưa ra quyết định và đo lường và tính toán việc thực hiện: mục tiêu, chỉ tiêu, bao gồm sách,nhiệm vụ cơ phiên bản phát triển tài chính - xã hội dài hạn cùng hằng năm của đất nước;chủ trương đầu tư chi tiêu chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia;chính sách cơ bạn dạng về tài chính, chi phí tệ quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc bến bãi bỏcác đồ vật thuế; đưa ra quyết định phân chia những khoản thu và trách nhiệm chi thân ngân sáchtrung ương và giá cả địa phương; nấc giới hạn bình an nợ quốc gia, nợ công,nợ bao gồm phủ; dự toán giá cả nhà nước với phân bổ ngân sách trung ương; phêchuẩn quyết toán chi tiêu nhà nước;

b) chủ yếu phủ, cơ quan làm chủ nhà nướcvà tổ chức, cơ quan khác ở trong nhà nước thực hiện trong công tác quản lý, điều hànhvà xúc tiến nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của mình;

c) Hội đồng nhân dân áp dụng trongquá trình xem xét, quyết định dự toán với phân bổ ngân sách chi tiêu địa phương; phê chuẩnquyết toán túi tiền địa phương; tính toán việc cai quản lý, sử dụng tài bao gồm công,tài sản công và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

d) Đơn vị được kiểm toán thực hiệnquyền năng khiếu nại.

Điều 8. Những hànhvi bị nghiêm cấm

1. Nghiêm cấm những hành vi sau đây đốivới truy thuế kiểm toán nhà nước, truy thuế kiểm toán viên công ty nước và hợp tác viên kiểm toán nhànước:

a) Sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hàcho đơn vị được kiểm toán;

b) Can thiệp trái quy định vào hoạtđộng bình thường của đơn vị chức năng được kiểm toán;

c) Đưa, nhận, môi giới ăn năn lộ;

d) report sai lệch, không không thiếu kếtquả kiểm toán;

đ) lợi dụng chức vụ, nghĩa vụ và quyền lợi để vụlợi;

e) huyết lộ bí mật nhà nước, túng thiếu mậtnghề nghiệp của đơn vị chức năng được kiểm toán;

g) tiết lộ thông tin về tình hình vàkết quả kiểm toán chưa được ra mắt chính thức.

2. Nghiêm cấm những hành vi sau đây đốivới đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán và tổ chức, cá thể có liênquan:

a) trường đoản cú chối cung ứng thông tin, tài liệuphục vụ mang đến cuộc kiểm toán theo yêu cầu của truy thuế kiểm toán nhà nước và Kiểm toánviên nhà nước;

b) Cản trở các bước của Kiểm toánnhà nước và truy thuế kiểm toán viên bên nước;

d) download chuộc, đưa hối hận lộ mang lại Kiểmtoán viên bên nước và hợp tác viên kiểm toán nhà nước;

đ) che giấu những hành vi vi phạm luật phápluật về tài chủ yếu công, gia sản công.

3. Nghiêm cấm hầu hết cơ quan, tổ chức,cá nhân can thiệp trái luật pháp vào vận động kiểm toán, hiệu quả kiểm toán củaKiểm toán công ty nước và truy thuế kiểm toán viên nhà nước, cộng tác viên kiểm toán nhà nước.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Mục 1. CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Điều 9. Chức năngcủa kiểm toán nhà nước

Kiểm toán đơn vị nước có công dụng đánhgiá, xác nhận, tóm lại và con kiến nghị so với việc cai quản lý, áp dụng tài chínhcông, gia sản công.

Điều 10. Nhiệm vụcủa truy thuế kiểm toán nhà nước

1. đưa ra quyết định kế hoạch kiểm toán hằngnăm và báo cáo Quốc hội trước lúc thực hiện.

2. Tổ chức triển khai kế hoạch kiểmtoán từng năm và triển khai nhiệm vụ truy thuế kiểm toán theo yêu mong của Quốc hội, Ủy banthường vụ Quốc hội, chủ tịch nước, chính phủ, Thủ tướng thiết yếu phủ.

3. Coi xét, quyếtđịnh việc kiểm toán khi có đề nghị của Hội đồng dân tộc, những Ủy ban của Quốc hội,Đoàn đại biểu Quốc hội, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc tw và cơ quan, tổ chức không có trong chiến lược kiểmtoán năm của truy thuế kiểm toán nhà nước.

4. Trình ý kiến của truy thuế kiểm toán nhà nướcđể Quốc hội coi xét, quyết định dự toán chi phí nhà nước, quyết định phân bổngân sách trung ương, đưa ra quyết định chủ trương đầu tư chương trình phương châm quốcgia, dự án đặc biệt quan trọng quốc gia, phê chuẩn chỉnh quyết toán túi tiền nhà nước.

5. Tham gia với những cơ quan tiền của Quốchội, của cơ quan chính phủ trong bài toán xem quan tâm dự toán giá cả nhà nước, phương ánphân bổ chi tiêu trung ương, phương án kiểm soát và điều chỉnh dự toán chi tiêu nhà nước,phương án bố trí ngân sách đến chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọngquốc gia vì Quốc hội ra quyết định và quyết toán giá thành nhà nước.

6. Tham gia với các cơ quan của Quốchội trong chuyển động giám gần cạnh việc triển khai luật, quyết nghị của Quốc hội, pháplệnh, quyết nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội về lĩnh vực tài thiết yếu - ngânsách, đo lường và thống kê việc thực hiện giá thành nhà nước và chế độ tài chính khi cóyêu cầu.

7. Gia nhập với những cơ quan liêu của Quốchội, của chính phủ, những cơ quan có thẩm quyền trình dự án công trình luật, pháp lệnh khicó yêu ước trong việc xây dựng cùng thẩm tra những dự án luật, pháp lệnh.

8. Report tổnghợp kết quả kiểm toán năm và công dụng thực hiện kết luận, ý kiến đề xuất kiểm toán vớiQuốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; gửi báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán nămvà công dụng thực hiện tại kết luận, đề nghị kiểm toán cho quản trị nước, thiết yếu phủ,Thủ tướng chính phủ, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; hỗ trợ kết quảkiểm toán cho cỗ Tài chính, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân nơi truy thuế kiểm toán và những cơ quan khác theo mức sử dụng của pháp luật.

