Bích huyết kiếm

     
đícl ẽuyếẻ Kiếơ êCc óin: Kiơ Duảó Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl êyàedúy VKê ásảveLẻed ẻs àdf úy đôcQuôi lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ -425- Hồi thiết bị hai mươi ân oán phẫn thì thầm xưa Tiều tuỵ dị đương thời iTu Uyẫả ữli ẻLùả d{ới BCy kiệu, clỉ cnơ ẻlấy úùả ẻTả àlu kiệu klTảl clạy ảl{ úôy, ơới lôy ảlNảó ảó{ời àlu Bg Bều hp võ oĩ cni ẻLôảó cn.

Bạn đang xem: Bích huyết kiếm

êlấy vậy ảpảó lmi lsnảó oợ. Rbc ấy hp ơốô Đaảó óig hạảl úuùẻ x{mảó, d{ới BCy kiệu cũảó kếẻ úăảó, úị lmi ẻlở củô ảpảó Lô lmi ảgảó, úăảó Bg lgô ẻlpảl ơộẻ óiọẻ ả{ớc clny xuùảó. Uyẫả ữli Bpảl àlni Bẫ cls ả{ớc úăảó ảlỏ óiọẻ bè bạn lôi ơC, klaảó hấy ẻôy óạẻ Bi oợ lmi Bộảó Bậy ơộẻ ẻí hp ẽp êliếẻ êlủ úiếẻ hiềả. Đi B{ợc _????_, úỗảó ảóle ơộẻ ẻiếảó ẻléẻ hớả, kiệu ảóừảó ảóôy hại. Rồi ảóle ẻiếảó ảgi củô ơộẻ ảó{ời Bpả aảó quCẻ hớả: - ásả ẻiệả ẻỳ lọ ẽp kiô, ơôu Lô Bây hảl clếẻ. Uyẫả ữli ảóạc ảliTả ảólĩ ẻlầơ: êiếảó ảgi queả ẻluộc hSơ, klaảó úiếẻ hp ôi ẻlế? rại ảóle ơộẻ ẻiếảó klCc hô hớả: - ữóũ Độc GiCs cCc ảó{mi lspảl lpảl ảl{ ẻlế, klaảó ảóờ cũảó cg ảópy laơ ảôy. Uyẫả ữli óiựẻ ơìảl ảólĩ: ồ, ảó{ời ảpy hp ẳểả êử ẽsô Lồi, còả ảó{ời ảgi ẻlứ ảlấẻ hp o{ luyảl củô aảó ẻô Đồảó ẽuyềả Bạs ảlâả. Rồi ảpảó ảóle xuảó quôảl cg ẻiếảó clâả ảó{ời Bi ẻới, clSc hp cg Lấẻ ảliều ảó{ời B úôs vây cliếc kiệu ảpy Lồi. đọả àlu kiệu Bẫ xuùảó Lbẻ klí óiới Lô clùảó cự, Uyẫả ữli kés ơộẻ ógc vni cle kiệu hTả, ảlìả ẻLộơ Lô ảóspi, ẻlấy ógc àlíô Đaảó cg úùả ảăơ ảó{ời Bều ơặc Cs Bại oĩ, ẻôy cầơ kiếơ, ảó{ời Bứảó ẻL{ớc lìảl ảl{ hp Đồảó ẽuyềả Bạs ảlâả. ữpảó ảólĩ: álSc úô ơặẻ êây, ữôơ, đSc kiô Bều cg ảó{ời úôs vây cn. Đây hp àlCi Võ Đôảó Bại cử ẻới ẻLn ẻlố cũảó ảTả? álỉ ẻlấy ẻlâả kiệu lmi Bộảó ơộẻ cCi, ẽp êliếẻ êlủ B ảlny Lô ảóspi kiệu vp quCẻ hớả: - êlủy Vâả Bạs ẻặc B clếẻ cl{ô? áCc ảó{ời ẻCs óôả ẻlậẻ, ơuùả hpơ óì ẻô ảps? Đồảó ẽuyềả BCà: - ắ{ luyảl clbảó ẻô, ẽspảó ẳộc Bạs ẻL{ởảó úây óiờ làm việc Bâu, ảgi ơôu Lô ẻlì klỏi úị dầy vò. ẽp êliếẻ êlủ công nhân c{ời ơộẻ lồi Lồi cùng với óiọảó ảlu ơì ảgi: - ắ{ àlụ củô cCc ảó{ời cg àlni hp Bứô ẻLt hTả úô Bâu ơp cCc ảó{mi lỏi ẻai hấy ảó{ời vp cCc ảó{ời cg óiôs o{ àlụ củô cCc ảó{mi cls ẻai ẻLaảó ảsơ Bâu, àlni ẻlế klaảó? êlai B{ợc, clbảó ẻô cốảó hp ảó{ời ẻLsảó võ hâơ cn, ẻai óibà cCc ảó{mi ẻìơ kiếơ cls, ơiễả aảó ẻô ơộẻ ẻlâả ơộẻ ơìảl h{u hạc úTả ảóspi klaảó ôi ẻLaảó ảsơ Bếả ẻlì ẻội ảóliệà ẻlậẻ! Uyẫả ữli ảólĩ ẻlầơ: êlì Lô ơụ ảầy x{ô vểả ảgi cCi óiọảó ỏả p ỏả tả ảpy, ẻL{ớc kiô ơìảl cứ ẻ{ởảó ẻL{ớc ơặẻ ViTả ẻ{ớảó caảó ơụ ấy cứ hpơ ẻLò ảl{ vậy, úây óiờ ẻô ơới úiếẻ Bg hp ơộẻ ẻlgi queả củô ảpảó. ê đícl ẽuyếẻ Kiếơ êCc óin: Kiơ Duảó Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl êyàedúy VKê ásảveLẻed ẻs àdf úy đôcQuôi lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ -426- - ữóũ Độc GiCs cCc ảó{mi Bi Bếả Bâu lspảl lpảl Bếả Bấy, ảópy laơ ảôy oH cls ảó{mi úiếẻ oự Cc óin Cc úCs ảl{ ẻlế ảps? ữgi Bsạả Bạs oĩ cầơ kiếơ ẻiếả hTả ẻL{ớc. ẽp êliếẻ êlủ c{ời ảgi: - PlCi Võ Đôảó B{ợc x{ảó hp kiếơ ẻluậẻ clCảl ẻaảó, úìảl ẻl{ờảó klaảó dCơ quôảó ơiảl clCảl Bại Bếả kiếơ ẻìơ ẻô úây óiờ úiếẻ óiCs clbảó ẻô cg ảliều ảó{ời úị ẻl{mảó sợ quỷ quyệẻ héả hbẻ ẻLùả hại Bây Bgả B{ờảó ẻô, lp lp, lì lì, lô lô . álỉ ẻLsảó óiây hCẻ ảpảó Bổi ơấẻ óiọảó c{ời, ẻiếảó c{ời cl{ô dứẻ B ảóle ơộẻ ảó{ời sinh sống ógc êây đSc ẻléẻ hTả ơộẻ ẻiếảó Lấẻ ẻlT ẻlnơ, clSc ảó{ời Bg B úị ảpảó lạ Bộc ẻlủ Lồi, ẻiếà ẻles Bg ẻiếảó hô léẻ cl{ởi Lủô, ẻiếảó klí óiới vô clạơ _????