Luật công đoàn mới nhất năm 2017

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 1271/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày thứ 7 tháng 08 năm 2017

HƯỚNG DẪN

CÔNGĐOÀN VỚI VIỆC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN thanh tra NHÂN DÂN THEO QUY ĐỊNH TẠINGHỊ ĐỊNH SỐ 159/2016/NĐ-CP

I. TỔ CHỨC BAN thanh tra NHÂNDÂN

1. Phạm vi, đối tượng thực hiện

Cơ quan công ty nước ở Trung ương, cơquan đơn vị nước ở cấp tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương; cơ sở nhà nước ngơi nghỉ cấphuyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố; cơ sở xã, phường, thị trấn;đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước (sau đây viết tắt là cơ quan,đơn vị, doanh nghiệp) có tổ chức công đoàn các đại lý thì Ban Chấp hành công đoàn cơsở (BCH công đoàn cơ sở) phối hợp với người đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị, doanhnghiệp ra đời Ban Thanh tra quần chúng. # (Ban TTND) của cơ quan, solo vị, doanhnghiệp theo luật tại Điều 72 phép tắc Thanh tra năm 2010 cùng khoản 2, 3 và 4 Điều 22 Nghị định số 159/2016/NĐ-CP.

Bạn đang xem: Luật công đoàn mới nhất năm 2017

2. Con số thành viên Ban Thanhtra nhân dân

Theo luật tại Điều23 Nghị định số 159/2016/NĐ-CP, Ban TTND nghỉ ngơi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cótừ 3 mang đến 9 thành viên. Căn cứ vào con số cán bộ, công chức, viên chức, ngườilao động, BCH công đoàn cửa hàng dự kiến số lượng thành viên Ban TTND để trình Hộinghị cán bộ, công chức, viên chức hoặc họp báo hội nghị đại biểu cán bộ, công chức,viên chức (Hội nghị CBCCVC) hoặc họp báo hội nghị người lao hễ (Hội nghị NLĐ) quyết định.

Trường hòa hợp cơ quan, solo vị, doanhnghiệp gồm tính đặc thù hoặc hoạt động sản xuất, sale phân tán thì BCHcông đoàn các đại lý quyết định số lượng thành viên Ban TTND tương xứng nhiều hơn số lượngnêu trên, bảo đảm an toàn hoạt động bao gồm hiệu quả.

3. Bầu thành viên Ban TTND

3.1. Chuẩn bị nhân sự thai thành viên Ban TTND:

- địa thế căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, sốlượng cán bộ, công chức, viên chức, bạn lao cồn và địa bàn hoạt động của cơquan, solo vị, doanh nghiệp, BCH công đoàn cơ sở hội đàm thống nhất với người đứng đầu cơ quan, solo vị, công ty về dựkiến con số và tổ chức cơ cấu người đề cử bầu thành viên Ban TTND

- nhà động gặp gỡ gỡ, chuyển động ngườitrong dự loài kiến đề cử. Người được chuyên chở tự nguyện tham gia thì chuyển vào danhsách dự kiến vày BCH công đoàn cửa hàng đề cử thai thành viênBan TTND.

3.2. Bầu cử member Ban TTND:

Đoàn chủ tịch Hội nghị CBCCVC hoặc Hộinghị NLĐ

- Lấy ý kiến Hội nghị cùng biểu quyết sốlượng member Ban TTND; mời BCH công đoàn cơ sở trình làng danh sách đề cử bầuvào Ban TTND đã dự kiến; mời đại biểu tham dự các buổi tiệc nghị ứng cử, đề cử; chốt và thôngqua danh sách bầu cử. Danh sách đề cử bầu thành viên Ban TTND phải bao gồm số dư ítnhất từ bỏ 10 mang lại 20% so với số thành viên được bầu.

- trình làng Ban kiểm phiếu dự kiếnvà đem biểu quyết của Hội nghị.

- Ban kiểm phiếu tiến hành nhiệm vụtheo quy định.

