Chữ vương trong tiếng hán

     
• Biện hà dạ hành - 汴河夜行 (Trịnh Giải)• Biệt sái thập tứ trứ tác - 別蔡十四著作 (Đỗ Phủ)• Di đánh tuý ca - 夷山醉歌 (Uông Nguyên Lượng)• Đề Trình xử sĩ vân oa thứ - 題程處士雲窩圖 (Nguyễn Trãi)• Đình chi phí trì ngẫu hứng - 庭前池偶成 (Ngô Thì Nhậm)• Kỳ 12 - 其十二 (Vũ Phạm Hàm)• Ngô Giang trở vũ vượt Hoát Nhiên các thứ Chu Liêm Ngạn vận kỳ 2 - 吳江阻雨過豁然閣次周廉彥韻其二 (Thẩm Dữ Cầu)• tặng ngay đặc tiến Nhữ Dương vương nhị thập vận - 贈特進汝陽王二十韻 (Đỗ Phủ)• khuyến mãi tú tài nhập quân kỳ 14 - 贈秀才入軍其十四 (Kê Khang)• Tức sự - 即事 (Trần Hiệu Khả)
1. (Danh) Vua, ách thống trị thiên hạ dưới thời quân chủ. ◇Thư kinh 書經: “Thiên tử tác dân phụ mẫu, dĩ vi thế gian vương” 天子作民父母, 以為天下王 (Hồng phạm 洪範) Bậc thiên tử như là phụ huynh của dân, làm vua thiên hạ.2. (Danh) tước đoạt “vương”, tước lớn nhất trong buôn bản hội phong con kiến thời xưa.3. (Danh) Thủ lĩnh (do đồng loại tôn vinh cầm đầu). ◇Tây du kí 西遊記: “Na duy nhất cá hữu bổn sự đích, toản tiến khứ tầm cá nguyên đầu xuất lai, bất yêu đương thân thể giả, té đẳng tức bái tha vi vương” 那一個有本事的, 鑽進去尋個源頭出來, 不傷身體者, 我等即拜他為王 (Đệ tuyệt nhất hồi) Nếu có một (con khỉ) nào xuyên thẳng qua (thác nước) tìm kiếm được ngọn nguồn, mà không xẩy ra thương tích thân thể, thì (các con khỉ) họ lập tức tôn lên làm vua.4. (Danh) Chỉ người tài năng nghề hết sức quần bạt chúng. ◎Như: “ca vương” 歌王 vua ca hát, “quyền vương” 拳王 vua đấu quyền.5. (Danh) tiếng tôn xưng ông bà. ◎Như: “vương phụ” 王父 ông, “vương mẫu” 王母 bà.6. (Danh) họ “Vương”.7. (Động) Chầu thiên tử (dùng cho chư hầu). ◇Thi kinh 詩經: “Mạc cảm bất lai hưởng, Mạc cảm bất lai vương” 莫敢不來享, 莫敢不來王 (Thương tụng 商頌, Ân vũ 殷武) Chẳng ai dám không tới dâng cống, Chẳng ai dám chưa đến chầu.8. (Tính) To, lớn. ◎Như: “vương hủy” 王虺 rắn lớn.9. Một âm là “vượng”. (Động) ách thống trị cả thiên hạ. ◎Như: “Dĩ đức hành nhân trả vượng” 以德行仁者王 rước đức làm cho nhân ấy được đến ngôi trị cả thiên hạ.10. (Tính) Thịnh vượng, hưng thịnh. § Thông “vượng” 旺. ◇Trang Tử 莊子: “Trạch đau trĩ nội trĩ ngoại thập cỗ nhất trác, bách bộ nhất ẩm, bất cứ súc hồ phiền trung, thần tuy vương, bất thiện dã” 澤雉十步一啄, 百步一飲, 不蘄畜乎樊中, 神雖王, 不善也 (Dưỡng sanh nhà 養生主) nhỏ trĩ ở chằm, mười cách một lần mổ, trăm bước một lần uống (coi bộ âu sầu quá), (nhưng nó) đâu ý muốn được nuôi trong lồng, (vì sống trong lồng) tuy thần thái khoẻ khoắn (hưng thịnh) cơ mà nó không phù hợp vậy.