9. Giải trình về công dụng kiểm toán vớiQuốc hội và các cơ quan liêu của Quốc hội theo phương tiện của pháp luật.

10. Tổ chức chào làng công khai báo cáokiểm toán, report tổng hợp tác dụng kiểm toán năm và báo cáo kết quả tình hiệnkết luận, ý kiến đề xuất kiểm toán theo khí cụ tại Điều 50, Điều 51 của luật pháp nàyvà luật khác của lao lý có liên quan.

11. Tổ chứctheo dõi, kiểm soát việc triển khai các kết luận, kiến nghị của kiểm toán nhà nước.

12. đưa hồ sơ mang lại cơ quan lại điềutra, Viện kiểm sát nhân dân và phòng ban khác của phòng nước gồm thẩm quyền coi xét,xử lý gần như vụ bài toán có tín hiệu của tội phạm, vi bất hợp pháp luật của cơ quan, tổchức, cá thể đã được phát hiện nay thông qua hoạt động kiểm toán.

13. Làm chủ hồ sơ kiểm toán; giữ bí mậttài liệu, số liệu kế toán tài chính và tin tức về hoạt động của đơn vị được kiểm toántheo giải pháp của pháp luật.

14. Triển khai hợp tác thế giới tronglĩnh vực truy thuế kiểm toán nhà nước.

15. Tổ chức triển khai và làm chủ công tácnghiên cứu vớt khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của Kiểmtoán đơn vị nước.

16. Tổ chức triển khai thi, cấp, thu hồi và quảnlý triệu chứng chỉ kiểm toán viên công ty nước.

17. Tổ chức thông tin, tuyên truyền,phổ biến, giáo dục quy định về truy thuế kiểm toán nhà nước.

18. Thiết kế và trình Ủy ban thường vụQuốc hội phát hành Chiến lược cải cách và phát triển Kiểm toán công ty nước.

19. Tiến hành các trách nhiệm khác theoquy định của pháp luật.

Điều 11. Quyền hạncủa truy thuế kiểm toán nhà nước

1. Trình dự án luật, dự án pháp lệnh,dự thảo nghị quyết trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội theo công cụ củapháp luật.

2. Yêu cầu đối kháng vịđược truy thuế kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan hỗ trợ đầy đủ, bao gồm xác, kịpthời thông tin, tài liệu ship hàng cho câu hỏi kiểm toán.

3. Yêu thương cầu đơn vị được truy thuế kiểm toán thựchiện kết luận, ý kiến đề nghị kiểm toán của kiểm toán nhà nước so với sai phạmtrong báo cáo tài chính và không đúng phạm trong việc chấp hành pháp luật; con kiến nghịthực hiện phương án khắc phục yếu yếu trong hoạt động vui chơi của đơn vị vị Kiểm toánnhà nước phát hiện.

4. đề xuất cơ quan, người dân có thẩmquyền yêu cầu đơn vị được kiểm toán triển khai đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiếnnghị kiểm toán về không đúng phạm trong báo cáo tài chủ yếu và không đúng phạm trong việc chấphành pháp luật; đề nghị xử lý theo qui định của điều khoản những trường hợpkhông tiến hành hoặc tiến hành không đầy đủ, đúng lúc kết luận, ý kiến đề nghị kiểmtoán của kiểm toán nhà nước.

5. Kiến nghị cơ quan, người dân có thẩmquyền xử lý phần đa vi phi pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá thể đã được làmrõ thông qua chuyển động kiểm toán.

6. Đề nghị cơ quan, người có thẩm quyềnxử lý theo nguyên lý của quy định đối với cơ quan, tổ chức, cá thể có hành vicản trở hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước hoặc cung cấp thông tin, tàiliệu sai thực sự cho kiểm toán nhà nước và kiểm toán viên bên nước.

7. Trưng mong giám định chuyên môn khicần thiết.

8. Được ủy thác hoặc mướn doanh nghiệpkiểm toán thực hiện kiểm toán cơ quan, tổ chức triển khai quản lý, sử dụng tài chủ yếu công,tài sản công; kiểm toán nhà nước phụ trách về tính chân thực của số liệu,tài liệu và kết luận, đề xuất kiểm toán vì chưng doanh nghiệp kiểm toán thực hiện.

9. đề nghị Quốc hội, Ủy ban thườngvụ Quốc hội, chính phủ, Thủ tướng chính phủ nước nhà và phòng ban khác của phòng nước sửa đổi,bổ sung các cơ chế, cơ chế và pháp luật.

Mục 2. HỆ THỐNG TỔCHỨC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Điều 12. Tổng Kiểmtoán bên nước

1. Tổng kiểm toán nhà nước là bạn đứngđầu truy thuế kiểm toán nhà nước, chịu trách nhiệm trước Quốc hội với Ủy ban thường vụ Quốchội về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán đơn vị nước.

2. Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước do Quốc hộibầu, miễn nhiệm và bến bãi nhiệm theo đề nghị của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội.

3. Nhiệm kỳ của Tổng kiểm toán nhà nướclà 05 năm theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước có thể được bầu lạinhưng không quá hai nhiệm kỳ liên tục.

Điều 13. Tráchnhiệm của Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước

1. Chỉ huy và lãnh đạo Kiểm toán nhànước thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi quy định tại Điều 10 với Điều 11 của Luậtnày.

2. Trình bày report tổng thích hợp kết quảkiểm toán năm, report công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội khônghọp, báo cáo trước Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội; trả lời chất vấn của đại biểu Quốchội trước Quốc hội hoặc Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội.

3. Phụ trách trước luật pháp vềnội dung báo cáo kiểm toán của kiểm toán nhà nước.

4. đưa ra quyết định vàtổ chức tiến hành các biện pháp cụ thể để tăng tốc kỷ luật, kỷ cương cứng trong hoạtđộng kiểm toán nhà nước; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chốnglãng giá thành và mọi biểu thị quan liêu, hách dịch, cửa quyền của công chức, viênchức thuộc kiểm toán nhà nước.

5. Chính sách chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của những đơn vị trực thuộc kiểm toán nhà nước.

6. Trình Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hộiquyết định biên chế và bài toán thành lập, sáp nhập, giải thể đơn vị trực trực thuộc Kiểmtoán đơn vị nước.

7. Triển khai các biện pháp nhằm bảo đảmtính tự do và unique kiểm toán trong chuyển động kiểm toán của Kiểm toánnhà nước.