- họp báo hội nghị bầu member Ban TTND phảiđảm bảo có mặt trên 50% số đại biểu được triệu tập; việc bầu thành viên BanTTND được Hội nghị triển khai bằng hình thức bỏ phiếu kín; bạn được trúng cửlàm thành viên Ban TTND phải tất cả trên 1/2 số đại biểu tham dự hội nghị tín nhiệmvà được chọn lọc theo sản phẩm công nghệ tự số phiếu tín nhiệm từ cao xuống thấp.

- Mời member Ban TTND ra mắt.

3.3. BCH công đoàn cơ sở tổ chức triển khai họpBan TTND lần đồ vật nhất:

- chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày bầuxong member Ban TTND phải tổ chức cuộc họp cùng với Ban TTND để bầu Trưởng ban,Phó trưởng phòng ban (nếu có); ra đưa ra quyết định công nhận Ban TTND và thông báo cho cánbộ, công chức, viên chức và bạn lao rượu cồn trong cơ quan, đối chọi vị, doanh nghiệpbiết.

- hướng dẫn bàn giao giữa Ban TTND cũvà mới;

- trả lời Ban TTND new xây dựngchương trình, kế hoạch hoạt động.

3.4. Miễn nhiệm, bến bãi nhiệm, khiếu nại toànthành viên Ban TTND:

-Trong nhiệm kỳ, nếu tất cả thành viênBan TTND vì tại sao sức khỏe, vì thực trạng gia đình, giỏi lý do chính đáng khác màcó đơn xin thôi thâm nhập Ban TTND; hoặc thành viên Ban TTND được bổ nhiệm vàochức danh bạn đứng đầu, hay cung cấp phó của tín đồ đứng đầu, hoặc chuyển công tácsang cơ quan, đối chọi vị, công ty khác thì BCH công đoàn cơ sở ra thông báocho thôi trọng trách và công khai minh bạch cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và ngườilao cồn biết; báo cáo với hội nghị CBCC hoặc hội nghị NLĐ sớm nhất để quyết địnhmiễn nhiệm thành viên kia với hình thức biểu quyết.

- vào nhiệm kỳ, ví như thành viên BanTTND không chấm dứt nhiệm vụ được phân công, hoặc không hề được tín nhiệmthì BCH công đoàn cơ sở ý kiến đề nghị Hội nghị CBCC hoặc hội nghị NLĐ sát nhất ra quyết định bãi nhiệm thành viên kia với hình thức bỏ phiếu kín.

- vào nhiệm kỳ trường hợp thành viên BanTTND thiếu thốn từ 1/3 trở lên thì thực hiện kiện toàn, bầu bổ sung số thành viênkhuyết tại họp báo hội nghị CBCCVC, hoặc hội nghị NLĐ sát nhất(trường hợp quánh biệt hoàn toàn có thể tổ chức hội nghị bất thường để bầu bổ sung BanTTND).

II. HOẠT ĐỘNG BANTHANH TRA NHÂN DÂN.

Theo pháp luật tại Điều75 pháp luật Thanh tra cùng Điều 34 Nghị định số 159/2016/NĐ-CP,BCH công đoàn đại lý có trọng trách hướng dẫn hoạt động vui chơi của Ban TTND theo các nộidung sau:

1. Xây dựngchương trình, planer hoạt động:

- căn cứ nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi Ban TTNDquy định tại Điều 66, Điều 67 công cụ Thanh tra; Điều27 Nghị định số 159/2016/NĐ-CP; Nghị quyết họp báo hội nghị CBCC hoặc họp báo hội nghị NLĐvà nghị quyết BCH công đoàn cơ sở, Ban TTND xây dừng chương trình, planer hoạtđộng cả nhiệm kỳ và từng năm.

- Chương trình, kế hoạch chuyển động phảiđược đàn Ban TTND thảo luận, thống nhất và nên được BCH công đoàn cơ sởthông qua. Sau đó, giữ hộ một bản cho BCH công đoàn cơ sở, một bản cho bạn đứngđầu cơ quan, 1-1 vị, công ty biết nhằm hỗ trợ, tạo đk thực hiện.