_. Rầả ảpy àlCi Võ Đôảó xuấẻ Bộảó ẻLọả ổ, ảó{ời cg ơặẻ nghỉ ngơi Bây Bều hp ảlNảó côs ẻlủ, dố võ caảó củô ẽp êliếẻ êlủ côs c{ờảó Bếả Bâu cũảó klaảó oôs xaảó Lô klỏi vòảó vây. ĐCảl B{ợc ơộẻ hbc, úùả ẻTả àlu kiệu ẻL{ớc oôu ẻLbảó kiếơ lsặc úị ẻl{mảó ảặảó, úị clếẻ. Uyẫả ữli ảằơ yTả d{ới BCy kiệu klaảó dCơ cựô quậy. ữpảó ẻlấy kiếơ àlCà củô àlCi Võ Đôảó ảlôảl ảlẹả vp liẫơ Bộc qun cg úí quyếẻ Bộc BCs củô ơaả àlCi lọ, ảpảó ảólĩ ẻlầơ: ữăơ ảọ ViTả ẻ{ớảó caảó ảlứẻ c{ ơp àlC ẻôả r{ỡảó ữóli Kiếơ àlCà hp vì úọả lọ óặà ẻôy côs ẻlủ, Bặc úiệẻ côs c{ờảó lọ ơới clịu úị klSc clế ảl{ vậy, còả ảlNảó kiếơ klCcl ẻl{ờảó quyếẻ klaảó àlni hp Bịcl ẻlủ củô ơaả lạ àlCi Võ Đôảó. ữpảó Bịảl hg bầu Lô ảl{ảó oợ BTơ kluyô àlCi Võ Đôảó liẫu ảlầơ ảpảó hp óiCs lNu ữóũ Độc GiCs xaảó sợ ẻấả caảó ảlỡ Bịcl klaảó ảổi cg àlni ảóuy Bếả ẻlâả klaảó. ữTả ảpảó Bpảl àlni ảằơ yTả ơp xeơ lôi úTả cliếả Bấu. Rbc ấy, lmả lôi ơ{mi ẻlôảl ẻL{ờảó kiếơ úôs vây ẽp êliếẻ êlủ qun ảliTả hợi lại va cốảó, ơấy clục ảó{ời úôs vây ảpảó vểả ẻLầơ ẻĩảl ứảó cliếả. ẳộẻ Bạs ảlâả ẻLt ẻuổi ảgảó hòảó ẻấả caảó ơạảl vps úị ảóôy êliếẻ câu củô ảpảó ơgc ảóôảó ơộẻ cCi vps ún vôi clếẻ óiấc ẻức ẻlời ẻại clỗ, ảlờ cg ảó{ời úạả cứu vãn ảóôy Lô klỏi clỗ Bg ơới ẻlsCẻ clếẻ. Rại BCảl ẻlTơ ơấy clục liệà ảNô, ẽp êliếẻ êlủ lmi oức kéơ dầả. ẳểả êử ẽsô ơộẻ kiếơ Bâơ ẻới, ảlSơ cổ ảpảó ơp cléơ . ữpảó ảé bầu ẻLCảl ẻlế kiếơ Bg, úTả cạảl hại cg lôi ơũi kiếơ ẻấả caảó ẻới, clỉ ảóle keảó ơộẻ ẻiếảó, ơộẻ vậẻ óì hăả ẻới BCy kiệu. Uyẫả ữli ảlặẻ hTả xeơ ẻlì Lô Bg hp ảửô cCi kluyTả ẻôi củô ẽp êliếẻ êlủ. ữpảó vừô ơừảó vừô hs, ơừảó hp àleả ảầy ẽp êliếẻ êlủ klg ẻlsCẻ klỏi ẻCảl ơạảó, ẻLừ B{ợc ơộẻ Bại Bùi ẻlủ cls ViTả ẻ{ớảó caảó, còả hs hp ảlỡ ẽp êliếẻ êlủ clếẻ, êlôảl êlôảl liệả óiờ klaảó úiếẻ úị óiôơ cầơ nghỉ ngơi Bâu, úộ kỳ lạ vp óiCs clbảó củô ẽp êliếẻ êlủ klaảó úiếẻ cg clịu óiôs ẻLn ảpảó êlôảl êlôảl cls ViTả ẻ{ớảó caảó klaảó . Rại Bấu ẻlTơ lôi ơ{mi ơấy liệà ảNô. ẽp êliếẻ êlủ B thai úố ẻgc Lùi _????_ klaảó còả lmi oức Bâu ơp àlnả ứảó ảNô. Đồảó ẽuyềả Bạs ảlâả Lô hệảl ơộẻ ẻiếảó, ơấy clục ẻlôảl kiếơ úỗảó ảliTả ẻlâu hại, ẻổ clức ẻlpảl ơộẻ cCi h{ới kiếơ ẻLSảó xgô ảl{ úạc vây clặẻ ẽp êliếẻ êlủ. Đồảó ẽuyềả quCẻ lỏi: - ẽiệả óiờ o{ àlụ clbảó ẻô nghỉ ngơi Bâu? Ôảó ẻô còả oùảó lôy hp kluấẻ Lồi, ảgi ơôu. đícl ẽuyếẻ Kiếơ êCc óin: Kiơ Duảó Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl êyàedúy VKê ásảveLẻed ẻs àdf úy đôcQuôi lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ -427- ẽp êliếẻ êlủ kẹà kiơ câu sợ hãi d{ới ảCcl, ẻừ ẻừ clni cluùẻ hại thai ẻgc. đỗảó ơộẻ ẻiếảó c{ời ảlẹ, ơgc oSẻ củô ảpảó ảlôảl ảl{ clớà, sợ ơộẻ Bạs ảlâả củô àlCi Võ Đôảó úị ẻl{mảó Lồi. ẳọi ảó{ời cn óiậả, ẻL{ờảó kiếơ Bều ẻấả caảó ảl{ vũ ús. êlấy ảpảó ẻlâơ Bộc quC, klaảó ôi còả ảẫ ảôảó óì ảNô. Uyẫả ữli ẻLaảó ẻlấy ẽp êliếẻ êlủ oSà ảóuy liẫơ ẻới ảmi Bộẻ ảliTả ảóle ẻlấy Bằảó xô cg ẻiếảó còi vọảó ẻới. ẽp êliếẻ êlủ hiềả c{ời ảgi: - êlủ kỳ lạ củô ẻô B ẻới kiô Lồi, cCc ảó{mi klaả lồả ẻlì clạy ảóôy Bi, úằảó klaảó lùi úấẻ cậà Bấy! Uyẫả ữli ảólĩ: ữếu klaảó ẻLaảó ẻlấy lọ Bôảó cléơ óiếẻ ảlôu clí ẻử ơp clỉ ảóle ơấy hời dặả úns vừô ảlu ơì vừô ơậẻ ẻliếẻ ẻlì ôi cũảó liẫu hầơ ảpảó Bôảó Bốô với ảó{ời yTu, clớ klaảó àlni Bôảó ơộẻ ơấẻ ơộẻ còả với kt Bịcl. Đồảó ẽuyềả kTu óọi cCc o{ Bệ: - álbảó ẻô ly ơôu óini quyếẻ ảóôy csả ẻiệả ẻỳ ảpy B! ẳọi ảó{ời ẻấả caảó ảópy cpảó ơạảl. álỉ ẻLsảó clớà ơSẻ, ẽp êliếẻ êlủ B úị ẻl{mảó hiềả lôi vếẻ ẻại ảmi Bối Lồi ảl{ảó ảpảó vểả ẻ{mi c{ời ảl{ ẻl{ờảó. ẳộẻ Bạs ảlâả ẻLt ẻuổi ảgảó hòảó oùẻ Luộẻ, klaảó ảlểả ẻlâơ ẻLaảó ẻlấy ẻlế ảpy ơp úị hsạả kiếơ àlCà, ẻô ẻlấy cg àlni ẻội ảóliệà klaảó? ữólĩ Bsạả clpảó hiềả quCẻ ơSảó: - áa Bừảó c{ời ảNô, cg B{ợc klaảó? ẽp êliếẻ êlủ c{ời ảgi: - Vị Bạs ẻL{ởảó ảầy ảgi óì ẻlế? Đạs ảlâả ảọ ảóẩả ảó{ời Lô Bôảó Bịảl ẻLn hời, úỗảó ẻlấy Cảl oCảó hge ơSẻ ơộẻ cCi, ẳểả êử ẽsô cấp óọi: - áẩả ẻlậả! ữl{ảó B ơuộả Lồi, Bạs oĩ B úị ẽp êliếẻ êlủ ơgc ơộẻ cCi Kiơ câu vps óiNô h{ảó Lồi. êiếảó còi vọảó ẻới cpảó ảópy cpảó ảlộả ảlịà, Đồảó ẽuyềả àlni cliô Lô ẻCơ ẻôy côs ẻlủ ẻiếả hTả ảólTảl cliếả vp cnả ẻLở, clỉ ẻLsảó clùc hCẻ, ẻCơ ảó{ời Bg B ẻlnơ úại hối xuùảó. Đồảó ẽuyềả hại àlni àlCi ẻCơ o{ Bệ klCc hTả ẻiếà việả. ữlờ vậy, ẽp êliếẻ êlủ B{ợc ảlẹ ẻôy lMả. êuy Đồảó ẽuyềả với ơấy ẻôy côs ẻlủ vểả ảỗ hực ẻấả caảó, ảpảó klaảó úị ảóuy liẫơ ảl{ ẻL{ớc ảNô. ữl{ảó ảpảó ơuùả àlC vòảó vây Bẫ ẻiếả hTả àlùi lợà với úọả ẻới cứu giúp việả cũảó klaảó B{ợc. Rbc ảầy lôi úTả B ẻới clỗ ảóôảó oức ảlôu, klaảó úTả ảps lmả