Điều 103 của bộ luật lao động 2012

     

Điều 103 Bộ cách thức lao động 2012 là pháp luật quy định về tiền thưởng cho người lao động.Tiền thưởng được hiểu là khoản thù lao bổ sung cho tiền lương để trả cho những yếu tố bắt đầu phát sinh trong quá trình lao động chưa tính đến trong khoảng lương theo chức danh hoặc theo công việc

Theo đó, Điều 103 Bộ nguyên lý lao đụng 2012 quy định về tiền thưởng như sau:

1. Chi phí thưởng là khoản tiền mà người tiêu dùng lao đụng thưởng cho người lao động căn cứ vào tác dụng sản xuất sale hằng năm và mức độ trả thành quá trình của bạn lao động.

2. Quy định thưởng do người tiêu dùng lao động ra quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tìm hiểu thêm ý loài kiến của tổ chức thay mặt đại diện tập thể lao đụng tại cơ sở.”