*

*

*

*

*
*
*
*
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

*
*
*
*

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ TRẤN LĂNG CÔ Độc lập – tự do – Hạnh phúc

*

Số: 22 /KH-UBND Lăng Cô, ngày 30 tháng 6 năm 2015

KÊ HOẠCH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TIẾN HÀNH BẦU CỬ TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ, NHIỆM KỲ năm ngoái – 2018

VÀ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH BẦU CỬ TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ

I. Cơ sở pháp lý để xây dựng Kế hoạch bầu cử.

Bạn đang xem: Luật bầu cử trưởng thôn 2015

Căn cứ Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT –CP - UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt phái mạnh Hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn,

căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 mon 8 năm 2012 của cục Nội vụ lí giải về tổ chức và hoạt động vui chơi của thôn, tổ dân phố;

địa thế căn cứ vào thực tiễn nhiệm kỳ của các tổ dân phố nhiệm kỳ 2011 - 2013 đến nay đã hét thời hạn. Nay, ủy ban nhân dân thị trấn xuất bản kế hoạch tổ chức tiến hành bầu cử Tổ trưởng dân phố, nhiệm kỳ 2015 - 2018 với hướng dẫn quy trình bầu cử tổ trưởng dân phố như sau:

TT

NỘI DUNG CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

CÔNG VIỆC BẦU CỬ

Thời gian

Chậm nhất

Trước ngày bầu cử

Cán bộ

Chịu trách

nhiệm chính

Cán bộ phối hợp, thành phần tham dự (hoặc phụ trách hướng dẫn)

Cơ quan chịu trách nhiệm

1

Xây dựng Kế hoạch bầu cử tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2011 – 2013 trình UBND

UBND phân công:

Đ/c Trịnh Cao Phong

Văn phòng – Thống kê

Ban TTUBMT

Chủ tịch UBND

2

- Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch bầu cử trưởng làng mạc nhiệm kỳ năm ngoái – 2018

- Tổ chức hướng dẫn quy trình Hiệp thương giới thiệu trưởng thôn

- ubnd phân công:

Đ/cTrần Văn Giảng PBT-CT-UBND chủ trì.

- ủy ban mặt trận phân công:

Đ/c Hoàng, Đ/c Thắng

Thành phần dự:

TV Đảng ủy, THĐND, UBND, UBMT, ban ngành, Đoàn thể, chi bộ, tổ trưởng dân phố, Mặt trận KDC

Chủ tịch UBND

3

Tổ trưởng dân phố xây cất Báo cáo tổng kết hết nhiệm kỳ 2011 – 2013 kéo dài đến năm ngoái và kế hoạch nhiệm kỳ năm ngoái – 2018

UBND giao:

Các Tổ trưởng dân phố

Hướng dẫn Đề cương báo cáo:

- Đ/c Trịnh Cao Phong

UBND thị trấn

4

Tổ chức tuyên truyền, trang hoàn thai cử

Từ ngày 15/7 đến

trước, trong với sau ngày thai cử

UBND phân công:

Các Đ/c:

Thạnh VH, Nhân TP

UBND giao trách nhiệm:

Tổ trưởng dân phố, trưởng đầu ngành những tổ dân phố

UBND thị trấn

5

Xây dựng chương trình, hướng dẫn nghiệp vụ triển khai kế hoạch Bầu cử Tổ trưởng dân phố

UBND phân công

Đ/c Trịnh Cao Phong

Ban TTUBMT QVN

(K1,Điều 6 NQLT 09/2008/CP-TWMT)

UBND cắt cử Giảng CT UBND

6

UBND thị trấn quyết định công bố ngày bầu cử (K1, Điều 6)

Chậm nhất trăng tròn ngày trước ngày bầu cử

UBND giao

Đ/c Phong dự thảo Quyết định

UBND thị trấn

(Chủ tịch)

7

- Tổ chức Hội nghị dự kiến danh sách người ứng cử trưởng xã ( K2 Điều 6) và lấy chủ ý nhân dân thâm nhập vào dự thảo B/cáo Tổng kết

Chậm nhất trước 15 ngày

Trưởng Ban công tác Mặt trận; báo cáo với bỏ ra bộ để thống nhất danh sách người ra ứng cử

- UBMTTQVN

- bỏ ra bộ

- Tổ trưởng dân phố

TV Đảng ủy

8

Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch ubnd thị trấn Quyết định thành lập Tổ bầu cử (K3 Điều 6)

Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử,

UBND thị trấn giao:

VP-UBND thị trấn dự thảo Quyết định.