vp cũảó klaảó úTả ảps kéơ cn. ĐCảl B{ợc ơộẻ hbc, ơộẻ Bạs oĩ kTu hô: - giỏi hSơ! giỏi hSơ! êL{ờảó đạcl êôơ Aảl úô ẻlằảó óiôả ẻặc úCả ả{ớc kiô, clbảó ơpy cũảó Bếả Bấy p? ẳộẻ ảó{ời ẻiếảó klpả klpả ảgi: - álbảó ẻôs Bếả ẻlì B oôs? Đ úiếẻ clbảó ẻôs hợi lại, ơôu ú{ớc Bi! đícl ẽuyếẻ Kiếơ êCc óin: Kiơ Duảó Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl êyàedúy VKê ásảveLẻed ẻs àdf úy đôcQuôi lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ -428- Uyẫả ữli kiảl ảóạc ảólĩ ẻlầơ: đô ẻTả êL{ờảó đạcl êôơ Aảl ảầy cluyTả ơaả kliTu klícl, hy óiCả ơuùả lơ lại clô ẻô, Lõ Lpảó clbảó B úị ViTả ẻ{ớảó caảó úSẻ ẻLgi, ảlờ clô ẻô óiôs cls quôả ẻLi àlủ ữôơ Kiảl Lồi, ẻại oôs clbảó sợ Lô Bây B{ợc ảlỉ? álMảó hH clbảó B v{ợẻ ảóục lôy hp úọả ẻlôơ quôả B ăả ẻiềả củô clbảó ơp ẻln clbảó Lô? rbc ấy úTả ữóũ Độc GiCs việả ẻLợ cpảó ẻới cpảó Baảó, ẻlấy vậy, Đồảó ẽuyềả Lô hệảl cls ôảl eơ àlCi Võ Đôảó Lbẻ hui. ữlờ ngơi nghỉ x{ô ảôy vểả huyệả ẻậà queả ẻiếả ẻlsCi Bều cg ơực ẻl{ớc, ẽp êliếẻ êlủ ẻlấy úTả Võ Đôảó ẻuy úại ơp klaảó cg vt óì lsôảó ơôảó vp hsạả xạ công nhân ảTả cũảó klaảó dCơ Lô hệảl cls Buổi ẻles, clỉ c{ời ảgi: - Đ{ợc Lồi, cCc úạả sợ hãi Bốô óiỡả ẻai ảlé? êiẫu ơuội xiả ẻlấẻ hễ klaảó ẻiễả ảNô. ữó{ời củô àlCi Võ Đôảó hbc ẻới Lấẻ Bộẻ ảliTả, hbc Bi cũảó ảlôảl, clỉ ẻLsảó clớà ơSẻ klaảó còả ơộẻ ẻiếảó dôs kiếơ óì ảNô, clỉ còả sợ ẻiếảó óig vố vố vp ảlNảó ẻuyếẻ hạảl úuùẻ x{mảó. Uyẫả ữli hg ơSẻ ảlìả, ẻlấy ẻLTả quảó B{ờảó àlíô Đaảó ơộẻ úọả ơấy clục ảó{ời, àlíô êây cũảó cg ơấy clục ảó{ời Bứảó ẻụ hại. ẳộẻ ảó{ời Bpả úp ăả ơặc hùi lpảl klấẻ ảgi: - êiả ẻức clbảó ảg cũảó ẻiảl ẻlaảó Bấy ảlỉ? điếẻ Lõ ảóôy laơ ảôy úTả clbảó ẻô cg ơấy clục ảó{ời úị ẻl{mảó ơp clbảó B Bếả BCảl ẻậà kícl ảóôy B{ợc Lồi! ẽp êliếẻ êlủ ảgi: - áũảó ơôy, ca Beơ việả úiảl ẻới cứu vãn ảlôảl hại ẻlTơ úùả úCc lọ Ôả vp úô úạả êL{ờảó đạcl êôơ Aảl cũảó cg ơặẻ công nhân Bây ơới BCảl Buổi B{ợc úọả Bạs oĩ ấy Bi, clớ klaảó úây óiờ B clSc óì Buổi B{ợc úọả lọ klỏi ảmi Bây? ẳộẻ aảó thay Lâu úạc ảgi: - PlCi Võ Đôảó cg hiTả kếẻ với àlCi ẽsô ắmả klaảó? rại ơộẻ ảó{ời óiọảó klpả klpả ảgi: - đôảó Kiơ rsảó với ẻlằảó ảli csả lọ ViTả B hiTả kếẻ cùng với ảlôu vps ơộẻ úọả. Aảl eơ clbảó ẻai B xử dụảó ơ{ợả dôs óiếẻ ảó{ời, cCi kế hy óiCả Bg ẻlì ẻlằảó lọ ViTả kiô ẻấẻ àlni óây lấả với àlCi Võ Đôảó. Ôảó núm _????_ - ẽôy hSơ! Đẫ clbảó ảg ẻpả oCẻ hểả ảlôu ẻùẻ lmả lếẻ. ẳấy hời củô ơấy ảó{ời ảpy kliếả Uyẫả ữli ẻsCẻ ơồ lai hạảl, ẻLsảó hòảó ảólĩ ẻlầơ: Plni Lồi, àlni Lồi, óiếẻ clếẻ clô ẻô Lô hp úô ẻTả óiôả ẻặc ảầy! ữpảó Bịảl ảóle ẻlTơ ảNô, ảóờ Bâu ẽp êliếẻ êlủ B hTả ẻiếảó ảgi: - êấẻ cn vps ẻLsảó cuảó Bi! Kiệu ảpy cũảó klaảó ảóồi ảNô. ẳọi ảó{ời ốô công nhân Bi. ẽp êliếẻ êlủ, êL{ờảó đạcl êôơ Aảl vp úùả aảó hs Bi ẻL{ớc, còả cCc ảó{ời klCc Bi oôu. álờ lọ Bi klC xô Lồi, Uyẫả ữli ơới ở ẻLsảó BCy kiệu clui Lô, ảlìả xuảó quôảl, ảpảó ẻlấẻ kiảl, ẻlì Lô ảmi Bg hp ẻL{ớc cửô cấơ ẻlpảl vp ẻLaảó ẻlấy úọả ẽp êliếẻ êlủ Bi ẻlMảó vps ẻLsảó cuảó. đícl ẽuyếẻ Kiếơ êCc óin: Kiơ Duảó Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl êyàedúy VKê ásảveLẻed ẻs àdf úy đôcQuôi lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ -429- Uyẫả ữli klaảó dCơ ảóừảó sợ ở ảmi Bg, vội quôy ảóôy ẻLở về, kẫ lếẻ oự ẻlẫ bầu Buai cls êlừô álí ảóle. ữlìả ảpảó ơộẻ hbc, êlừô álí óim ảógả ẻôy cCi hTả kleả ảóợi ảgi: - êiTu ca ả{mảó ẻlậẻ hp côả ẻL{ờảó! Uyẫả ữli ơặc lmi Bỏ, hiềả quỳ xuùảó vCi. êlừô álí klaảó ẻiệả óim ẻôy Lô Bỡ ảpảó dậy, clỉ ảé ơìảl Lô ẻLCảl vp klnảó klCi ẻLn hời Lằảó: - ẳùi ẻlố củô hệảl ẻaả Bại ảlâả, ẻai xiả óCảl vCc cls, ảếu êiTu ca ả{mảó còả cứ lpảl Bại hễ ảl{ ẻlế ảpy hp kliảl ẻai Bấy. álpảó hẩơ úẩơ óiây hCẻ sợ hãi ảgi ẻiếà: - câu hỏi ảpy klaảó ẻlẫ clậơ ẻLẫ B{ợc, ẻai àlni vps ẻLsảó cuảó Bi kiếơ úọả clbảó ảóôy. Uyẫả ữli ảgi: - ữlNảó óiôả ẻặc ảpy klaảó liẫu ẻại oôs clbảó sợ hãi vps B{ợc ẻLsảó lspảó cuảó ảội việả ảl{ ẻlế? êLsảó cuảó cấơ vệ ẻlâơ ảóliTơ, ViTả ẻ{ớảó caảó ơộẻ ơìảl Lô vps ẻLsảó Bg e klaảó ẻiệả hSơ Bâu. êlừô álí BCà: - Klaảó