2. Chuyển động giámsát

BCH công đoàn các đại lý hướng dẫn BanTTND xác minh phạm vi tính toán và tổ chức giám sát và đo lường theo pháp luật tại Điều 29 với Điều 31 Nghị định số 159/2016/NĐ-CP, trung tâm hướngvào các việc sau đây:

2.1. Khẳng định phạm vi giám sát:

Theo phép tắc tại Điều29 Nghị định số 159/2016/NĐ-CP phạm vi giám sát và đo lường của Ban TTND rất rộng lớn cónhiều nội dung. Để triển khai nhiệm vụ thống kê giám sát có hóa học lượng,hiệu quả cân xứng trong điều kiện Ban TTND hoạt động kiêm nhiệm, phạm vi giámsát trước hết triệu tập vào hồ hết nội dung sau đây:

- đều nội dung đã có được Nghị quyết Hộinghị CBCC, hoặc họp báo hội nghị NLĐ thông qua;

- đầy đủ vụ vấn đề gây căng thẳng trong cơquan, solo vị, công ty hoặc các hành vi vi phạm luật quyền, lợi ích của công chức,viên chức và người lao động tại cơ quan, solo vị, doanh nghiệp.

- gần như vụ việc tương quan đến hoạt độngcủa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ,công chức, viên chức và người lao đụng qua theo dõi, phản ánh phát hiện bao gồm viphạm mặt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của phòng nước.

2.2. Tổ chức chuyển động giám sát:

Ban TTND thực hiện thông qua các hìnhthức, gồm:

- tiến hành cuộc đo lường và tính toán theo chươngtrình, kế hoạch:

+ xuất bản kế hoạch cuộc giám sát, gồm:Xác định rõ phạm vi, đối tượng, câu chữ giám sát; thời gian, địa điểm giámsát; trưởng phi hành đoàn và thành viên gia nhập giám sát; kinh phí và điều kiện bảo đảmcho bài toán giám sát.

+ Ít độc nhất trước5 ngày tiến hành cuộc giám sát, buộc phải gửi kế hoạch cuộc đo lường và tính toán đến BCH côngđoàn cơ sở, người đứng đầu tư mạnh quan, 1-1 vị, doanh nghiệp lớn để tín đồ đứng đầu cơquan, 1-1 vị, doanh nghiệp chỉ đạo đối tượng được giám sát tạo đk choBan TTND tiến hành nhiệm vụ.

+ gặp gỡ bạn phụ trách, điều hành quản lý bộphận được tính toán trao đổi về phạm vi văn bản giám sát; đề nghị hỗ trợ tàiliệu liên quan đến câu chữ giám sát; phân công thành viên đọc, phân tích tàiliệu, đối chiếu với quy định điều khoản hiện hành, quy chế, chế độ của cơquan, 1-1 vị, doanh nghiệp liên quan đến câu chữ giám sát; tiến hành trao đổi,đối thoại với người có trọng trách tại địa điểm giám sát để gia công rõ vấn đề cònthiếu thông tin.

+ Lập báo cáo giám sát: Đánh giá bán mứcđộ câu hỏi chấp hành lao lý pháp luật, giải pháp nội bộ; xác minh mặt được, phương diện tồn tại, thiếu hụt sót về công tác làm việc quản lý, điều hành của bộ phận được giámsát; đề xuất, con kiến nghị chiến thuật khắc phục thiếu hụt sót, tồn tại. Nội dung báocáo cuộc đo lường phải được ít nhất trên 70% thành viên thâm nhập cuộc giám sáttán thành. Báo cáo cuộc giám sát và đo lường kèm phiên bản kiến nghị phải được BCH công đoàn cơ sởxác nhận trước lúc gửi bạn đứng đầu cơ quan, 1-1 vị, doanh nghiệp xem xét, giảiquyết.

2.3. Giám sát và đo lường người tiên phong xem xét,giải quyết những kiến nghị của Ban TTND:

Trong thời hạn 15 ngày, tính từ lúc ngày nhậnđược con kiến nghị, fan đứng đầu cơ quan, đối chọi vị, doanh nghiệp hoặc cơ quan, tổchức tất cả thẩm quyền phải xem xét, xử lý và thông báo kết quả giải quyết choBan TTND.

