Đại Việt Sử ký kết Toàn Thưlà cỗ quốc sử danh tiếng, một di sản quý báu của dân tộc vn nghìn năm văn hiến. Đó là bộ sử cái, có mức giá trị những mặt, gắn sát với thương hiệu tuổi các nhà sử học nổi tiếng như Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Phạm Công Trứ, Lê Hy…

Việc vạc hiện bản in xưa tuyệt nhất của bộĐại Việt Sử ký kết Toàn Thư, phiên bản Nội những quan bản, năm chính Hòa lắp thêm 18, tức năm 1697 có một ý nghĩa đặc biệt. Bộ sách đã được giới thiệu bạn phát âm vào những năm 90 của cầm kỷ trước và từng được tái phiên bản trong trong những năm gần đây.


- Choose -Đại Việt Sử ký Toàn Thư- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 01 - Phần 1- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 01 - Phần 2- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 02 - Phần 1- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 02 - Phần 2- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 03 - Phần 1- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 03 - Phần 2- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 04 - Phần 1- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 04 - Phần 2- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 04 - Phần 3- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 05 - Phần 1- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 05 - Phần 2- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 05 - Phần 3- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 06 - Phần 1- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 06 - Phần 2- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 06 - Phần 3- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 06 - Phần 4- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 07 - Phần 1- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 07 - Phần 2- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 07 - Phần 3- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 07 - Phần 4- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 08 - Phần 1- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 08 - Phần 2- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 08 - Phần 3- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 08 - Phần 4- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 09 - Phần 1- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 09 - Phần 2- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 09 - Phần 3- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 09 - Phần 4- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 10 - Phần 1- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 10 - Phần 2- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 10 - Phần 3- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 10 - Phần 4- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 10 - Phần 5- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 10 - Phần 6- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 11 - Phần 1- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 11 - Phần 2- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 11 - Phần 3- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 11 - Phần 4- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 11 - Phần 5- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 12 - Phần 1- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 12 - Phần 2- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 12 - Phần 3- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 12 - Phần 4- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 12 - Phần 5- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 13 - Phần 1- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 13 - Phần 2- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 13 - Phần 3- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 13 - Phần 4- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 13 - Phần 5- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 14 - Phần 1- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 14 - Phần 2- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 14 - Phần 3- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 15 - Phần 1- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 15 - Phần 2- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 15 - Phần 3- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 15 - Phần 4- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 15 - Phần 5- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 15 - Phần 6- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 15 - Phần 7- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 15 - Phần 8- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 16 - Phần 1- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 16 - Phần 2- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 16 - Phần 3- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 16 - Phần 4- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 16 - Phần 5- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 16 - Phần 6- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 16 - Phần 7- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 16 - Phần 8 (Hết)

Tiếp nhận bản thảo