oôs, ẻai cg ơộẻ vậẻ ảpy, clíảl Lô B oớơ àlni dốảó Bếả ảg, cg ảóờ Bâu ẻừ kli ẻới kiảl o{ Bếả óiờ, xny Lô ảliều cluyệả hạ quC, ẻai klaảó cg ẻlì óiờ Bi, úây óiờ ẻlì ảlâả ẻiệả việc củô ca, ẻai Bi cn ơộẻ ẻlẫ. ữgi xsảó ơgc ẻbi hấy ơộẻ àlsảó ẻl{ Lô, ẻlì Lô hC ẻl{ ảầy củô ẳả álâu áửu V{mảó Đô ữlĩ áổả viếẻ cls êlCi GiCơ êps ẽgô êluầả vp ds ẽồảó êlSảó ẽni B{ô Bi. điếẻ cCi ẻl{ ảpy cg ảópy xử dụảó ẻới, cls ảTả clpảó ơới óiN sợ Bẫ Bếả úây óiờ Beơ Lô xử dụảó. Uyẫả ữli công nhân ơừảó ảgi: - êlế ẻlì lôy hSơ! êiẫu ơuội xiả ẻles ViTả ẻ{ớảó caảó Bi, óin ẻLôảó hpơ ẻl{ Bồảó củô ê{ớảó caảó. điếẻ ảpảó ơuùả clíảl ẻôy ơìảl óiếẻ clếẻ kt ẻlố, Bg cũảó hp hòảó liếu, klaảó ẻlẫ kluyTả côả B{ợc, clpảó Bpảl àlni óậẻ bầu ảlậả hời. ữằơ ẻLùả d{ới BCy kiệu ảửô BTơ, ơặẻ ơũi vp ảó{ời bè phái ảlNảó úụi úặơ, Uyẫả ữli àlni cấp vps ảlp ẻLsảó Lửô ơặẻ vp ẻlôy Cs. ẳộẻ hCẻ oôu, ảpảó quôy ẻLở Lô, sợ hãi ẻlpảl ơộẻ ẻl{ Bồảó Bẹà bh Lồi. êlừô álí c{ời ảgi: - êai klaảó ẻlẫ óọi ca hp êiTu ca ả{mảó B{ợc Bâu ảlé. Uyẫả ữli vừô c{ời vừô BCà: - ê{ớảó caảó cứ vấn đề óọi ẻai hp ẻlằảó UyTả cũảó B{ợc, ảó{ời klCc còả ẻ{ởảó hp ẻlằảó áléả vp ẻlằảó Dĩô óì Bg, clứ cg ôi úiếẻ Bâu clỗ ẻlậẻ l{ ảầy. ẽôi ảó{ời Bôảó Bịảl Bi Lô, ữóa đìảl vp rô rậà ữl{ lấà ẻấà ú{ớc vps cls lôy ữlô àlủ Dsả kiảl o{ óiới vị Lấẻ ảóliTơ, ảTả lôi ảó{ời Bpảl àlni clờ ẻlTơ lôi ẻiếảó Bồảó lồ ảNô, clờ cls úọả caảó oôi Bếả àliTả Bổi óCc xsảó ơới vứẻ xCc củô Đmả êliếẻ ắiảl xuùảó. êlừô álí óậẻ bầu ảgi: đícl ẽuyếẻ Kiếơ êCc óin: Kiơ Duảó Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl êyàedúy VKê ásảveLẻed ẻs àdf úy đôcQuôi lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ -430- - Đ{ợc hSơ! rô rậà ữl{ úỗảó ảgi: - álMảó lôy ViTả ẻ{ớảó caảó cg cls àléà ẻai B{ợc ẻles ê{ớảó caảó vp o{ ơuội Bi klaảó? Uyẫả ữli B{ô ơSẻ ảlìả êlừô álí xeơ clpảó quyếẻ Bịảl Lô oôs.

Xem thêm: Dđặng Tiến Đông, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Phố Đặng Tiến Đông, Quận Đống Đa, Hà Nội

êlừô álí ảólĩ ẻlầơ: rầả ảpy ơìảl Bi oâu vps cấơ cuảó, úùả ơặẻ ảóuy cm ẻiềơ àlục hại ẻlTơ ẻLsảó Bg Lấẻ ảliều côs ẻlủ, ẻô àlni úns vệ ẻlTơ ơộẻ ảó{ời ảNô cg àlni v{ớảó clâả v{ớảó cMảó. álpảó Bôảó Bịảl hTả ẻiếảó ẻừ clùi úỗảó ẻlấ ữóa đìảl héả kés vạẻ Cs rô rậà ữl{ vp B{ô ơSẻ Lô liệu, Lồi ảgi: - rô o{ Bệ, ẻừ kli câu lạc bộ úị ẻl{mảó Bếả óiờ, cl{ô hpảl ơạảl lMả, clb ảTả sinh hoạt ảlp ảólỉ ảómi ẻlì lmả, Bẫ ViTả ẻ{ớảó caảó B{ô o{ ơuội Bi B{ợc việc lmả ảliều. êlừô álí ảólĩ ẻlầơ: ữóle óiọảó ảgi củô y, lìảl ảl{ cg ý ơuùả ẻô óầả óũi Uyẫả ữli, ảl{ laơ quô ẻô cùng với ảpảó Bi óặà êlủy Vâả Bạs ảlâả, lôi ảó{ời Bều hp ẻlôảl ảiTả ảôơ ảN, BTơ kluyô xuấẻ ảósại ảl{ vậy, cg hH B kliếả ảliều ảó{ời ảóli ảóờ, ẻuy ảliTả ẻô Bại ẻL{ợảó àlu, quôảl ơiảl hỗi hạc ẻlậẻ, ảl{ảó oự liềơ ảóli d{ới v{ờả d{ô, cây ơậả ẻô cũảó ảTả ẻLCảl ơộẻ ẻí ẻlì lmả. ữólĩ Bsạả _????_: - ág rô Bại cô cốảó Bi ẻai ẻlTơ ơộẻ ảó{ời ẻLợ óibà còả óì lôy úằảó ảNô, ơôu ẻlôy quầả Cs Bi. Rô rậà ữl{ cn ơừảó, vps ẻlôy Bổi quầả Cs ẻiẫu Bồảó, ữóa đìảl ẻles vps vp c{ời ảgi: - rô o{ Bệ, hầả ảpy clb B hpơ ơộẻ việc Lấẻ ảóùc! rô rậà ữl{ ảóạc ảliTả lỏi: - ắôs vậy? ữóa đìảl ảgi: - ViTả ẻ{ớảó caảó hp Bại âả ảlâả úôảó Kiơ rsảó clbảó ẻô, ơp o{ ơuội hại Lấẻ ơếả aảó ẻô . Rô rậà ữl{ ảgi: - êles ôảl ảgi, hp ó o{ ơuội cls ViTả ẻ{ớảó caảó {? ữóa đìảl BCà: - êai ẻliếẻ ẻ{ởảó, ảếu lôi ảó{ời Bg hấy ảlôu, ẻlì âả o{ clbảó ẻô cũảó ảóậơ c{ời d{ới clíả ouùi, vậy clb ẻles Bi hpơ óì? rô rậà ữl{ ảgi: - Đại o{ luyảl ảgi Lấẻ àlni, ảl{ vậy klaảó Bi ảNô. ữóa đìảl ảgi: - đây óiờ clừ klaảó Bi ẻlì hộ lìảl ẻícl quC, Bpảl ẻốy centimet ơp ứảó úiếả xeơ ẻlế ảps ơp ẻCc ẻlpảl B{ợc cuộc ảlâả duyTả ảpy, ẻlì klaảó còả óì ẻùẻ Bẹà úằảó. đícl ẽuyếẻ Kiếơ êCc óin: Kiơ Duảó Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl êyàedúy VKê ásảveLẻed ẻs àdf úy đôcQuôi lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ -431- rô rậà ữl{ óậẻ thai ảlậả hời ảl{ảó oự ẻlậẻ ẻlì ẻLsảó hòảó cluô xgẻ va cốảó, Bpảl ảóậơ ơiệảó klaảó dCơ ẻlôả, _???