Luật đất đai mới nhất 2020

     

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi mang lại quý người tiêu dùng tổng thích hợp Luật, Nghị định, Thông tư về đất đai mới nhất.


*
Mục lục bài xích viết

Tổng thích hợp Luật, Nghị định, Thông bốn về đất đai mới nhất

Văn bạn dạng quy phi pháp luật

Ngày có hiệu lực

Luật

Luật Đất đai 2013

Luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một số Điều của 37 luật có tương quan đến quy hướng 2018

Nghị định

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một vài Nghị định hướng dẫn khí cụ Đất đai

Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế cùng tiền mướn đất

Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa thay đổi Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP hình thức về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi công ty nước thu hồi đất

Nghị định 96/2019/NĐ-CP phép tắc về form giá đất

Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt phạm luật hành chính trong nghành nghề đất đai

Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa thay đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP vẻ ngoài về thu tiền sử dụng đất

Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản ngại lý, áp dụng đất trồng lúa

Nghị định123/2017/NĐ-CPsửa thay đổi Nghị định về thu tiền thực hiện đất, thu tiền thuê đất, thuê phương diện nước

Nghị định35/2017/NĐ-CPquy định về tiền áp dụng đất vào Khu gớm tế; thu tiền mướn đất, thuê khía cạnh nước trong Khu tài chính và Khu technology cao

Nghị định01/2017/NĐ-CPsửa thay đổi Nghị định43/2014/NĐ-CPhướng dẫn nguyên tắc Đất đai 2013, sửa thay đổi Nghị định44/2014/NĐ-CPvề giá đất nền và Nghị định47/2014/NĐ-CPvề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi bên nước thu hồi đất

Nghị định135/2016/NĐ-CPsửa thay đổi Nghị định dụng cụ về thu tiền thực hiện đất, thu tiền thuê đất, thuê khía cạnh nước

Nghị định35/2015/NĐ-CPvề cai quản lý, thực hiện đất trồng lúa

Nghị định47/2014/NĐ-CPvề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi bên nước thu hồi đất

Nghị định46/2014/NĐ-CPvề thu tiền mướn đất, thuê mặt nước

Nghị định45/2014/NĐ-CPvề thu tiền thực hiện đất

Nghị định44/2014/NĐ-CPvề giá chỉ đất

Nghị định43/2014/NĐ-CPhướng dẫn lý lẽ Đất đai 2013

Thông tư liên tịch

Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn việc thẩm định và đánh giá dự thảo bảng báo giá đất của Hội đồng thẩm định báo giá đất, thẩm định phương án giá đất nền của Hội đồng thẩm định và đánh giá giá đất

Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC chỉ dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức cơ cấu tổ chức cùng cơ chế buổi giao lưu của Văn phòng đk đất đai trực nằm trong Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông tứ liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất gồm thu tiền áp dụng đất hoặc dịch vụ cho thuê đất

Thông tư

Thông tư 03/2021/TT-BTNMT trả lời nội dung cụ thể phương án sử dụng đất khi cp hóa công ty nhà nước; lập và phê chăm chú phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần

Thông tư 01/2021/TT-BTNMT phương pháp về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch thực hiện đất

Thông tư 18/2019/TT-BTNMT phép tắc về tiêu chí, chỉ số tiến công giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách chi tiêu nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh khung giá chỉ đất

Thông tứ 13/2019/TT-BTNMT mức sử dụng về Định mức kinh tế tài chính - chuyên môn thống kê, kiểm kê khu đất đai với lập bản đồ thực trạng sử dụng đất

Thông tư27/2018/TT-BTNMTvề thống kê, kiểm kê đất đai, lập bạn dạng đồ hiện trạng sử dụng đất

Thông tứ 24/2018/TT-BTNMT công cụ về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu unique sản phẩm đo đạc và bạn dạng đồ

Thông bốn 11/2018/TT-BTC về sửa thay đổi Thông bốn 77/2014/TT-BTC lí giải Nghị định 46/2014/NĐ-CP cơ chế về thu tiền mướn đất, thuê mặt nước

Thông tứ 10/2018/TT-BTC về sửa thay đổi Thông bốn 76/2014/TT-BTC chỉ dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP hình thức về thu tiền áp dụng đất

Thông bốn 89/2017/TT-BTC hướng dẫn một số trong những điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP lý lẽ về thu tiền thực hiện đất, thu tiền mướn đất, thuê mặt nước vào Khu khiếp tế, Khu công nghệ cao

Thông tư 80/2017/TT-BTC chỉ dẫn việc xác định giá trị quyền thực hiện đất, tiền thuê đất, tài sản gắn sát với khu đất được hoàn lại khi nhà nước tịch thu đất và việc quản lý, áp dụng số tiền bồi thường tài sản do nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền cung ứng khi đơn vị nước thu hồi đất dẫu vậy không được bồi thường về đất

Thông tư 70/2017/TT-BTNMT về định mức kinh tế tài chính - chuyên môn xây dựng, điều chỉnh khung giá đất

Thông bốn 69/2017/TT-BTNMT phương pháp về tiến trình xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh khung giá bán đất

Thông tư 53/2017/TT-BTNMT về dụng cụ ngưng hiệu lực hiện hành thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tứ 33/2017/TT-BTNMT gợi ý Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị kim chỉ nan dẫn luật pháp đất đai cùng sửa đổi Thông bốn hướng dẫn qui định đất đai