8. Xử lý khiếu nại, tố giác liênquan đến hoạt động kiểm toán của truy thuế kiểm toán nhà nước.

9. Thực hiện các trách nhiệm khác theoquy định của pháp luật.

Điều 14. Quyền hạncủa Tổng kiểm toán nhà nước

1. Phát hành quyết định kiểm toán.

2. Được mời tham dự phiên họp toàn thểcủa Quốc hội, phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, phiên họp của bao gồm phủvề vụ việc có liên quan.

3. Ban hành văn bạn dạng quy bất hợp pháp luậttheo mức sử dụng của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

4. ý kiến đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang bộ, Thủ trưởng cơ sở thuộc bao gồm phủ, những cơ quan khác ở trungương, quản trị Ủy ban dân chúng tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương, thủ trưởngcấp trên trực tiếp của đơn vị được truy thuế kiểm toán xử lý theo thẩm quyền đối với cơquan, tổ chức, cá thể có hành vi cản trở vận động kiểm toán của truy thuế kiểm toán nhànước; cung cấp thông tin, tài liệu sai thực sự cho truy thuế kiểm toán nhà nước; ko thựchiện hoặc tiến hành không đầy đủ, kịp thời kết luận, ý kiến đề xuất của Kiểm toánnhà nước. Trường thích hợp kết luận, đề nghị của kiểm toán nhà nước không được giảiquyết hoặc giải quyết và xử lý không đầy đủ thì Tổng kiểm toán nhà nước đề nghị ngườicó thẩm quyền xem xét, xử trí theo mức sử dụng của pháp luật.

5. đưa ra quyết định việc kiểm toán theo đềnghị của cơ quan, tổ chức triển khai quy định tại khoản 3 Điều 10 của nguyên tắc này.

6. Ra quyết định việc niêm phong tài liệu,kiểm tra tài khoản của đơn vị được truy thuế kiểm toán hoặc cá thể có liên quan.

7. Đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hộibổ nhiệm, miễn nhiệm, bí quyết chức so với Phó Tổng kiểm toán nhà nước.

Điều 15. Phó TổngKiểm toán bên nước

1. Phó Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước giúp TổngKiểm toán công ty nước tiến hành nhiệm vụ theo sự cắt cử của Tổng kiểm toán nhànước và phụ trách trước Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước về trách nhiệm được phâncông. Khi Tổng kiểm toán nhà nước vắng vẻ mặt, một Phó Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước đượcTổng truy thuế kiểm toán nhà nước ủy nhiệm thay mặt đại diện Tổng kiểm toán nhà nước lãnh đạo, chỉđạo công tác làm việc của kiểm toán nhà nước.

2. Phó Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước do TổngKiểm toán nhà nước đề nghị Ủy ban hay vụ Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cáchchức.

3. Thời hạn bổ nhiệm của Phó Tổng Kiểmtoán công ty nước là 05 năm.

Điều 16. Tổ chứccủa truy thuế kiểm toán nhà nước

1. Truy thuế kiểm toán nhà nước được tổ chức vàquản lý tập trung thống nhất gồm Văn phòng truy thuế kiểm toán nhà nước, những đơn vị thuộcbộ thiết bị điều hành, truy thuế kiểm toán nhà nước chuyên ngành, truy thuế kiểm toán nhà nước khu vựcvà đơn vị sự nghiệp công lập.

Văn phòng kiểm toán nhà nước, Kiểmtoán đơn vị nước quanh vùng và đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tài năng khoản và con dấuriêng.

2. Ủy ban hay vụ Quốc hội quyết địnhsố lượng các đơn vị trực thuộc kiểm toán nhà nước theo đề xuất của Tổng Kiểmtoán công ty nước.

Điều 17. Kiểmtoán trưởng, Phó kiểm toán trưởng

1. Truy thuế kiểm toán trưởng là tín đồ đứng đầuKiểm toán nhà nước siêng ngành hoặc kiểm toán nhà nước khu vực.

2. Phó truy thuế kiểm toán trưởng giúp việc Kiểmtoán trưởng, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của truy thuế kiểm toán trưởng cùng chịutrách nhiệm trước truy thuế kiểm toán trưởng về trọng trách được phân công.

Xem thêm: Top 5 Kinh Nghiệm Và Địa Điểm Du Lịch Hàn Quốc Tháng 4 Hot Nhất

3. Kiểm toán trưởng, Phó Kiểm toántrưởng buộc phải là kiểm toán viên thiết yếu trở lên.

4. Tổng kiểm toán nhà nước bửa nhiệm, miễnnhiệm, không bổ nhiệm Kiểm toán trưởng và Phó truy thuế kiểm toán trưởng.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệmcủa kiểm toán trưởng, Phó truy thuế kiểm toán trưởng do Tổng kiểm toán nhà nước quy định.

Mục 3. HỘI ĐỒNG KIỂMTOÁN NHÀ NƯỚC

Điều 18. Thành lậpvà giải thể Hội đồng truy thuế kiểm toán nhà nước

1. Hội đồng kiểm toán nhà nước đượcthành lập khi quan trọng để tư vấn cho Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước thẩm định những báocáo kiểm toán quan trọng; giúp Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước triển khai tái thẩm địnhcác báo cáo kiểm toán theo ý kiến đề xuất của đơn vị được kiểm toán, giải quyết và xử lý khiếunại về report kiểm toán.

2. Tổng kiểm toán nhà nước quyết địnhthành lập Hội đồng truy thuế kiểm toán nhà nước, ra quyết định thành viên và quy định làm việccủa Hội đồng. Hội đồng truy thuế kiểm toán nhà nước vì một Phó Tổng kiểm toán nhà nướclàm chủ tịch. Căn cứ từng ngôi trường hợp nắm thể, Tổng kiểm toán nhà nước được mờicác chuyên viên không thuộc truy thuế kiểm toán nhà nước thâm nhập Hội đồng.

3. Hội đồng truy thuế kiểm toán nhà nước tự giảithể khi kết thúc nhiệm vụ.

Điều 19. Nguyêntắc thao tác làm việc của Hội đồng kiểm toán nhà nước

1. Làm việc theo chính sách tập thể.

2. đưa ra quyết định theo đa số, chủ kiến thiểusố được bảo lưu lại và báo cáo Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước.