_ rô rậà ữl{ ơm ẻ{ởảó o{ ơuộẻ B ơấy ảăơ ảôy, aơ ấà ơùi ẻìảl oi ẻLsảó ơấy ảăơ ẻLời, klaảó dCơ ẻlù hộ ẻâơ ẻìảl úởi bởi ẻlấy ảpảó Bứảó BSả quC, ảlNảó _????_ óibà Bỡ êiTu áaảó rễ cSẻ Bặẻ xử xự ẻLsảó đôảó sợ hãi Lấẻ sôi ảóliTơ, rô rậà ữl{ klaảó dCơ ảóỏ hời hp vì chưng ẻlế, ẻừ kli úị cụẻ ơấẻ cCảl ẻôy Bếả óiờ, clpảó sợ cpảó ẻự ẻủi, cg ảliều hbc klaảó Bứảó Bùi diệả ảgi cluyệả với Uyẫả ữli, clỉ vày quC ẻủi ẻlâả ơp ảTả, hbc ảầy clpảó ảóle ữóa đìảl ảgi ẻới, ẻLsảó hòảó úỗảó cnơ ẻlấy ảl{ ơấẻ ơộẻ cCi óì quý úCu, ảl{ảó oực ảólĩ hại: Plni cg ảó{ời ôảl lốảl ảl{ ViTả ẻ{ớảó caảó ơới xứảó Bai vừô hứô cùng với o{ ơuội ơìảl, ảpảó B{ợc ảó{ời clồảó ảl{ vậy BCảó hH ẻô àlni ơừảó cls ảpảó ơới àlni clứ. êlừô álí hấy ẻLsảó lòơ oSẻ Lô Lấẻ ảliều clâu úCu, ógi ẻlpảl ơộẻ ógi hớả oôi rô rậà ữl{ aơ ẻles Bi ẻới cửô cuảó. êlừô álí Beơ Cơ ảóN Lô ảgi, cấơ quâả Bứảó óCc ẻL{ớc cửô cuảó, ảlậả hp klCcl củô êps êlCi óiCơ ảTả ẻỏ Lô cuảó kíảl hạ ẻl{ờảó, úèả dểả B{ờảó cls úô ảó{ời vps, Bếả ẻL{ớc ơộẻ cuảó Biệả, cấơ quâả Bg hiềả hui Lô, sợ hãi cg ẻiẫu êlCi óiCơ klCc Lô dểả úô ảó{ời vps ẻLsảó. ắuùẻ dọc B{ờảó Bổi úô ẻTả êlCi óiCơ. êlừô álí óli ảlớ kỹ B{ờảó hùi, ẻLsảó hòảó ảólĩ ẻlầơ: êTả êps êlCi óiCơ ảpy cũảó Bô ơ{u hSơ kế ẻlậẻ, y oợ ơậẻ ơ{u úại hộ cls ảTả công nhân ảó{ời dểả B{ờảó cũảó ẻlôy Bổi huaả huaả. áuùi cốảó Bi Bếả cạảl v{ờả lsô, ẻLTả ơộẻ csả B{ờảó ảlỏ quôảl cs, Lồi ơới ẻới ơộẻ căả ảlp ảlỏ Lấẻ xiảl Bẹà. êTả ẻiẫu êlCi óiCơ ơời úô ảó{ời vps úTả ẻLsảó, ú{ảó ả{ớc ẻLp vp Beơ Biẫơ ẻâơ ơời úô ảó{ời ăả uùảó. álờ ẻlTơ lôi ẻiếảó Bồảó lồ cũảó cl{ô ẻlấy êps êlCi óiCơ Lô, úô ảó{ời cũảó klaảó ẻLò cluyệả óì cn, cứ yTả hặảó ảóồi clờ. Quô ơộẻ hCẻ oôu, ơộẻ ẻTả êlCi óiCơ klCc ẻLạc úô ơ{mi ẻuổi ú{ớc vps lỏi êlừô álí ơấy câu Cơ ảóN, clpảó BCà ẻles hời dặả ẻL{ớc củô ẽồảó êlSảó ẽni, ẻTả êlCi óiCơ ảọ óậẻ bầu ú{ớc Lô, sợ hãi quô ơộẻ hCẻ ảNô ẻTả êlCi óiCơ Bg ơới B{ô ơộẻ êlCi óiCơ óip, vừô úés vừô ẻLSảó ú{ớc vps. êlừô álí ẻlấy ảó{ời êlCi óiCơ óip ảpy, ăả ơặc Lấẻ lsô hệ, klí àlCi Lấẻ hớả, ảólĩ ẻlầơ: êTả ảầy cg hH hp ảóspi vuô ẳiảl Lô, lMả y cg quyềả ẻlế ảlứẻ, ê{ rễ êlCi óiCơ êps ẽgô êluầả Bây! álpảó vừô ảólĩ ẻới Bg, ẻTả êlCi óiCơ ẻLt B óiới ẻliệu: - Đây hp êps caảó caảó clbảó ẻai. êlừô álí, Uyẫả ữli, rô rậà ữl{ Bều quỳ xuùảó hạy. êps ẽgô êluầả c{ời ảgi: - ẳiễả hễ, ơiễả hễ, ơời ảóồi clmi, áửu V{mảó Giô ơạảl klỏe Bấy clớ? êlừô álí BCà: - V{mảó Giô clbảó ẻai vểả ơạảl. V{mảó Giô oôi ẻiẫu ảlâả ẻới lỏi ẻlăơ oức klỏe áaảó caảó. êps ẽgô êluầả klô kln c{ời ảgi: - áCi ẻlâả óip ảpy ơp B{ợc V{mảó Giô ảlớ ảluảó ẻới, ẻlậẻ hp vạả lạảl quC. ẽồảó hs cô nghỉ ngơi B{ờảó xô ẻới Bây, klaảó úiếẻ V{mảó Giô cg dặả úns óì klaảó? êlừô álí BCà: - V{mảó Giô ơuùả ẻlỉảl vấả caảó caảó Bại oự ẻLố lsạcl ảl{ ẻlế ảps Lồi? đícl ẽuyếẻ Kiếơ êCc óin: Kiơ Duảó Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl êyàedúy VKê ásảveLẻed ẻs àdf úy đôcQuôi lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ -432- êps ẽgô êluầả ảgi: - êCảl ảếẻ ẽspảó ẻl{ợảó clbảó ẻai ẻlậẻ hp vừô ú{ớảó úỉảl vừô xoay clấà, ẻai B vps ẻl{ô ơấy hầả Lồi ẽspảó ẻl{ợảó Bều ảgi việc ơ{ợả úiảl dẹà óiặc oôu ảầy ảliều lậu qun hSơ, clỉ cầả lôi ả{ớc úi úiảl clờ hbc Đại ẳiảl clbảó ẻai diệẻ lếẻ úọả h{u klấu Lồi oH lậu ẻạ áửu V{mảó Giô. ắự ẻlậẻ ẻlì êlừô álí klaảó úiếẻ áửu V{mảó Giô Đô ữlĩ áổả củô ẳả álâu cg ơậẻ ơ{u óì cùng với êps ẽgô êluầả do ẽồảó êlSảó ẽni ở d{ới ẻL{ớảó áửu V{mảó Bịô vị Lấẻ kéơ klaảó B{ợc ẻlôơ dự ảlNảó bài toán ẻùi cm ơậẻ clỉ hp ơộẻ kt oứ óin ẻLuyềả Bạẻ ẻiả ẻức ơp ẻlai, ảTả klaảó úiếẻ Bếả ảlNảó ảội duảó củô oự âơ ơ{u Bg. ẽồảó êlSảó ẽni klaảó úiếẻ, hH dĩ ảliTả êlừô álí cũảó klaảó úiếẻ, ảôy êlừô álí ảóle hời ảgi củô êps êlCi óiCơ, ẻLsảó ẻôi úỗảó ảl{ ơộẻ ẻiếảó ảổ ẻlậẻ hớả, ẻLùảó ảóực Bậà ẻlậẻ ơạảl, úùả clN ơ{ợả úiảl dẹà óiặc, quôy cuồảó ẻLsảó bầu clpảó, clpảó ảólĩ ẻlầơ: êlì Lô úọả lọ ơuùả úSẻ cl{ớc ắp Đp ơ{ợả úiảl diệẻ ẽspảó ắps, ảó{ời ẳả álâu ảgảó hòảó ảl{ vậy, liẫả ảliTả hp cg âơ ơ{u óì klaảó ẻùẻ Bấy! álpảó ẻuy ẻLấả ẻỉảl ảl{ảó bởi ẻiả Bg hớả hôs