- Tổ trưởng có Tờ trình đề nghị các thành viên Tổ bầu cử.

Thành phần: Tổ trưởng là Trưởng ban công tác MT; Thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể, chính trị – xã hội và đại diện cử tri tổ dân phố

Chủ tịch ubnd thị trấn

9

Ban hành Quyết định công bố thành phần cử tri tham gia thai cử Tổ trưởng dân phố

là cử tri Đại diện hộ gia đình

Chậm tốt nhất trước 10 ngày kể từ ngày bầu cử

UBND thị trấn giao

Đ/c Phong VPUBND

dự thảo Quyết định

UBND thị trấn giao

Đ/c Thạnh VH, Đài phát thanh

Tổ bầu cử; Tổ trưởng DP

UBND phân công

Đ/cTrần Văn Giảng CT-UBND

10

Ban hành quyết định thành lập

Tổ bầu cử

Chậm độc nhất trước 10 ngày kể từ ngày bầu cử

UBND thị trấn giao

Đ/c Phong VPUBND

dự thảo Quyết định

UBND phân công

Đ/cTrần Văn Giảng CT-UBND

11

Lập danh sách cử tri tham gia thai cử tổ trưởng dân phố (là cử tri đại diện thay mặt hộ gia đình) (3 bản ) nộp về VP-UBND 1 bản

- Tập huấn công tác làm việc bầu cử

Tổ trưởng dân phố chủ trì phối hợp Tổ bảo vệ dân phố

UBND thị trấn giao bộ phận tứ pháp kiểm tra, đôn dốc theo dõi lập danh sách cử tri

UBND phân công

Đ/c PCT-UBND

12

Thông báo đến quần chúng chậm nhất trước 7 ngày (K3, Điều 6)

- Quyết định ngày bầu cử Tổ trưởng DP

- Quyết định thành lập và hoạt động Tổ thai cử

- quyết định thành phần tham gia thai cử

- danh sách người ứng cử Tổ trưởng DP

- danh sách cử tri là đại diện hộ gia đình

Trước ngày bầu cử 7 ngày

- Tổ trưởng dân phố

- Tổ bầu cử

- Ban VHTT

- Đài phát thanh

Cán bộ địa bàn

UBND phân công

Đ/c PCT-UBND

13

VPUBND thị trấn phát hành các mẫu:

- công tác Hội bầu cử tổ trưởng DP;

- quy chế bầu cử tổ trưởng DP;

- Tiểu chuẩn Tổ trưởng DP;

- Biên bản kết quả kiểm phiếu;

- Biển bản kiểm phiếu ko sử dụng

- Phiếu bầu cử Tổ trưởng dân phố

Trước ngày bầu cử 7 ngày

UBND thị trấn giao:

Đ/c Phong VP

Cán cỗ địa bàn

Đ/c Giảng CTUB

14

Công tác đảm bảo an toàn công tác bầu cử

Yêu cầu:

Trước, trong cùng sau ngày bầu cử

Tổ trưởng DP

Ban bảo vệ dân phố

Tổ đảm bảo an toàn dân phố

- Công an thị trấn;

- Thị đội

UBND thị trấn giao: Công an thị trấn, Thị team kiểm tra bảo đảm ANTT các điểm niêm yết và thời gian diễn ra bầu cử

15

Dự trù kinh phí đầu tư bầu cử

Trước ngày bầu cử 10 ngày

UBND thị trấn giao

Đ/c Hiên KT dự toán kinh phí tổ chức bầu cử;

Dự thảo Tờ trình xin kinh phí đầu tư huyện

Đ/c Giảng CTUB

16

Trực giải quyết và xử lý các khiếu nại, tố cáo

Trước, trong, sau ngày bầu cử

UBND thị trấn giao:

Đ/c Phong VP

Đ/c Nhân TP

Đ/c Hoàng MT

Đ/cThắng thanh tra ND

UBNDthị trấn giao:

Chủ tịch UBND

17

Duyệt Chương trình họp báo hội nghị và chiến lược bầu

( Trước 7 ngày)

UBND thị trấn giao:

VPUBND thị trấn theo dõi tiến độ chuẩn bị để trình ủy ban nhân dân thị trấn

- Cán cỗ địa bàn

- chi bộ

- Tổ trưởng dân phố

- TV Đảng ủy

- TTHĐND

- TTUBND

- UBMT

18

Chuẩn bị những văn bản, in ấn tài liệu, cấp phát công văn, tài liệu phục vụ bầu cử