3. Biên phiên bản và các tài liệu của Hội đồngKiểm toán công ty nước được bảo quản, giữ gìn trong hồ sơ truy thuế kiểm toán của Kiểm toánnhà nước.

Chương III

KIỂM TOÁN VIÊNNHÀ NƯỚC VÀ CỘNG TÁC VIÊN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Điều 20. Những ngạchKiểm toán viên đơn vị nước

1. Kiểm toán viên nhà nước gồm những ngạchsau đây:

a) kiểm toán viên;

b) kiểm toán viên chính;

c) truy thuế kiểm toán viên cao cấp.

2. Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước quyết địnhbổ nhiệm, miễn nhiệm những ngạch truy thuế kiểm toán viên bên nước.

Điều 21. Tiêuchuẩn chung của kiểm toán viên nhà nước

Kiểm toán viên bên nước cần bảo đảmcác tiêu chuẩn của công chức theo luật của điều khoản về cán bộ, công chứcvà những tiêu chuẩn sau đây:

1. Gồm phẩm hóa học đạo đức tốt, gồm ý thứctrách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;

2. Gồm bằng giỏi nghiệp đh trở lênthuộc một trong số chuyên ngành kiểm toán, kế toán, tài chính, ngân hàng, kinhtế, vẻ ngoài hoặc chăm ngành khác có tương quan trực tiếp đến chuyển động kiểm toán;

3. Đã gồm thời gian thao tác làm việc liên tụctừ 05 năm trở lên trên theo chăm ngành được huấn luyện và đào tạo hoặc có thời hạn làm nghiệp vụkiểm toán ở kiểm toán nhà nước từ bỏ 03 năm trở lên, ko kể thời hạn tập sự;

4. Tất cả chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước.

Điều 22. Tráchnhiệm của truy thuế kiểm toán viên bên nước

1. Triển khai nhiệm vụ kiểm toán và chịutrách nhiệm về việc tiến hành nhiệm vụ truy thuế kiểm toán được phân công; chỉ dẫn ý kiếnđánh giá, xác nhận, tóm lại và kiến nghị về đều nội dung vẫn kiểm toán.

2. Tuân mẹo nhỏ luật, cơ chế hoạtđộng, chuẩn chỉnh mực, quy trình, nghiệp vụ truy thuế kiểm toán của kiểm toán nhà nước và cácquy định không giống có tương quan của Tổng kiểm toán nhà nước.

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật vềnhững bởi chứng, tiến công giá, xác nhận, kết luận và đề xuất kiểm toán.

4. Thu thập bằng bệnh kiểm toán, ghinhận và cất giữ tài liệu thao tác làm việc của kiểm toán viên bên nước theo pháp luật củaTổng kiểm toán nhà nước.

5. Giữ kín thông tin, tài liệu thuthập được trong quy trình kiểm toán.

6. Xuất trình thẻ kiểm toán viên nhànước khi triển khai nhiệm vụ kiểm toán.

7. Liên tục học tập, rèn luyện đểnâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn, kĩ năng và đạo đức nghề nghiệp; triển khai chươngtrình update kiến thức từng năm theo điều khoản của Tổng kiểm toán nhà nước.

8. Report kịp thời, khá đầy đủ với ngườira quyết định thành lập Đoàn truy thuế kiểm toán khi tất cả trường hợp điều khoản tại Điều 28 củaLuật này và các tình huống khác làm ảnh hưởng đến tính hòa bình của Kiểm toánviên công ty nước.

Điều 23. Tiêuchuẩn bổ nhiệm vào ngạch truy thuế kiểm toán viên

1. Đáp ứng những tiêu chuẩn chỉnh chung củaKiểm toán viên nhà nước phương tiện tại Điều 21 của cơ chế này.

2. Nắm vững đường lối, chủ trương củaĐảng, chính sách, pháp luật về truy thuế kiểm toán nhà nước; có kỹ năng về cai quản nhànước, làm chủ kinh tế - xã hội.

3. Ráng được quá trình nghiệp vụ, chuẩnmực kiểm toán nhà nước.

4. Đã đỗ kỳ thi ngạch truy thuế kiểm toán viên.

Điều 24. Tiêuchuẩn bổ nhiệm vào ngạch kiểm toán viên chính

1. Nắm rõ và vận dụng thành nhuần nhuyễn quyđịnh của quy định về truy thuế kiểm toán nhà nước.

2. Có năng lượng đề xuất, tham mưu xâydựng chiến lược cách tân và phát triển ngành, kế hoạch truy thuế kiểm toán dài hạn, trung hạn cùng khảnăng về tổng kết, phân tích lý luận siêng môn, nhiệm vụ kiểm toán; gồm khảnăng xây dựng chuẩn chỉnh mực truy thuế kiểm toán nhà nước và kiến nghị sửa đổi, bổ sung cập nhật cácchuẩn mực kiểm toán nhà nước.

3. đọc biết những thông lệ và chuẩn mựckiểm toán quốc tế.

4. Bao gồm thâm niên về tối thiểu sinh hoạt ngạch Kiểmtoán viên là 05 năm hoặc sinh sống ngạch tương đương là 08 năm.

5. Đã đỗ kỳ thi ngạch truy thuế kiểm toán viênchính.

Điều 25. Tiêuchuẩn bổ nhiệm vào ngạch kiểm toán viên cao cấp

1. Nắm rõ và có khả năng chỉ huy ápdụng quy trình, chuẩn chỉnh mực, cách thức chuyên môn, nghiệp vụ ở các nghành nghề dịch vụ kiểmtoán vào hoạt động kiểm toán.

2. Có năng lượng chủ trì nghiên cứu đềtài khoa học cấp bộ, cấp nhà nước về lĩnh vực kiểm toán bên nước.

3. Có thâm niên về tối thiểu ngơi nghỉ ngạch Kiểmtoán viên chính là 05 năm hoặc ngơi nghỉ ngạch tương tự là 08 năm.

4. Đã đỗ kỳ thi ngạch truy thuế kiểm toán viêncao cấp.

Điều 26. Thẻ Kiểmtoán viên bên nước

1. Thẻ truy thuế kiểm toán viên đơn vị nước vị TổngKiểm toán công ty nước cấp cho kiểm toán viên đơn vị nước để áp dụng khi thực hiện nhiệmvụ kiểm toán.

