Đại việt sử ký toàn thư của ngô sĩ liên

     

Đại Việt Sử ký kết Toàn Thưlà cỗ quốc sử danh tiếng, một di tích quý báu của dân tộc nước ta nghìn năm văn hiến. Đó là cỗ sử cái, có giá trị những mặt, nối sát với thương hiệu tuổi các nhà sử học danh tiếng như Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Phạm Công Trứ, Lê Hy…

Việc phát hiện bạn dạng in xưa tuyệt nhất của bộĐại Việt Sử ký kết Toàn Thư, bạn dạng Nội các quan bản, năm bao gồm Hòa thiết bị 18, tức năm 1697 bao gồm một ý nghĩa đặc biệt. Cuốn sách đã được trình làng bạn đọc vào những năm 90 của cầm kỷ trước cùng từng được tái bạn dạng trong trong những năm gần đây.


- Choose -Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 01 - Phần 1- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 01 - Phần 2- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 02 - Phần 1- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 02 - Phần 2- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 03 - Phần 1- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 03 - Phần 2- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 04 - Phần 1- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 04 - Phần 2- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 04 - Phần 3- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 05 - Phần 1- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 05 - Phần 2- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 05 - Phần 3- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 06 - Phần 1- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 06 - Phần 2- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 06 - Phần 3- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 06 - Phần 4- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 07 - Phần 1- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 07 - Phần 2- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 07 - Phần 3- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 07 - Phần 4- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 08 - Phần 1- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 08 - Phần 2- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 08 - Phần 3- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 08 - Phần 4- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 09 - Phần 1- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 09 - Phần 2- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 09 - Phần 3- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 09 - Phần 4- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 10 - Phần 1- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 10 - Phần 2- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 10 - Phần 3- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 10 - Phần 4- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 10 - Phần 5- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 10 - Phần 6- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 11 - Phần 1- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 11 - Phần 2- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 11 - Phần 3- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 11 - Phần 4- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 11 - Phần 5- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 12 - Phần 1- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 12 - Phần 2- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 12 - Phần 3- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 12 - Phần 4- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 12 - Phần 5- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 13 - Phần 1- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 13 - Phần 2- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 13 - Phần 3- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 13 - Phần 4- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 13 - Phần 5- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 14 - Phần 1- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 14 - Phần 2- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 14 - Phần 3- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 15 - Phần 1- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 15 - Phần 2- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 15 - Phần 3- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 15 - Phần 4- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 15 - Phần 5- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 15 - Phần 6- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 15 - Phần 7- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 15 - Phần 8- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 16 - Phần 1- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 16 - Phần 2- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 16 - Phần 3- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 16 - Phần 4- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 16 - Phần 5- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 16 - Phần 6- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 16 - Phần 7- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 16 - Phần 8 (Hết)

Tiếp nhận bản thảo