quC, vt ơặẻ cg lmi úiếả oSc. êps ẽgô êluầả sợ hãi liẫu hầơ, ẻ{ởảó clpảó klaảó vui, hp vị y klaảó hpơ ẻLòả ảliệơ vụ, gấp ảgi: - álb eơ clớ gấp óiậả, ơộẻ kế klaảó ẻlpảl ẻô sợ cg ơ{u klCc. êlừô álí BCà: - Dạ, dạ. êps caảó caảó ẻbc ẻLí Bô ơ{u, V{mảó Giô clbảó ẻai cnơ àlục va cốảó. êps ẽgô êluầả c{ời ơp klaảó ảgi. êlừô álí sợ ảgi ẻiếà: - ág ơấy ơgả hễ vậẻ ơọả ảầy, V{mảó Giô oôi ẻiẫu ảlâả ơôảó ẻới Bây, xiả caảó caảó ảlậả cls. ữgi xsảó, clpảó clỉ ẻôy vps rô rậà ữl{, Uyẫả ữli vội cởi cCi ógi ngơi nghỉ ẻLTả vôi o{ luyảl xuùảó Bẫ ẻLTả úpả ơở Lô, ơộẻ hpả oCảó hge ơSẻ, công nhân căả àlòảó clứô bầy _????_, ẻLsảó Bại ảội B hâu, cCc ẻlứ clâu úCu kỳ hạ ẻLaảó ẻlấy Lấẻ ảliều, ảlNảó clâu úCu ẻầơ ẻl{ờảó y cg csi vps Bâu, ảl{ảó ẻlsạẻ ẻlấy ơgả clâu úCu kỳ hạ ảầy, cũảó àlni Bộảó hòảó, Bứảó dậy ẻới óầả xeơ oôs. Y kiảl ảóạc Bếả ảóẩả ảó{ời Lô, ẻlì Lô ẻLsảó ógi bồ Bg, ơỹ ảóọc, úns ẻlạcl, klaảó oôs ơp ẻíảl ẻsCả B{ợc, clỉ LiTảó ơộẻ cluỗi lạẻ clâu ơộẻ ẻLăơ lạẻ dốảó Bẫ Bes kli hTả êLiều B óiC ẻLị hiTả ẻlpảl Lồi, vì lạẻ ẻLâả clâu ảps cũảó ẻs Bều ảlôu, vp ẻs Bếả ảỗi êps êlCi óiCơ cl{ô lề ẻlấy lạẻ clâu ảps ẻs úằảó ẻlế cn, ảóspi Lô còả ơộẻ Bai Plỉ êlby ắ{ êử, lôi clâả ẻL{ớc csả ắ{ êử vờả ơộẻ ẻLCi mong úằảó ơ ảs quăng quật ảl{ hửô klaảó ảgi Bai Plỉ êlby hớả ảl{ ẻlế cl{ô úôs óiờ ẻlấy Lõ, ơp Bếả oự BiTu klSc ẻiảl xns cũảó klg ơp hpơ B{ợc ảl{ ẻlế, còả ắ{ êử ẻLaảó hiảl Bộảó ảl{ ẻlậẻ. êps ẽgô êluầả cầơ hTả xeơ ẻừảó cCi ơộẻ, cCi ảps cũảó klaảó ơuùả Lời ẻôy Lô, y ơuùả clọả hấy ơộẻ cCi lmi kéơ ảlứẻ Bẫ ẻặảó sợ êlừô álí ảl{ảó cầơ hTả cCi ảầy sợ hãi Bẫ cCi kiô xuùảó Lùẻ cuộc vểả klaảó oôs quyếẻ Bịảl B{ợc, oôu cốảó y àlni ảólĩ ẻlầơ: êô Bpảl àlni ẻl{ởảó ẻiềả cls clbảó vậy. ữólĩ Bsạả, y quôy oôảó ảgi với êlừô álí Lằảó: - ắôs V{mảó Giô ẻl{ởảó cls ẻai ảliều ảl{ ẻlế ảpy? êlừô álí ơuùả ảlâả centimet lội dò xéẻ ơ{u người thương củô y, ảgi ẻiếà: - V{mảó Giô cũảó úiếẻ ẽspảó ẻl{ợảó Lấẻ ôảl ơiảl, vấn đề ơ{ợả úiảl diệẻ óiặc Lấẻ klg, ảl{ảó dố oôs cg êps caảó caảó óibà cls ẻlì việc klg Bếả Bâu Lồi cũảó xsảó cn. đícl ẽuyếẻ Kiếơ êCc óin: Kiơ Duảó Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl êyàedúy VKê ásảveLẻed ẻs àdf úy đôcQuôi lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ -433- êlấy êlừô álí kleả ảóợi, êps ẽgô êluầả ẻỏ vt BSc ý, ẻủơ ẻỉơ c{ời, xuô ẻôy úns Uyẫả ữli vp rô rậà ữl{ Lằảó: - ẽôi eơ ly ẻạơ hui Lô ảóspi kiô ảólỉ ảómi ẻL{ớc. êlừô álí óậẻ Bầu, B cg ẻiẫu êlCi óiCơ vps B{ô lôi ảó{ời Lô. êps êlCi óiCơ ẻự ơìảl Lô klgô ẻLCi cửô, dSẻ ẻôy êlừô álí klH ảgi: - álb cg úiếẻ áửu V{mảó xuấẻ úiảl cg Biều klsnả óì klaảó? êlừô álí ảólĩ ẻlầơ: ẳuùả hừô B{ợc centimet ơậẻ củô y ẻL{ớc lếẻ àlni cls y úiếẻ ơộẻ clbẻ centimet ơậẻ ẻL{ớc. êô cứ úịô Bặẻ Lô ảgi cũảó cln oôs. ữólĩ Bsạả, clpảó hiềả ảgi: - áaảó caảó hp ảó{ời ảlp, clCu ảgi Lô cũảó klaảó oôs, ảl{ảó ẻiả ảầy úí ơậẻ hSơ, ẻles clỗ ẻiẫu ảlâả úiếẻ clỉ cg áửu V{mảó cùng với ơộẻ ảó{ời ảNô vp ẻiẫu ảlâả vậy hp clỉ cg úô ảó{ời úiếẻ ơp ẻlai. êps ẽgô êluầả ẻLợả ẻLòả Bai ơSẻ, êlừô álí hiềả Bứảó oCẻ ảó{ời y klH ảgi: - êiẫu ảlâả ẻliếẻ ảólĩ ẻuy áửu V{mảó Giô cg quý ơếả ẻiẫu ảlâả ơp B{ợc êps caảó caảó óibà Bỡ cls, clSc kliếả ẻiẫu ảlâả B{ợc Lạảó ẻổ viảl ẻaả . êps ẽgô êluầả ảólĩ ẻlầơ: álSc lMả clpảó ơuùả B{ợc àlsảó clbẻ quôả ẻ{ớc óì Bây. êps ẽgô êluầả klp klp c{ời ảgi: - áổ ảlâả cg ảgi: Bại ẻL{ợảó àlu BSc clí ơp klaảó về quay l{mảó cũảó ảl{ ơặẻ Cs óấơ Bi BTơ. Rs àlu côơ Bsôả óibà cls việc củô club eơ B{ợc ẻlpảl Bạẻ viảl liẫả. êlừô álí ảólĩ ẻlầơ: Đ óin vờ ẻlì óin cls ẻới cốảó. álpảó gấp quỳ xuùảó vCi hạy cnơ ẻạ. êps ẽgô êluầả ảólĩ ẻlầơ: ữó{ời ảpy klaả ảósôả hSơ, sợ hp kt ẻâơ àlbc củô áửu V{mảó, ẻlâu ảạà y hpơ ẻôy clâả ơìảl ẻlì còả óì ẻùẻ lmả ảNô. Y hiềả lỏi Lằảó: - ẽồảó hs Bệ hp ảó{ời ẻỉảl ảps ẻlế? êlừô álí BCà: - êiẫu ảlâả hp ảó{ời Qunảó Đaảó. êps ẽgô êluầả c{ời: - câu hỏi ẻlpảl caảó Lồi, ẻai oH ủy câu lạc bộ hpơ êổảó điảl ẻLấả ẻlủ ẻỉảl Qunảó Đaảó ảlé! êlừô álí gấp cnơ ẻạ ảgi: - Đại mả, Bại Bức củô áaảó caảó óibà cls, ẻiẫu ảlâả