Khi thừa nhận được tác dụng giải quyết kiếnnghị của của tín đồ đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lớn gửi tới, Ban TTNDthông báo công khai kết quả giải quyết đề nghị theo bề ngoài quy định tạiquy chế tiến hành dân nhà ở cơ quan, 1-1 vị, doanh nghiệp.

Trường hợp ý kiến đề xuất không được xemxét, giải quyết và xử lý hoặc tiến hành không vừa đủ thì Ban TTND bao gồm quyền kiến nghị ngườiđứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng cấp trên trực tiếp của cơ quan, đối chọi vị, doanhnghiệp xem xét, giải quyết, cách xử lý trách nhiệm. Trường hợp bạn đứng đầu cơquan, tổ chức, đơn vị cấp trên ko xem xét, xử lý thì Ban TTND tất cả quyềnkiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khác xem xét, giải quyết, xửlý trách nhiệm.

3. Vận động xácminh.

BCH công đoàn các đại lý hướng dẫn BanTTND thực hiện quy định tại Điều 32 Nghị định số 159/2016/NĐ-CP,trọng chổ chính giữa vào những việc sau đây:

3.1. Mừng đón nhiệm vụ xác minh dongười đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị, công ty lớn giao:

- Phải nghiên cứu và xác định đúng mụcđích, yêu cầu, ngôn từ và phạm vi xác minh; địa điểm, thờigian bắt đầu, thời gian xong xuôi xác minh.

- phân công thành viên nghiên cứu và phân tích nộidung xác minh, các quy định hiện nay hành của nhà nước, của cơ quan, 1-1 vị, doanhnghiệp liên quan đến ngôn từ xác minh.

2. Tiếp cận phần tử liên quan:

- Đề nghị hỗ trợ tài liệu liên quanđến nội dung xác minh; trao đổi, đối thoại với những người có nhiệm vụ liên quan tiền đếnnội dung xác minh để triển khai rõ câu chữ xác minh.

Xem thêm: Đồ Ăn Cay Hàn Quốc Nhưng Du Khách Vẫn Yêu Thích, 7 Món Cay Hàn Quốc Khiến Giới Trẻ Mê Mẩn

- khi phát hiện có tín hiệu vi phạmquy định pháp luật gây thiệt sợ hãi đến tiện ích của công ty nước, quyền, công dụng hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và fan lao động rất cần phải xửlý ngay thì lập biên bạn dạng và đề nghị người mở màn hoặc cơ quan, tổ chức triển khai cóthẩm giải quyết.

3.3. Lập báo cáo xác minh:

- Căn cứ các quy định luật pháp củaNhà nước, khí cụ nội bộ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan đến nộidung xác minh, những tài liệu, bệnh cứ cùng thông tin thu thập được; tổng hợp,phân tích xác minh rõ nội dung xác minh đã triển khai các quy định đến hơn cả nào,vấn đề nào thực hiện đúng, vấn đề nào triển khai chưa đúng, sự việc nào thực hiệntrái quy định; nguyên nhân vi phạm; lời khuyên kiến nghị giải pháp giải quyết.

- Lập report xác minh và phiên bản kiến nghịbiện pháp giải quyết, kiến nghị BCH công đoàn các đại lý xác nhận bạn dạng kiến nghị và gửicho bạn đứng đầu cơ quan, đối chọi vị, doanh nghiệp xem xét, giải quyết.

3.4. Thống kê giám sát người dẫn đầu giải quyếtnội dung loài kiến nghị:

Thực hiện theo điều khoản tại ngày tiết 2.3Điểm 2 Mục II của lí giải này.

4. Gia nhập cuộcthanh tra, khám nghiệm của ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền trên cơ quan, solo vị,doanh nghiệp mình

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khivào cơ quan, đơn vị, công ty mình thanh tra, kiểm soát có kiến nghị Ban TTNDcử thành viên tham gia vấn đề thanh tra, soát sổ thì quản trị công đoàn cơ sở, đạidiện BCH công đoàn đại lý mời trưởng phòng ban TTND cửa hàng triệt và giao tiến hành cácviệc sau:

- Lựa chọn, cử member Ban TTND cónăng lực chuyên môn cân xứng với câu chữ thanh tra, kiểm soát để tham gia cuộcthanh tra, soát sổ của cấp cho trên trên cơ quan, đơn vị, công ty mình.