Thông bốn 35/2017/TT-BTNMT về Định mức tài chính - kỹ thuật kiến thiết cơ sở dữ liệu đất đai

Thông tư33/2017/TT-BTNMThướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP với sửa đổi các Thông tư hướng dẫn phương tiện Đất đai 2013

Thông tứ 14/2017/TT-BTNMT về Định mức kinh tế tài chính - kỹ thuật đo lường lập bạn dạng đồ địa chính, đk đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn sát với đất

Thông tư 05/2017/TT-BTNMT luật về quá trình xây dựng cơ sở tài liệu đất đai

Thông tứ 01/2017/TT-BTNMT phép tắc Định mức thực hiện đất xây dựng cửa hàng văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao

Thông tứ 333/2016/TT-BTC sửa đổi Thông bốn 77/2014/TT-BTC của bộ Tài thiết yếu hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP chính sách về thu tiền mướn đất, thuê khía cạnh nước

Thông tứ 332/2016/TT-BTC sửa thay đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC của bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP chế độ về thu tiền sử dụng đất

Thông bốn 139/2016/TT-BTC chỉ dẫn miễn tiền áp dụng đất, tiền mướn đất; trả lại lại hoặc khấu trừ vào nhiệm vụ tài bao gồm cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở tập thể và phương pháp xác định tiền thực hiện đất cần nộp khi bạn mua, thuê cài đặt được phép phân phối lại nhà tại xã hội

Thông tứ 49/2016/TT-BTNMT quy định công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá và thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong nghành đất đai

Thông tư33/2016/TT-BTNMTban hành định mức kinh tế tài chính - nghệ thuật điều tra, review đất đai

Thông bốn 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, áp dụng đất trồng lúa

Thông bốn 75/2015/TT-BTNMT cơ chế kỹ thuật về cơ sở tài liệu đất đai

Thông tứ 74/2015/TT-BTC lí giải lập dự toán, thực hiện và thanh quyết toán kinh phí đầu tư tổ chức tiến hành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Thông bốn 61/2015/TT-BTNMT vẻ ngoài về cấp và quản lý Chứng chỉ định và hướng dẫn giá đất

Thông tư60/2015/TT-BTNMTvề nghệ thuật điều tra, reviews đất đai

Thông tư 20/2015/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán giá thành nhà nước ship hàng công tác định vị đất

Thông bốn 09/2015/TT-BTNMT về Định mức tài chính - kỹ thuật lập, kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Thông tư 07/2015/TT-BTNMT Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập phiên bản đồ địa chính; xác minh giá thuê đất; giao đất, thuê mướn đất và cung cấp giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn sát với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp

Thông tư 02/2015/TT-BTNMThướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP phía dẫn giải pháp Đất đai 2013 và Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất

Thông tứ 207/2014/TT-BTC hiện tượng về khẳng định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp thực hiện đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản

Thông tứ 77/2014/TT-BTC lý giải Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền mướn đất, thuê khía cạnh nước

Thông bốn 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

Thông tư47/2014/TT-BTNMTquy định chuyên môn thành lập bản đồ hành chính những cấp

Thông tư42/2014/TT-BTNMTban hành định mức kinh tế tài chính - nghệ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bạn dạng đồ thực trạng sử dụng đất

Thông tứ 37/2014/TT-BTNMT quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi đơn vị nước tịch thu đất

Thông tư 36/2014/TT-BTNMT nguyên tắc chi tiết cách thức định giá bán đất; xây dựng, điều chỉnh báo giá đất; định giá đất cụ thể và bốn vấn khẳng định giá đất

Thông tư35/2014/TT-BTNMTquy định việc điều tra, reviews đất đai

Thông tư34/2014/TT-BTNMTvề xây dựng, cai quản lý, khai thác khối hệ thống thông tin đất đai

Thông bốn 30/2014/TT-BTNMT khí cụ về làm hồ sơ giao đất, cho mướn đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Thông tư25/2014/TT-BTNMTvề bạn dạng đồ địa chính

Thông tư24/2014/TT-BTNMTvề hồ sơ địa chính

Thông tư23/2014/TT-BTNMTvề Giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và gia tài khác nối sát với đất

Thông tứ 17/2014/TT-BTNMT hướng dẫn khẳng định ranh giới, diện tích s và xây dừng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa

Thông bốn 33/2013/TT-BTNMT phát hành định mức kinh tế - kỹ thuật tàng trữ tài liệu khu đất đai

Thông tư 31/2013/TT-BTNMT phát hành quy trình nghiệp vụ tàng trữ tài liệu khu đất đai

Thông tứ 30/2013/TT-BTNMT quy định tiến hành lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cung cấp Giấy chứng nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác nối sát với đất, phát hành hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính

Trường vừa lòng nào vi bất hợp pháp luật về khu đất đai vẫn được cung cấp Giấy ghi nhận quyền thực hiện đất?

Khi chũm đổi add trên hộ khẩu thì có cần được sửa lại thông tin trên sổ đỏ chính chủ không? Nếu tất cả thì tiến hành chỉnh sửa sổ đỏ như vậy nào?