Bạn đang xem: Chữ vương trong tiếng hán


① Vua.② tước vương.③ giờ đồng hồ gọi các tổ tiên, như gọi ông là vương vãi phụ 王父, bà là vương mẫu mã 王母, v.v.④ Chư hầu đời đời kiếp kiếp lại chầu hotline là vương.⑤ To, lớn.⑥ Một âm là vượng. Kẻ thống trị cả thiên hạ, như dĩ đức hành nhân trả vượng 以德行仁者王 rước đức làm nhân ấy được cho ngôi trị cả thiên hạ.⑦ Thịnh vượng.

Xem thêm: Hình Toàn Cảnh (Panorama) Của Sài Gòn Trước 75, Hình Ảnh Cực Đẹp Về Sài Gòn Trước 1975


① Vương, vua, chúa: 國王 Quốc vương; 王位 Ngôi vua; 帝王將相 Đế vương khanh tướng; 蜂王 Ong chúa; 花中之王 Vua những loài hoa; ② tước vương; ③ (văn) béo (tôn xưng mặt hàng ông bà): 王父 Ông nội; 王母 Bà nội; ④ (văn) Đi mang lại để triều loài kiến (nói về những nước chư hầu hoặc những dân tộc ngơi nghỉ ngoài khu vực trung nguyên trung hoa thời xưa): 四夷來王 Rợ ở tư phương mang lại triều kiến (Thượng thư: Đại Vũ mô); ⑤ (Họ) Vương.
Người mở đầu một vùng đất — Ông vua. Td: Quốc vương, Đế vương — To béo — bọn họ người. Đoạn ngôi trường tân thanh : » có nhà viên ngoại họ Vương « — Một âm khác là Vượng. Xem Vượng.

an dương vương vãi 安陽王 • phúc lợi an sinh vương 安生王 • bá vương vãi 霸王 • bách hoa vương vãi 百花王 • cha cái chúa thượng 布蓋大王 • cố tặc vậy vương 擒賊擒王 • cần vương 勤王 • chu mục vương 周穆王 • diêm vương 閻王 • bệ hạ 大王 • đế vương 帝王 • giác vương 覺王 • hùng vương 雄王 • hưng đạo đại vương 興道大王 • không vương 空王 • kinh dương vương vãi 經陽王 • lê triều đế vương vãi trung hưng công nghiệp thực lục 黎朝帝王中興功業實錄 • ma vương 魔王 • minh đô vương vãi 明都王 • mộc vương 木王 • nhân vương 仁王 • nhượng vương 讓王 • nữ giới vương 女王 • pháp vương 法王 • phong vương vãi 封王 • phong vương 蜂王 • quân vương 君王 • quốc vương 国王 • quốc vương 國王 • táo apple vương 竈王 • thân vương vãi 親王 • tiên vương 先王 • tùng thiện vương vãi 從善王 • tuy lí vương 綏理王 • vương vãi chiêu quân 王昭君 • vương công 王公 • vương cung 王宮 • vương đạo 王道 • vương trả 王者 • vương mang hương 王者香 • vương vãi hầu 王侯 • vương vãi hậu 王后 • vương vãi hoá 王化 • vương vãi khí 王氣 • vương vãi mệnh 王命 • vương nghiệp 王業 • vương vãi pháp 王法 • vương che 王府 • vương phụ 王父 • vương sư 王師 • vương thành 王城 • vương vãi thần 王臣 • vương vãi thất 王室 • vương tôn 王孫 • vương tước đoạt 王爵 • vương vãi tường 王嬙 • vương vãi vị 王位 • xưng vương 稱王
• Châu Giang kỷ loài kiến - 珠江紀見 (Phạm Phú Thứ)• Hỉ văn đạo tặc phiên khấu tổng thoái khẩu hào kỳ 4 - 喜聞盜賊蕃寇總退口號其四 (Đỗ Phủ)• Hoài cổ thập thủ kỳ 10 - Tuỳ cung - 懷古十首其十-隋宮 (Trần Cung Doãn)• ký kết ngự sử vương vãi Bá Tuần - 寄御史王伯循 (Tát Đô Lạt)• Mạn thành ngũ chương kỳ 1 - 漫成五章其一 (Lý yêu thương Ẩn)• Mạt Lăng khẩu hào - 秣陵口號 (Ngô Vĩ Nghiệp)• Ngô thành lãm cổ - 吳城覽古 (Trần Vũ)• Thu nhật ghê Nam thuật hoài tam thập vận - 秋日荊南述懷三十韻 (Đỗ Phủ)• Vô đề tứ thủ kỳ 2 (Táp táp đông phong tế vũ lai) - 無題四首其二(颯颯東風細雨來) (Lý mến Ẩn)• Vô y 2 - 無衣 2 (Khổng Tử)