- quán triệt mang lại thành viên Ban TTNDđược cử gia nhập cuộc thanh tra, khám nghiệm của Đoàn thanh tra, đánh giá của cơquan nhà nước cấp trên:

+ Chấp hành trách nhiệm do Trưởng đoànthanh tra, kiểm tra giao mang lại với trách nhiệm cao nhất.

+ sẵn sàng tài liệu, thông tin BanTTND đang cai quản cung cấp cho đoàn thanh tra, bình chọn khi bao gồm yêu cầu.

+ báo cáo với Ban TTND về công dụng việctham gia cuộc thanh tra, bình chọn của mình; những vấn đề học tập, thu hoạch đượctừ việc tổ chức cuộc thanh tra, kiểm tra của đoàn thanh tra, soát sổ cấp trêntại cơ quan, solo vị, công ty lớn mình để phổ biến cho các thành viên còn lạinhằm nâng cấp chất lượng, hiệu quả hoạt động vui chơi của Ban TTND.

5. Chính sách làm việccủa Ban TTND

5.1. BCH công đoàn cửa hàng hướng dẫnBan TTND triển khai quy định trên Điều 33 Nghị định số159/2016/NĐ-CP.

5.2. Để hoạt động vui chơi của Ban TTND bao gồm nềnnếp, trách nhiệm, thiết thực, hiệu quả, Ban TTND đề xuất xây dựng, phát hành Quy chếtổ chức và hoạt động, gồm những nội dung thiết yếu sau:

- chế độ hoạt động.

- Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Ban TTND;

- Nhiệm vụ, quyền lợi của Trưởng ban,Phó ban (nếu có) và các thành viên Ban TTND trong triển khai nhiệm vụ được giao.

- quan hệ giữaBan TTND với những người đứng đầu tư mạnh quan, 1-1 vị, doanh nghiệp.

- Mỗi quan hệ giới tính giữa Ban TTND với BCH công đoàn cơ sở.

- mối quan hệ giữa Ban TTND với cán bộ,công chức, viên chức và tín đồ lao đụng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệpv.v..

III. TRÁCH NHIỆMBCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ xem XÉT GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA BAN TTND

1. Đối với đề xuất liên quan cho nộidung xử lý việc xâm phạm quyền, ích lợi hợp pháp củacán bộ, công chức, viên chức và bạn lao động; có dấu hiệu tham nhũng, lãngphí, thực hiện sai mục đích chi, thu chi tiêu và các khoản đóng góp góp, quỹ phúc lợicủa cán bộ, công chức, viên chức và bạn lao hễ thuộc phạm vi đo lường và thống kê củaBan TTND thì BCH công đoàn yêu mong Ban TTND cung cấp tài liệu, bệnh cứ liênquan đến từng văn bản của loài kiến nghị, đồng thời nghiên cứu, xem xét ý kiến đề nghị củaBan TTND:

- trong khi thấy đủ các đại lý theo quy địnhpháp qui định và phép tắc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lớn mình thì làm văn bản gửicho người đứng đầu đơn vị chức năng mình coi xét, xử lý và theo dõi bài toán xem xét, giảiquyết.

- Khi tất cả nội dung đề xuất chưa đủcơ sở để đề nghị thì đề nghị Ban TTND bổ sung cập nhật tài liệu, hội chứng cứ để củng rứa lậpluận mang lại nội dung đề nghị đó, nếu như không có tài năng liệu, triệu chứng cứ bổ sung thì thốngnhất với Ban TTND loại nội dung kia ra khỏi phiên bản kiến nghị.