Bâu dCơ quTả, còả ơộẻ việc ảpy ảNô, ẻiẫu ảlâả cũảó klaảó dCơ óiấu diếơ áaảó caảó, ý củô áửu V{mảó Giô hp . ữgi ẻới Bây clpảó ảóg xuảó quôảl Lồi klH ẻiếà: - việc ảầy áaảó caảó clớ cg ẻiếẻ hộ, úằảó klaảó ẻCảl ơạảó củô ẻiẫu ảlâả klaảó oôs úns ẻspả ảổi. êps ẽgô êluầả ảgi: - álb cứ yTả ẻâơ, kli ảps ẻai hại ảgi cls ôi lôy. đícl ẽuyếẻ Kiếơ êCc óin: Kiơ Duảó Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl êyàedúy VKê ásảveLẻed ẻs àdf úy đôcQuôi lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ -434- êlừô álí klH ảgi: - Kli quâả ẳả álâu B họẻ vps ẻLsảó quôả, ắấơ ẻặc ảlứẻ Bịảl quéẻ oạcl. áửu V{mảó Giô ơuùả Vuô ẳiảl cSẻ ẽp đSc vp ắmả Đaảó Bẫ ẻl{ợảó ẻạ, lôi ả{ớc oH hấy oaảó ẽspảó ẽp hpơ úiTả óiới, kếẻ hpơ luyảl Bệ cli úôảó ơi ơi. êlừô álí úịô Bặẻ ơộẻ lồi, êps ẽgô êluầả klaảó lspi ảóli óì cn. ắở dĩ clpảó kliếả ẻTả êlCi óiCơ óip vp óins lsạẻ àlni ẻiả ẻ{ởảó, oự ẻlậẻ ds: 1) ág ơộẻ hC ẻl{ úbẻ ẻícl củô áửu V{mảó Đô ữlĩ áổả, 2) ữlNảó hễ vậẻ clpảó Beơ ẻới quý óiC quC, 3) D ẻâơ xâơ hấả củô ảó{ời ẳả álâu, êps ẽgô êluầả còả hạ óì ơp klaảó úiếẻ Lõ. Y ơộẻ ơặẻ óậẻ bầu ảgi: - đây óiờ ẻliTả kỳ lạ Bôảó Bại hsạả, oCảó ảôy ở ảóspi ơặẻ ẻLậả cg ẻiả Bồả Đồảó Quôả B úị ắấơ ẻặc àlC lủy Lồi. điảl độ êl{ợảó ẻl{ êaả êL{ờảó Điảl úị ẻử ảạả, ảl{ ả{ớc Đại ẳiảl clbảó ẻô còả Bâu Đại ẻ{ớảó Lô clùảó óiặc? ữếu áửu V{mảó Giô klaảó xuấẻ úiảl ẻới óibà, ẻai e clỉ ảôy ơôi rý ẻặc êự êlpảl oH kés quâả Bếả úôs vây Kiảl Đa ảpy. ẽôy ẻiả ắấơ V{mảó B àlC ảổi Đồảó Quôả vp óiếẻ Đại ẻ{ớảó où ơộẻ ảlp ẳiảl êaả êL{ờảó Điảl, êlừô álí ơừảó Lỡ va cốảó ảl{ảó clpảó oợ hộ Lô ảóspi ơặẻ ảlỡ ẻTả cCs óip ẻLaảó ẻlấy ẻlì ảóuy, ảTả cbi ảóôy bầu xuùảó, ơSẻ ảlìả ơặẻ Bấẻ. êps ẽứô êluầả ảgi: - êùi laơ ảôy ẻai hại kluyTả ẽspảó ẻl{ợảó ơộẻ hầả ảNô xeơ. ữếu ảlp vuô còả cù clấà ảl{ cũ, ẻlì clbảó ẻô àlni Bẫ quùc óiô x ẻSc hTả ẻLTả lếẻ, Bpảl clỉ cg . êLùảó ảóực BCảl ơạảl va cốảó, êlừô álí vểả quay ẻLấả ẻĩảl ảgi klícl ẻlTơ ơộẻ câu: - álbô êl{ợảó ôảl ơiảl c{mảó ảólị, caảó caảó lp ẻấẻ àlni ơ{u Bịảl ẻL{ớc Lồi ơới lpảl Bộảó? êps ẽứô êluầả ảgi: - ẽừ, ảlp vuô ơp klaảó cg àl{mảó oCcl úìảl Bịảl àlnả ẻặc, clbảó ẻô Bpảl àlni hậà ơiảl quâả ẻlôy ẻlế vậy. Giôảó omả Bấẻ ả{ớc ảlp Đại ẳiảl ds y hpơ ơấẻ cũảó klaảó việc óì Bếả clbảó ẻô, ảl{ảó clMảó hH clbảó ẻô sợ hãi clịu ẻles y cốảó ảlny vps clỗ clếẻ lôy oôs? êlừô álí ảgi: - Klaảó úiếẻ caảó caảó cg àl{mảó oCcl ảps lôy lmả, Bẫ cls ẻiẫu ảlâả B{ợc yTả ẻâơ àlầả ảps klaảó? êps ẽgô êluầả ảgi: - Plni Bấy, ẻlp hấy oaảó ẽspảó ẽp hp úiTả óiới còả lmả hp úị họẻ vps ẻôy Bạs ẻặc ảliều. Y klaảó clịu, clMảó hH . Y ảgi ẻới Bây Bộẻ ảliTả ảóừảó sợ vp ảólĩ ẻlầơ: ữó{ời ảpy ẻuy hp ẻâơ àlbc củô áửu V{mảó ẻlậẻ, ảl{ảó dố oôs ơìảl cùng với y cũảó ơới óặà ảlôu hầả thai ẻiTả, việc cm ơậẻ ảầy klaảó ẻlẫ hộ cls y úiếẻ lếẻ B{ợc. ữólĩ Bsạả, y c{ời lô ln Lồi ảgi: - ẽồảó hs Bệ, clỉ ẻLsảó úô ảópy hp cốảó, ẻlẫ ảps ẻai cũảó cg ẻiả ơừảó úCs cCs áửu V{mảó lôy, club cứ yTả ẻLí ở sợ hãi Bây clờ Bợi. <...>... Dôảl -4 4 8- ẽp êliếẻ êlủ clậả hại: - ásả ữóũ ẽsô Xp củô ca ảuai àlni klaảó? ẽp ẽồảó D{ợc óậẻ Bầu: - álứ còả củô ôi ảNô? - êlế oôs ca klaảó úSẻ csả ữóũ ẽsô Xp sợ Bẫ cls aảó ẻô úỏ vps cliếc lộà? ẽp ẽồảó D{ợc hbảó ẻbảó: - álỉ bởi clỉ bởi vì ẽp êliếẻ êlủ úậẻ c{ời: - álỉ vày ca B yTu ẻl{mảó aảó ẻô vì chưng aảó ẻô ẻuấả ẻb? ẽp ẽồảó D{ợc ẻLợả ơSẻ: - ẽy ảgi cluyệả ảóliTơ clỉảl, Bừảó Bốô cợẻ với ẻô ẽp êliếẻ êlủ lỏi: - Rồi... ơừảó quC kTu hTả ơộẻ ẻiếảó: - Đại cô! êlừô álí clạy hại óầả ói{ờảó lỏi: - álb úị ẻl{mảó Bấy p? Đ ẻlấy Bỡ cl{ô? êlôảl êlôảl BCà: - Eơ B Bỡ ảliều Lồi êyàedúy VKê ásảveLẻed ẻs àdf úy đôcQuôi lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ đícl ẽuyếẻ Kiếơ êCc óin: Kiơ Duảó Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl -4 4 1- ữpảó ẻLaảó ẻlấy Uyẫả ữli Bứảó àlíô oôu ảó{ời yTu, hiềả lỏi: - áa cũảó ẻới Bây Bấy p? Uyẫả ữli BCà: - Vâảó, vếẻ ẻl{mảó củô ẽạ ca... QuC klứ củô ẻlâả àlụ ảpảó: Kiơ ắp rôảó quâả ẽp ẽồảó D{ợc ẻiếà ẻục câu cluyệả: - ắôu Bg lSả lỏi ẻô về úức Bịô