Điều 106 luật đất đai 2013

     

Pháp dụng cụ đất đai đã bao gồm quy định ví dụ về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cung cấp không đúng chính sách của lao lý (Điều 106 công cụ đất đai, Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP cùng khoản 56 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP). 


*

Cụ thể, trường hợp bên nước tịch thu đất theo biện pháp tại Điều 61 cùng Điều 62 của luật Đất đai thì người sử dụng đất có nhiệm vụ nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước khi được dìm tiền bồi thường, hỗ trợ theo hình thức của pháp luật đất đai. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có nhiệm vụ thu Giấy ghi nhận đã cấp cho chuyển mang lại Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

Bạn đang xem: Điều 106 luật đất đai 2013

Trường hợp công ty nước tịch thu đất theo vẻ ngoài tại Điều 64 cùng Điều 65 của chính sách Đất đai thì người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước khi bàn giao đất đến Nhà nước, trừ trường hợp khí cụ tại Điểm b Khoản 1 Điều 65 của cách thức Đất đai. Tổ chức triển khai được giao nhiệm vụ tiến hành thu hồi đất có trọng trách thu Giấy ghi nhận đã cấp và chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy ghi nhận quyền mua nhà ở, Giấy ghi nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp hoặc đk biến hễ đất đai, tài sản nối sát với đất mà đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn sát với đất thì người tiêu dùng đất nộp Giấy ghi nhận đã cấp trước đó cùng với hồ sơ ý kiến đề xuất cấp đổi Giấy bệnh nhận, hồ nước sơ đk biến động. Văn phòng đk đất đai thống trị Giấy chứng nhận đã nộp sau khi dứt thủ tục cung cấp đổi, giấy tờ thủ tục đăng ký dịch chuyển đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho không đúng phép tắc của điều khoản về khu đất đai tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của chế độ Đất đai được triển khai như sau:

a) trường hợp phòng ban điều tra, cơ sở thanh tra bao gồm văn phiên bản kết luận Giấy ghi nhận đã cấp cho không đúng luật pháp của quy định đất đai thì phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu tóm lại đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; trường vừa lòng xem xét, xác định Giấy chứng nhận đã cung cấp là đúng cơ chế của lao lý thì phải thông tin lại mang lại cơ quan lại điều tra, ban ngành thanh tra;

b) trường hợp phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền cung cấp Giấy chứng nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà ở và gia sản khác nối sát với đất phát hiện Giấy ghi nhận đã cấp cho không đúng luật của lao lý về khu đất đai thì kiểm tra lại, thông báo cho tất cả những người sử dụng đất biết rõ nguyên nhân và quyết định tịch thu Giấy ghi nhận đã cấp cho không đúng quy định;

c) trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp cho không đúng quy định của lao lý về đất đai thì gửi ý kiến đề xuất bằng văn bản đến phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền cung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và gia tài khác gắn sát với đất. Ban ngành nhà nước có thẩm quyền cấp cho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác nối sát với đất có trọng trách kiểm tra, chăm chú quyết định tịch thu Giấy ghi nhận đã cấp không đúng luật của lao lý về khu đất đai;

d) Văn phòng đăng ký đất đai triển khai việc tịch thu và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan gồm thẩm quyền;

đ) trường hợp người sử dụng đất, chủ thiết lập tài sản nối sát với đất không đồng ý với việc xử lý của ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền pháp luật tại những Điểm a, b cùng c Khoản này thì gồm quyền khiếu nại theo điều khoản của luật pháp về năng khiếu nại.

Xem thêm: “ Thủ Lĩnh Thẻ Bài 2018 - Thủ Lĩnh Thẻ Bài Sakura: Thẻ Bài Pha Lê

Nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái luật pháp trong những trường hợp luật pháp tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của chính sách Đất đai nếu fan được cấp cho Giấy ghi nhận đã tiến hành thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền áp dụng đất, quyền tải tài sản nối sát với khu đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất cùng đã được giải quyết theo biện pháp của pháp luật. Việc giải pháp xử lý thiệt hại vì chưng việc cấp giấy chứng nhận pháp luật gây ra tiến hành theo quyết định hoặc bản án của tand nhân dân. Người dân có hành vi vi phạm dẫn đến sự việc cấp Giấy chứng nhận trái quy định bị xử trí theo cách thức tại Điều 206 cùng Điều 207 của công cụ Đất đai.

Việc tịch thu Giấy chứng nhận đã cấp không nằm trong trường hợp luật pháp tại Khoản 2 Điều 106 của nguyên tắc Đất đai chỉ được thực hiện khi có phiên bản án hoặc đưa ra quyết định của toàn án nhân dân tối cao nhân dân đã có được thi hành.

Trường hợp tịch thu Giấy ghi nhận theo nguyên tắc tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều này mà người sử dụng đất, chủ thiết lập tài sản gắn sát với đất không giao nộp Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký đất đai gồm trách nhiệm báo cáo cơ quan tất cả thẩm quyền cung cấp Giấy ghi nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác nối liền với đất đưa ra quyết định hủy Giấy ghi nhận đã cấp; chỉnh lý làm hồ sơ địa chủ yếu theo quy định; lập danh sách Giấy bệnh nhận đã trở nên hủy giữ hộ Sở Tài nguyên với Môi trường, Tổng cục thống trị đất đai để thông báo công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử.

Văn phòng đăng ký đất đai có nhiệm vụ trình cơ quan tất cả thẩm quyền cấp lại Giấy triệu chứng nhận cho tất cả những người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; trường đúng theo Giấy ghi nhận đã cấp trái điều khoản do lỗi của người tiêu dùng đất hoặc do cấp không đúng đối tượng thì hướng dẫn cho tất cả những người sử dụng khu đất làm giấy tờ thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định.