2. Đối với ý kiến đề xuất liên quan cho cơchế, chính sách, tổ chức hoạt động Ban TTND và những vấn đề khác, BCH công đoàncơ sở buộc phải kịp thời giải quyết, hoặc kiến nghị người có thẩm quyền giải quyết đểtạo điều kiện, kịp thời cồn viên, biểudương, khích lệ hoạt động vui chơi của Ban TTND.

IV. TỔ CHỨC THỰCHIỆN

1. Trách nhiệm của Tổng Liên đoàn.

- Xây dựng, phát hành Hướng dẫn về tổchức và hoạt động của Ban TTND.

- tổ chức triển khai tập huấn kỹ năng, nghiệp vụvề buổi giao lưu của Ban TTND cho cán bộ LĐLĐ những tỉnh, thành phố, Công đoàn ngànhTrung ương, công đoàn Tổng công ty trực nằm trong Tổng Liên đoàn.

- Kiểm tra, thống kê giám sát các cung cấp côngđoàn về tham gia tiến hành quy chế dân công ty nói chung, trong đó có vận động BanTTND.

- báo cáo với các cơ quan sở quan vềtổ chức và buổi giao lưu của Ban TTND theo quy định.

2. Trách nhiệm của các LĐLĐ tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành tw vàtương đương; những Công đoàn Tổng doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn

- tổ chức tuyên truyền, cửa hàng triệt vềtổ chức và vận động Ban TTND ở các cơ quan, solo vị, doanh nghiệp hình thức tạiLuật điều tra năm 2010, Nghị định số 159/2016/NĐ-CP và lí giải này mang lại côngđoàn các cấp, sum vầy công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngtrong phạm vi quản lí lý

- nhà trì với phối hợp với cơ quanThanh tra đơn vị nước đồng cấp tổ chức triển khai tập huấn về tổ chức triển khai và hoạt động Ban TTNDcho cán bộ công đoàn và những thành viên bắt đầu bầu gia nhập Ban TTND ở các cơ quan,đơn vị, công ty lớn trực tiếp cai quản lý.

- thường niên kết hợp với việc kiểm tra,giám gần kề công đoàn tham gia chế tạo và tiến hành Quy chế dân nhà ở cửa hàng nóichung cùng việc thực hiện Hướng dẫn này.

- báo cáo đánh giá chỉ tình hình, kết quảtổ chức và hoạt động Ban TTND trong những cơ quan, 1-1 vị, công ty thuộc phạmvi thống trị cùng với report về thiết kế và triển khai quychế dân chủ ở cơ sở.

- tổ chức triển khai tổng kết đánh giá tình hìnhkết quả tổ chức và vận động Ban TTND theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn.

3. Nhiệm vụ của Công đoàn cấptrên thẳng cơ sở

Thực hiện các nội dung biện pháp tạiĐiểm 2 Mục IV của trả lời này và những nội dung sau đây:

- tư vấn, cung cấp BCH công đoàn cơ sởvề tổ chức và vận động Ban TTND ở các cơ quan, solo vị, công ty thuộc phạmvi quản ngại lý.

- tư vấn cho cung cấp ủy đảng đồng cấpchỉ đạo cơ sở thẩm quyền, bạn đứng đầu tư mạnh quan thẩm quyền đồng cung cấp kịp thờixem xét giải quyết và xử lý kiến nghị của Ban TTND; tính toán cơquan thẩm quyền, tín đồ đứng đầu tư mạnh quan thẩm quyền xemxét, giải quyết và xử lý kiến nghị của Ban TTND gởi đến.

Hướng dẫn này thông dụng tới Công đoàncơ sở./.

Nơi nhận: - Ban chỉ huy TW thực hiện QCDCCS (báo cáo); - Văn phòng chính phủ; (báo cáo) - Thanh tra cơ quan chính phủ (phối thích hợp chỉ đạo); - trực thuộc ĐCT (chỉ đạo); - những LĐLĐ tỉnh, TP; CĐ ngành TƯ (thực hiện); - những Công đoàn TCT trực nằm trong TLĐ (thực hiện); - các Ban trực thuộc Tổng Liên đoàn (thực hiện); - Cổng thông tin điện tử CĐVN (tuyên truyền); - Lưu: Văn thư; CSKTXH&TĐKT.