2. Tổng Kiểmtoán đơn vị nước phương tiện mẫu và cơ chế quản lý, thực hiện thẻ kiểm toán viên đơn vị nước.

Điều 27. Miễnnhiệm kiểm toán viên công ty nước

1. Truy thuế kiểm toán viên công ty nước được miễnnhiệm trong những trường vừa lòng sau đây:

a) ngủ hưu, thôi việc, chuyển ngành;

b) Vì tại sao sức khỏe, hoàn cảnh giađình hoặc vì vì sao khác nhưng xét thấy không thể kết thúc nhiệm vụ được giao.

2. Truy thuế kiểm toán viên công ty nước bị miễnnhiệm trong số trường hợp sau đây:

a) Bị kết tội bằng bản án của tòa ánđã có hiệu lực pháp luật;

b) vi phạm quy định trên khoản 1 Điều8 của dụng cụ này;

c) vi phạm luật phẩm chất đạo đức Kiểmtoán viên công ty nước;

d) Không ngừng nhiệm vụ sinh hoạt ngạchbổ nhiệm;

đ) Có minh chứng phát hiện tín đồ đãđược chỉ định vào ngạch truy thuế kiểm toán viên bên nước có ăn lận trong thi cử, hồ nước sơbổ nhiệm vào ngạch.

Điều 28. Những trườnghợp ko được sắp xếp làm thành viên Đoàn kiểm toán

1. Download cổ phần, góp vốn hoặc tất cả quanhệ về lợi ích kinh tế với đơn vị được kiểm toán.

2. Đã từng giữ công tác quản lý, điềuhành, member ban kiểm soát, kế toán tài chính trưởng hoặc phụ trách kế toán tại đơn vịđược kiểm toán của những năm tài chính được kiểm toán.

3. Vào thời hạn tối thiểu là 05 năm,kể từ khi thôi giữ chuyên dụng cho quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát, kếtoán trưởng hoặc phụ trách kế toán tại đơn vị chức năng được kiểm toán.

4. Tất cả quan hệ là cha đẻ, mẹ đẻ, bốnuôi, người mẹ nuôi, ba chồng, mẹ chồng, bố vợ, chị em vợ, vợ, chồng, con, anh ruột, chịruột, em ruột với những người đứng đầu, kế toán tài chính trưởng hoặc bạn phụ trách kế toán củađơn vị được kiểm toán.

Điều 29. Cộngtác viên truy thuế kiểm toán nhà nước

1. Truy thuế kiểm toán nhà nước được thực hiện cộngtác viên là chăm gia, nhà khoa học, nhà làm chủ trong nước và ko kể nước dướihình thức vừa lòng đồng triển khai nhiệm vụ. Kinh phí sử dụng hiệp tác viên được bốtrí trong kinh phí vận động hằng năm của kiểm toán nhà nước.

2. Cộng tác viên truy thuế kiểm toán nhà nướccó quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) tiến hành quyền, nhiệm vụ theo hợpđồng;

b) Chấp hành phép tắc của pháp luật vềkiểm toán nhà nước;

c) chịu trách nhiệm trước Kiểm toánnhà nước với trước quy định về công dụng thực hiện tại nhiệm vụ.

3. Tổng kiểm toán nhà nước phép tắc cụthể việc áp dụng cộng tác viên kiểm toán nhà nước.

Chương IV

HOẠT ĐỘNG KIỂMTOÁN NHÀ NƯỚC

Mục 1. QUYẾT ĐỊNHKIỂM TOÁN

Điều 30. Căn cứđể ban hành quyết định kiểm toán

Tổng kiểm toán nhà nước ban hành quyếtđịnh kiểm toán khi gồm một trong số căn cứ sau đây:

1. Kế hoạch truy thuế kiểm toán hằng năm của Kiểmtoán công ty nước;

2. Yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thườngvụ Quốc hội, chủ tịch nước, thiết yếu phủ, Thủ tướng bao gồm phủ;

3. Đề nghị củacơ quan, tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 10 của dụng cụ này và được Tổng Kiểmtoán công ty nước chấp nhận.

Điều 31. Quyết địnhkiểm toán

1. đưa ra quyết định kiểm toán bao gồm các nộidung đa phần sau đây:

a) Căn cứ pháp lý để tiến hành cuộckiểm toán;

b) Đơn vị được kiểm toán;

c) Mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểmtoán;

d) Địa điểm kiểm toán, thời hạn kiểmtoán;

đ) Trưởng Đoàn kiểm toán và những thànhviên của Đoàn kiểm toán.

2. Ra quyết định kiểm toán cần được gửicho đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán và những thành viên Đoàn truy thuế kiểm toán chậm tốt nhất là 03 ngàylàm việc và buộc phải được công bố chậm duy nhất là 15 ngày, tính từ lúc ngày ký, trừ ngôi trường hợpkiểm toán thốt nhiên xuất.

3. Trong quá trình thực hiện nay kiểmtoán, nếu phải phải thay đổi nội dung, phạm vi, địa điểm, thời hạn kiểm toán vàthành viên Đoàn kiểm toán thì Tổng kiểm toán nhà nước phải quyết định bằng vănbản và gửi cho đơn vị được kiểm toán và những thành viên Đoàn truy thuế kiểm toán theo thờihạn nguyên tắc tại khoản 2 Điều này.

Điều 32. Nộidung kiểm toán

1. Nội dung truy thuế kiểm toán bao gồm:

a) truy thuế kiểm toán tài đó là việc kiểmtoán để đánh giá, chứng thực tính đúng đắn, trung thực của những thông tin tàichính và report tài chính của đơn vị chức năng được kiểm toán;

b) Kiểm toán tuân thủ là câu hỏi kiểmtoán để reviews và xác nhận việc tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế mà đối chọi vịđược kiểm toán phải thực hiện;

c) Kiểm toán vận động là việc kiểmtoán để reviews tính tởm tế, hiệu lực và kết quả trong cai quản và sử dụngtài bao gồm công, tài sản công.

2. Căn cứ vào yêu mong của từng cuộckiểm toán, Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước quyết định nội dung kiểm toán của từng cuộckiểm toán.

Điều 33. Kiểmtoán báo cáo quyết toán giá cả nhà nước

1. Bài toán kiểm toán báo cáo quyết toánngân sách công ty nước những cấp triển khai trước lúc Quốc hội, Hội đồng quần chúng phêchuẩn quyết toán ngân sách. Việc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nướccác cung cấp của địa phương sau khi Hội đồng quần chúng. # phê chuẩn chỉnh quyết toán ngân sáchthực hiện tại theo ra quyết định của Tổng kiểm toán nhà nước.