người thương ữóũ Độc GiCs? - ẽSả lỏi Bẫ hpơ óì? - ẽSả ơuùả xeơ quô úức Bịô nhân tình Bg - áa cg B{ô cls lSả xeơ klaảó? - êô ảólĩ úức Bịô người thương kiô klaảó cg óì ẻôi lại ảTả ẻô B B{ô lSả vps Bộảó Độc rsảó Bẫ csi Bịô bồ ẽp êliếẻ êlủ kTu hTả: - Vậy ẻlì ca B vi àlạơ vps huậẻ hệ củô ữóũ Độc GiCs Lồi đởi ảóspi GiCs clủ Lô... Lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ đícl ẽuyếẻ Kiếơ Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl -4 5 4- êCc óin: Kiơ Duảó êlừô álí ẻlbc óiục: - ẳôu Bứảó dậy Bi? álbảó Bôảó hậà ơ{u ẻliếẻ kế lơ lại câu lạc bộ Bấy êlôảl êlôảl BCà: - Đẫ cls clbảó óiếẻ clếẻ cpảó lôy, ẻai klaảó clạy Bi Bâu công nhân êlừô álí gấp ảgi: - ág cluyệả óì Bẫ về ảlp ẻlsảó ẻln ảgi klaảó B{ợc {? êại oôs óiờ àlbẻ ảpy clb còả àlC úĩảl ẻlế? êlôảl êlôảl ảgi: - êai cứ ẻlícl àlC úĩảl Bấy! êlừô álí ảólĩ:... Kluyếẻ Dôảl -4 5 7- êCc óin: Kiơ Duảó - álCu klaảó ẻles quy huậẻ củô óiCs ẻô lpảl oự, ẻô hp ảó{ời B vCi quô GiCs ẻổ, cg quyềả Bứảó hTả úầu óiCs clủ klCc rại cg ẻiếảó ơộẻ ảó{ời Bpả aảó ảgi: - êTả ẻiẫu ẻử hp kt ẻlố củô úổả óiCs, GiCs clủ oôs cứ úns vệ y ảl{ vậy? ẽp êliếẻ êlủ c{ời ảgi: - êô cấơ cCc ảó{ời vps úTả ẻLsảó Ai ẻCs óôả cứ ú{ớc hTả Bi? rại cg ẻiếảó ơộẻ ảó{ời Bpả aảó óiọảó ồ ồ ảgi: - álbảó ẻô ly... Lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ đícl ẽuyếẻ Kiếơ êCc óin: Kiơ Duảó Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl -4 6 0- - ắ{ àlụ củô áaảó clbô hp êLìảl hs àlu ẻử úị clbảó Bn ẻl{mảó, clMảó lôy áaảó clbô cg úiếẻ klaảó? A álíả úiếả oSc ơặẻ lỏi: - Gì ln? êại oôs clbảó sợ hãi Bn ẻl{mảó o{ àlụ ẻai? Ôảó ẻô úị ẻl{mảó cg ảặảó klaảó? êlừô álí ảgi: - Klaảó ảặảó hSơ, áaảó clbô cứ yTả ẻâơ álpảó Bứảó dậy ảgi ẻiếà: - phía trên óiờ BTơ kluyô hSơ Lồi, klaảó ẻiệả ảgi ảliều álbảó ẻai... óin: Kiơ Duảó Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl -4 5 3- êlôảl êlôảl ăn năn vps ẻLsảó ógc ói{ờảó, ẽp êliếẻ êlủ ẻôy Lô cnả ẽp ẽồảó D{ợc óiậả doanh nghiệp ảgi: - álCu àlni úSẻ ảg ảgi clỗ sinh hoạt củô clô ơẹ ảg ẻlì ca ẻlô ẻlứ cls ảg ảóôy ẽp êliếẻ êlủ ảgi: - êl{ô ca, clbảó ẻô Bôảó cg bài toán hớả àlni hpơ áa sCả LiTảó oiảl oự klSà ơọi ảmi ảl{ vụ àlCi Võ Đôảó clMảó àlni ca ẻại ảTả hp óì? ẽp ẽồảó D{ợc ảgi: - ẽừ, ẻTả Bạs ẻặc ẽspảó ẳộc klse klsôảó... Lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ đícl ẽuyếẻ Kiếơ êCc óin: Kiơ Duảó Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl -4 3 7- - ắử ẻlbc ẻlbc, rý ẻlbc ẻlbc, clô clCu ơời úô clb Bi ăả cmơ Bấy? Độẻ ảliTả ẻLaảó ẻlấy Uyẫả ữli, êL{ờảó đạcl êôơ Aảl Bều kiảl ảóạc va cốảó rý á{mảó ảó{ời ẻlứ ảlấẻ ảlny hTả ẻL{ớc, hớả ẻiếảó lỏi: - álCu clô clCu B clếẻ Lồi cm ơp? Uyẫả ữli BCà: - Vâảó, cls ảTả clô clCu ơới ơời úô club Bi ăả cmơ hp ẻlế Bấy! ắử đíảl Văả côu... ảlp vuô ly lôy Uyẫả ữli ảgi: - álbảó ẻai ơsảó ẻ{ớảó caảó Bứảó hTả hpơ clủ laả, ó ẻiẫu ơuội cls rô o{ luyảl ữpảó vừô ảgi dứẻ hời, êlừô álí vp êlôảl êlôảl Bều ảóạc ảliTả rô rậà ữl{ sợ hãi cpảó kiảl ảóạc lmả ảNô, híu h{ỡi ơộẻ lồi hâu ơới ảgi B{ợc: - ắ{ o{ ơuội ảgi óì ẻlế? Uyẫả ữli ảgi: - Aảl klaảó {ô ẻai lôy oôs? rô rậà ữl{ BCà: - êai ẻai êlôảl êlôảl lớả lở va cốảó, c{ời: - Vui quC, ẻai ơừảó cls lôi vị... Lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ đícl ẽuyếẻ Kiếơ Dịcl óin: Kluyếẻ Dôảl -4 4 9- êCc óin: Kiơ Duảó ẽp ẽồảó D{ợc hSc Bầu: - êô klaảó úiếẻ Lõ, ảl{ảó ơỗi kli lSả c{ời hp ẻô ảóle ẻLCi ẻiơ Lbảó Bộảó, ẻ{ởảó ảl{ ảlny vọẻ Lô ảóspi vp ơỗi hầả lSả ảlìả ẻô hp ẻô ảl{ klaảó còả ẻự clủ B{ợc ảNô - Rồi lSả hpơ oôs ca sợ hãi sCả lậả lSả? ẽp ẽồảó D{ợc àlCẻ ẻôy hpơ ơộẻ cử clỉ: - ẽy ẻlsảó ẻln Lồi ẻô ảgi ẻiếà cCi Cc óiôả củô clô csả úé ảpy . VKê ásảveLẻed ẻs àdf úy đôcQuôi lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ -4 3 0- - Đ{ợc hSơ! rô rậà ữl{ úỗảó ảgi: - álMảó lôy ViTả ẻ{ớảó caảó cg cls àléà ẻai B{ợc ẻles ê{ớảó. Lẻẻà://www.vieẻkieơ.csơ -4 4 1- ữpảó ẻLaảó ẻlấy Uyẫả ữli Bứảó àlíô oôu ảó{ời yTu, hiềả lỏi: - áa cũảó ẻới Bây Bấy p? Uyẫả ữli BCà: - Vâảó, vếẻ ẻl{mảó củô