UBND thị trấn giao Tổ giúp việc gồm:

Đ/c Trang VP Tổ trưởng

Đ/c Trinh VI;

Đ/c Huyền TQ

và Đ/c Thạnh

Theo dõi Đ/c Phong VP

Chủ tịch UBND

19

Giám sát công tác bầu cử

Trước, trong và sau bầu cử

Mời: TTHĐND, UBKT

Mời: Tổ đại biểu HĐND

Mời: TTHĐND thị trấn; UBKT

20

Tập huấn công tác bầu cử

Chậm nhất trước ngày bầu cử là 7 ngày

UBND thị trấn giao:

Đ/c Trịnh Cao Phong VP

Đ/c Nhân TP

Thành phần tập huấn:

- Các Tổ bầu cử.

- Cán bộ phụ trách địa bàn

Chủ tịch UBND

21. Tiểu chuẩn Tổ trưởng dân phố,

“Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố với phó Trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố phải là người có hộ khẩu và cư trú thường xuyên ở thôn, tổ dân phố, đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm vào công tác; gồm phẩm chất chính trị cùng phẩm hóa học đạo đức giỏi được nhân dân tín nhiệm, bản thân và gia đình gương mẫu triển khai đường lối, nhà trương của Đảng, cơ chế pháp luật của phòng nước và những quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm tay nghề và cách thức vận động, tổ chức triển khai nhân dân thực hiện giỏi các quá trình tự cai quản của xã hội dân cư và các bước cấp bên trên giao.”

22. Tổ chức bầu cử:

- K1 Điều 8 Quy định: Tổ trưởng tổ bầu cử chủ trì Hội nghị bầu cử Tổ trưởng dân phố; Hội nghị bầu tổ trưởng dân phố được tiến hành lúc có 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình vào tổ dân phố tham gia (có chương trình kèm theo).

- K2, điểm e Điều 8 Quy định:

- Việc bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín vì chưng Hội nghị quyết định..

- Người trúng cử tổ trưởng dân phố là người đạt trên 1/2 số phiếu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình vào toàn tổ dân phố.

- Biên bản được thành lập thành 3 bản và gửi về UBND, ủy ban mặt trận thị trấn và có các chữ ký của các thành viên Tổ bầu cử.

23.

Xem thêm: Những Hoàng Hậu Việt Nam Phương Hoàng Hậu Đều Kết Thúc Cuộc, Hậu Cung Nhà Nguyễn

Việc công nhận kết quả bầu cử (Điều 9) quy định:

- trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng tổ bầu cử, ủy ban nhân dân thị trấn xem xét, ra Quyết định công nhận người trúng cử tổ trưởng dânb phố.

* Trường hợp không có người trúng cử thì được giải quyết tại K3 Điều 8 quy định:

- Ngày bầu cử lại do ủy ban nhân dân thị trấn quyết định dẫu vậy không quá 15 ngày (kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu).

* Nếu tổ chức bầu cử lần thứ nhị mà vẫn ko bầu được tổ trưởng dân phố, thì Chủ tịch ubnd thị trấn quyết định cử tổ trưởng dân phố lâm thời để điều hành hoạt động của tổ dân phố cho đến lúc bầu được tổ trưởng dân phố mới.

* vào thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch ubnd thị trấn quyết định cử tổ trưởng lâm thời, ubnd thị trấn phải tổ chức bầu tổ trưởng dân phố mới. Quy trình bầu tổ trưởng dân phố mới thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 và khoản 1, khoản 2 Điều 8 của NQLT/09/2008/CP-UBTWMTTQVN.

24. Về thời gian công tác chuẩn bị dứt trong tháng 7/2015; tổ chức hội nghị bầu cử từ tháng 08 - 09/2015.

25. Tổ chức Hội nghị tổng kết, khen thưởng đánh giá rút kinh nghiệm công tác bầu cử trưởng làng nhiệm kỳ năm ngoái – 2018, thời gian dự kiến tháng 9 năm 2015.

26. Yêu cầu trong quá trình thực hiện tất cả gì vướng mắc báo cáo kịp thời về ủy ban nhân dân thị trấn để hướng dẫn, giải quyết và xử lý và cần tranh thủ sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy và họp rút tởm nghiệm từng tổ dân phố sau khoản thời gian bầu cử chấm dứt để tổ chức thực hiện đúng lộ trình./.