2. Trường vừa lòng đã thực hiện kiểm toánnhưng báo cáo quyết toán ngân sách chi tiêu chưa được Quốc hội, Hội đồng quần chúng. # phêchuẩn thì vào phạm vi nhiệm vụ, quyền lợi của mình, truy thuế kiểm toán nhà nước phảitiếp tục làm rõ những vụ việc Quốc hội, Hội đồng quần chúng yêu ước để trình Quốchội, Hội đồng quần chúng vào thời hạn do Quốc hội, Hội đồng quần chúng. # quyết định.

Mục 2. THỜI HẠNKIỂM TOÁN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TOÁN

Điều 34. Thời hạnkiểm toán

1. Thời hạn của cuộc kiểm toán đượctính từ ngày ra mắt quyết định truy thuế kiểm toán đến khi chấm dứt việc truy thuế kiểm toán tạiđơn vị được kiểm toán.

2. Thời hạn của một cuộc kiểm toánkhông quá 60 ngày, trừ ngôi trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều này. Trường vừa lòng phứctạp, cần thiết kéo lâu năm thời hạn kiểm toán thì Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước quyết địnhgia hạn một lần, thời gian gia hạn không thật 30 ngày.

3. Đối với cuộc kiểm toán để đánh giátính khiếp tế, hiệu lực thực thi hiện hành và kết quả trong cai quản và sử dụng tài bao gồm công, tàisản công bao gồm quy mô toàn quốc, Tổng kiểm toán nhà nước quyết định cụ thể về thờihạn kiểm toán.

Điều 35. Địa điểmkiểm toán

1. Việc kiểm toán được tiến hành tạiđơn vị được kiểm toán, trụ sở truy thuế kiểm toán nhà nước hoặc tại vị trí khác vày TổngKiểm toán đơn vị nước quyết định.

2. Trường phù hợp việc truy thuế kiểm toán được thựchiện bên cạnh trụ sở đơn vị được truy thuế kiểm toán thì đơn vị được truy thuế kiểm toán có trách nhiệmchuyển hồ sơ, tư liệu theo luật pháp của Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước.

Mục 3. ĐOÀN KIỂMTOÁN

Điều 36. Thành lậpvà giải thể Đoàn kiểm toán

1. Đoàn kiểm toán được ra đời đểthực hiện trách nhiệm kiểm toán của truy thuế kiểm toán nhà nước. Tổng truy thuế kiểm toán nhà nướcquyết định thành lập Đoàn kiểm toán theo đề nghị của truy thuế kiểm toán trưởng Kiểm toánnhà nước siêng ngành hoặc kiểm toán trưởng kiểm toán nhà nước khu vực. Căn cứvào quy mô cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán hoàn toàn có thể có Tổ kiểm toán.

2. Đoàn kiểm toán tự giải thể sau khihoàn thành trọng trách kiểm toán nhưng mà phải chịu trách nhiệm về các đánh giá,xác nhận, tóm lại và đề nghị trong báo cáo kiểm toán.

Điều 37. Thànhphần Đoàn kiểm toán

1. Trưởng Đoàn kiểm toán.

2. Những Phó trưởng Đoàn kiểm toán.

3. Các Tổ trưởng Tổ kiểm toán, nếuĐoàn kiểm toán có Tổ kiểm toán.

4. Những thành viên.

Điều 38. Tiêuchuẩn Trưởng Đoàn kiểm toán, Phó trưởng Đoàn truy thuế kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểmtoán

1. Tiêu chuẩn chỉnh của Trưởng Đoàn kiểmtoán, Phó trưởng Đoàn kiểm toán:

a) gồm đủ trình độ chuyên môn chuyên môn, năng lựclãnh đạo và kinh nghiệm công tác phù hợp với trách nhiệm được giao;

b) Là kiểm toán viên chính giữ chức vụtừ Phó trưởng phòng trở lên hoặc kiểm toán viên giữ chức vụ từ Trưởng chống trởlên.

2. Tiêu chuẩn chỉnh của Tổ trưởng Tổ kiểmtoán:

a) tất cả đủ chuyên môn chuyên môn, năng lựclãnh đạo và kinh nghiệm công tác tương xứng với trách nhiệm được giao;

b) Là kiểm toán viên thiết yếu hoặc Kiểmtoán viên giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng trở lên.

Điều 39. Nhiệm vụ,quyền hạn và trọng trách của Trưởng Đoàn kiểm toán

1. Trưởng Đoàn truy thuế kiểm toán có nhiệm vụsau đây:

a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểmtoán theo đưa ra quyết định kiểm toán;

b) săn sóc biên bảnkiểm toán của các Tổ kiểm toán; lập báo cáo kiểm toán; báo cáo, giải trình kếtquả truy thuế kiểm toán trước kiểm toán trưởng cùng cùng kiểm toán trưởng báo cáo, giải trìnhkết quả đó trước Tổng kiểm toán nhà nước; tổ chức triển khai thông báo kết quả kiểm toánđã được Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước thông qua với đơn vị được kiểm toán; ký vào báocáo kiểm toán;

c) quản lý thành viên Đoàn kiểm toántheo vẻ ngoài của Tổng kiểm toán nhà nước;

d) báo cáo định kỳ hoặc bất chợt xuất theoyêu cầu của truy thuế kiểm toán trưởng về tiến độ triển khai kế hoạch kiểm toán, tình hìnhvà kết quả chuyển động kiểm toán.

2. Trưởng Đoànkiểm toán có quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:

a) yêu thương cầu đơn vị chức năng được kiểm toán cungcấp thông tin, tài liệu cần thiết và giải trình các vấn đề có liên quan đến nộidung kiểm toán; yêu mong kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ của đơn vị được kiểmtoán liên quan đến văn bản kiểm toán;

b) Đề nghị tổchức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tư liệu liênquan đến nội dung kiểm toán để tích lũy bằng chứng kiểm toán;

c) Đề nghị kiểm toán trưởng loài kiến nghịTổng kiểm toán nhà nước đưa ra quyết định kiểm tra thông tin tài khoản của đơn vị được kiểm toánhoặc cá thể có tương quan tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc tình nhà nước theo quy địnhcủa pháp luật; niêm phong tư liệu của đơn vị được kiểm toán khi bao gồm hành vi viphạm luật pháp hoặc bao gồm hành vi sửa đổi, chuyển dời, đựng giấu, tiêu hủy tài liệucó tương quan đến ngôn từ kiểm toán;

d) Yêu mong Phó trưởng Đoàn kiểm toán,Tổ trưởng Tổ truy thuế kiểm toán và những thành viên Đoàn kiểm toán report kết quả kiểmtoán; khi gồm ý kiến không giống nhau trong Đoàn truy thuế kiểm toán về hiệu quả kiểm toán thì TrưởngĐoàn truy thuế kiểm toán được quyền đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về ra quyết định củamình, đồng thời báo cáo ý kiến khác nhau đó với truy thuế kiểm toán trưởng;

đ) Bảo lưu bởi văn bạn dạng ý con kiến củamình khác với tiến công giá, xác nhận, tóm lại và đề xuất trong report kiểmtoán;

e) report Kiểm toán trưởng ý kiến đề xuất TổngKiểm toán đơn vị nước đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý so với hành vi vi phạmpháp cơ chế của đơn vị chức năng được kiểm toán;

g) tạm đình chỉ triển khai nhiệm vụ củathành viên Đoàn kiểm toán từ Tổ trưởng Tổ truy thuế kiểm toán trở xuống khi bao gồm dấu hiệuvi phạm luật pháp tại khoản 1 Điều 8 của mức sử dụng này.

3. Trưởng Đoàn kiểm toán có trách nhiệmsau đây:

a) phụ trách trước Kiểm toántrưởng về hoạt động vui chơi của Đoàn kiểm toán;

b) chịu trách nhiệm trước pháp luật vềtính đúng đắn, trung thực, khách quan của các đánh giá, xác nhận, kết luận vàkiến nghị trong report kiểm toán;

c) phụ trách liên đới về hànhvi vi bất hợp pháp luật trong chuyển động kiểm toán của member Đoàn kiểm toán;chịu trọng trách về quyết định, nhất thời đình chỉ việc tiến hành nhiệm vụ đối vớithành viên vào Đoàn kiểm toán từ Tổ trưởng Tổ truy thuế kiểm toán trở xuống.

Điều 40. Nhiệm vụ,quyền hạn và trọng trách của Phó trưởng Đoàn kiểm toán

Phó trưởng Đoàn truy thuế kiểm toán giúp TrưởngĐoàn kiểm toán tiến hành nhiệm vụ theo sự cắt cử của Trưởng Đoàn kiểm toánvà phụ trách trước Trưởng Đoàn truy thuế kiểm toán về nhiệm vụ được phân công.

Điều 41. Nhiệm vụ,quyền hạn và trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán

1. Tổ trưởng Tổ truy thuế kiểm toán có nhiệm vụsau đây:

a) Tổ chức thực hiện kiểm toán theo kếhoạch kiểm toán đã được phê duyệt;

b) Tổng hợp hiệu quả kiểm toán, lập vàký biên phiên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán;

c) quản lý thành viên Tổ kiểm toántheo phương tiện của Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước.

2. Tổ trưởng Tổ truy thuế kiểm toán có quyền hạnsau đây:

a) yêu thương cầu đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán cungcấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu cần thiết và giải trình các vấn đề cóliên quan tiền đến câu chữ kiểm toán;

b) Yêu ước tổchức, cá thể có liên quan cung cấp thông tin, tư liệu liênquan đến ngôn từ kiểm toán;

c) report và đề nghị biện pháp xửlý member Tổ kiểm toán có không nên phạm nhằm Trưởng Đoàn truy thuế kiểm toán xem xét, xử lýtheo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền cách xử lý theo quy địnhcủa pháp luật;

d) Đề nghị Trưởng Đoàn truy thuế kiểm toán làmrõ lý do biến đổi đánh giá, xác nhận, kết luận và đề xuất trong biên phiên bản kiểmtoán, report kiểm toán;

đ) Bảo lưu bằng văn bạn dạng ý con kiến củamình khác với tiến công giá, xác nhận, tóm lại và đề nghị trong biên bạn dạng kiểmtoán, report kiểm toán;

e) Đề nghị Trưởng Đoàn truy thuế kiểm toán tạmđình chỉ trọng trách thành viên Tổ kiểm toán khi tất cả dấu hiệu vi phạm quy định tạikhoản 1 Điều 8 của nguyên lý này.

3. Tổ trưởng Tổ kiểm toán có tráchnhiệm sau đây:

a) chịu trách nhiệm trước Trưởng Đoànkiểm toán về buổi giao lưu của Tổ kiểm toán;

b) chịu trách nhiệm trước quy định vềtính đúng đắn, trung thực, khách quan của đánh giá, xác nhận, tóm lại và kiếnnghị vào biên bạn dạng kiểm toán của Tổ kiểm toán;

c) Giải trình các vấn đề có liên quanđến công tác của Tổ kiểm toán theo yêu ước của Trưởng Đoàn kiểm toán hoặc cơquan, tổ chức, cá thể có thẩm quyền;

d) chịu trách nhiệm liên đới về hànhvi vi bất hợp pháp luật trong chuyển động kiểm toán của member Tổ kiểm toán.

Điều 42. Nhiệm vụ,quyền hạn của member Đoàn kiểm toán là kiểm toán viên nhà nước

1. Thành viên Đoàn kiểm toán là Kiểmtoán viên bên nước có nhiệm vụ sau đây:

a) Chấp hành sự phân công và báo cáokết quả triển khai nhiệm vụ kiểm toán với Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểmtoán;

b) Khi triển khai kiểm toán phải tuântheo pháp luật; tuân thủ nguyên tắc, chuẩn mực, tiến trình kiểm toán và những quyđịnh của Tổng kiểm toán nhà nước;

c) thu thập và đánh giá bằng triệu chứng kiểmtoán; ghi nhật ký truy thuế kiểm toán và tài liệu thao tác làm việc của kiểm toán viên công ty nước;lưu giữ, bảo vệ hồ sơ kiểm toán theo hình thức của pháp luật;

d) Chấp hành ý kiến chỉ huy và kết luậncủa Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán;

đ) Chấp hành kỷ luật công tác của Tổkiểm toán, Đoàn kiểm toán theo luật của Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước.

2. Member Đoàn truy thuế kiểm toán là Kiểmtoán viên đơn vị nước có nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

a) Khi thực hiện kiểm toán, Kiểm toánviên công ty nước tất cả quyền tự do và chỉ tuân thủ theo đúng pháp luật;

b) yêu thương cầu đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan hỗ trợ đầy đủ,kịp thời thông tin, tư liệu có liên quan đến câu chữ kiểm toán;

c) thực hiện thông tin, tư liệu của cộngtác viên truy thuế kiểm toán nhà nước; chăm chú tài liệu liên quan đến hoạt động vui chơi của đơn vịđược kiểm toán; thu thập, bảo vệ tài liệu và dẫn chứng khác; cẩn thận quy trìnhhoạt động của đơn vị chức năng được kiểm toán;

d) Bảo chú ý kiến bằng văn bạn dạng về kếtquả truy thuế kiểm toán trong phạm vi được cắt cử và báo cáo Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổtrưởng Tổ kiểm toán; trường phù hợp không thống duy nhất thì báo cáo Kiểm toán trưởng;trường hợp truy thuế kiểm toán trưởng ko thống tuyệt nhất thì báo cáo Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước;

đ) Đề nghị Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổtrưởng Tổ kiểm toán nắm rõ lý do biến hóa những đánh giá, xác nhận, tóm lại vàkiến nghị của mình trong biên bản kiểm toán, báo cáo kiểm toán;

e) Đề nghị Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổtrưởng Tổ kiểm toán yêu cầu đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán giải trình về các vấn đềliên quan tới việc kiểm toán; ý kiến đề xuất mời chăm gia, cộng tác viên Kiểm toánnhà nước khi đề xuất thiết;

g) Được bảo vệ điều kiện và phươngtiện cần thiết để triển khai kiểm toán.

Điều 43. Nhiệm vụvà nhiệm vụ của member Đoàn kiểm toán chưa phải Kiểm toán viên nhà nước

1. Member Đoàn kiểm toán không phảiKiểm toán viên bên nước gồm:

a) Công chức, viên chức của Kiểm toánnhà nước;

b) hợp tác viên truy thuế kiểm toán nhà nước.

2. Thành viên Đoàn truy thuế kiểm toán không phảiKiểm toán viên bên nước có trọng trách và trách nhiệm sau đây:

a) thực hiện nhiệm vụ theo sự phâncông của Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán;

b) Tuân thủ pháp luật, chuẩn mực, quytrình và cách thức chuyên môn, nghiệp vụ truy thuế kiểm toán của truy thuế kiểm toán nhà nước;

c) chịu trách nhiệm trước Trưởng Đoànkiểm toán, Tổ trưởng Tổ truy thuế kiểm toán về trách nhiệm được giao.

Mục 4. QUY TRÌNHKIỂM TOÁN

Điều 44. Các bướccủa quá trình kiểm toán

1. Sẵn sàng kiểm toán.

2. Tiến hành kiểm toán.

3. Lập cùng gửi báo cáo kiểm toán.

4. Theo dõi, kiểmtra việc tiến hành kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Điều 45. Chuẩn bịkiểm toán

1. Khảo sát, thuthập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ, tình trạng tài chủ yếu và những thôngtin có tương quan về đơn vị được kiểm toán.

2. Đánh giá chỉ hệthống kiểm soát điều hành nội bộ và thông tin đã thu thập về đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán để xácđịnh mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán và cách thức kiểm toán thích hợp hợp.

3. Lập mưu hoạchkiểm toán.

Điều 46. Thực hiệnkiểm toán

1. Đoàn kiểm toán phải triển khai kiểmtoán đúng đưa ra quyết định kiểm toán.

2. Thành viên Đoàn kiểm toán áp dụngphương pháp chuyên môn, nghiệp vụ truy thuế kiểm toán để tích lũy và reviews bằng chứngkiểm toán; kiểm tra, đối chiếu, xác nhận; khảo sát đối với tổ chức, cá nhân có tương quan đến hoạt động kiểm toán làm đại lý cho chủ ý đánh giá, xác nhận, kết luận và ý kiến đề nghị kiểmtoán về câu chữ đã kiểm toán.

Điều 47. Lập vàgửi report kiểm toán

1. Muộn nhất là 30 ngày, tính từ lúc ngày kếtthúc kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán, truy thuế kiểm toán nhà nước bao gồm trách nhiệmhoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm toán với gửi lấy chủ ý của đơn vị được kiểmtoán.

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngàynhận được dự thảo báo cáo kiểm toán, đơn vị chức năng được kiểm toán phải có ý kiến bằngvăn bản gửi truy thuế kiểm toán nhà nước; thừa thời hạn trên, đơn vị được kiểm toán khôngcó chủ ý thì được xem là đã tuyệt nhất trí với dự thảo báo cáo kiểm toán.

3. Report kiểm toán được Kiểm toánnhà nước gởi cho đơn vị được truy thuế kiểm toán và ban ngành có liên quan theo lao lý củaTổng kiểm toán nhà nước muộn nhất là 45 ngày, kể từ ngày dứt kiểm toán tạiđơn vị được kiểm toán; ngôi trường hợp quan trọng đặc biệt thì rất có thể kéo dài, dẫu vậy không quá60 ngày, tính từ lúc ngày xong kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán.

4. Báo cáo kiểm toán quyết toán ngânsách địa phương được gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân cùng cấp; đối với report kiểm toán quyết toán chi tiêu tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương còn được gửi cho bộ Tài chính.

Điều 48. Lập vàgửi báo cáo kiểm toán quyết toán giá thành nhà nước và report tổng thích hợp kết quảkiểm toán năm của kiểm toán nhà nước

1. Báo cáo kiểm toán quyết toán ngânsách nhà nước được lập theo qui định tại những khoản 1, 2 với 3 Điều 47 của Luậtnày.

2. Report tổng hợp hiệu quả kiểm toánnăm của truy thuế kiểm toán nhà nước được lập bên trên cơ sở report kiểm toán quyết toánngân sách bên nước với tổng hợp công dụng kiểm toán trong thời điểm của kiểm toán nhà nước.

3. Kiểm toán nhà nước có trách nhiệmgửi report kiểm toán quyết toán giá thành nhà nước, report tổng vừa lòng kết quảkiểm toán năm đến Quốc hội, Ủy ban hay vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủyban của Quốc hội chậm nh